Titin

Archives by Year - Month - Week - Day - Today

Post #197

EN

Titin

Thursday, 24 December 2020 06:12:00 by Khodok

1 min read

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylglutamylleucylleucylvalyllysylalanutaminylvalylarginylvalylthreonylglycglutaminylglutamylglycylaspartylleucyylthreonylserylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylarginylisoleucylglunylglutaminylleucylprolylhistidyllysyylglutaminylserylprolylserylprolylisoonylserylprolylisoleucylarginylserylvtamylglycyltyrosylvalylalanylserylsercylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyserylalanylseryltyrosylalanylalanylglulalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminlanylalanylvalylalanylthreonylvalylvallalanylarginylvalylarginylglutamylproltamylglutaminylthreonylalanylglutaminyeonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaglutaminylvalylarginyllysylglutamylalathreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanlutaminylglutamylleucyllysylserylarginleucylthreonylthreonyllysylglutaminylgalylthreonylhistidylglutamylglutaminylylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyloleucylserylglutamylglutamylisoleucylttaminylvalylthreonylglutaminylglutamylylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalnylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamlarginylglycylarginylglutamylglycylisolutamylglutaminylvalylglutaminylisoleuethionylarginyllysylglutamylalanylgluthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreoutaminylglutamylthreonylisoleucylleucyonylmethionylalanylthreonylarginylglututaminylvalylthreonylhistidylglycyllyslalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglutaminylalanylarginylvalylarginylglycylhistidylleucylglutamylglutamylserthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylgleucylserylalanylalanyllysylvalylalanynylprolylalanylserylglutamylprolylhistllysylprolylarginylvalylisoleucylglutanylhistidylisoleucyllysylthreonylthreohionylhistidylisoleucylserylserylglutaeonylaspartylleucylthreonylthreonylglulaspartyllysylarginylprolylarginylthrealanylthreonylvalylseryllysylisoleucylylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylslisoleucylalanylthreonylleucylglutamineonylserylserylalanylglutaminyllysylisalanylprolylthreonylvalyllysylprolylsenylalanylglutamylprolylthreonylprolyllolylphenylalanylalanylaspartylthreonylerylglutamylalanylglycylvalylglutamylvlylserylisoleucylthreonylglycylthreonyylarginylphenylalanylglutamylvalylleucyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonrylglycylleucyllysylasparaginylvalylthlutamylserylvalylthreonylleucylglutamycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvallutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleutylphenylalanylglutaminylisoleucylthreylisoleucylalanylarginylleucylmethionyylalanylalanylglutamylaspartylserylglyinylserylalanylvalylasparaginylglutamyonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvtamylphenylalanylglutamyllysylglutamylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreoylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamyllglycylglutamylprolylalanylalanylprolyyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyllvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylnylprolyllysylprolylhistidylvalyltyroslylprolylleucylthreonylthreonylglycylttyrosylasparaginyllysylglutaminylthreoylvalylisoleucylserylmethionylthreonyllanylglycylglutamyltyrosylthreonylisolsylhistidylglycylglutamylthreonylseryllutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglylglutaminylglutaminylglutamylmethionytaminylvalylthreonylalanylphenylalanylylvalylglycylglutamylthreonylalanylprorylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyinylalanylleucylisoleucylarginyllysylleonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrglutamylphenylalanylhistidylisoleucylsylarginylleucylisoleucyllysylglutamyliucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucmylglutamylaspartylglycylglutamylglutalisoleucylserylglutamylserylglutamylallanylaspartylleucylarginylisoleucyllyslleucylglutamylglycylmethionylglycylvaeinyllysylmethionylserylglycyltyrosylpyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmlutaminylaspartylglycylarginylalanylselvalylleucylprolylglutamylaspartylglutlanylphenylalanylalanylserylasparaginynylisoleucylcysteinylserylglycyllysyllylalanylprolylleucylglycylalanylprolylnylleucylglutamylprolylvalylserylarginrolylarginylserylvalylserylarginylseryylprolylalanylarginylmethionylserylprolalanylarginylmethionylserylprolylalanarginylarginylleucylglutamylglutamylthylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllyyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylasparaginylcysteinylarginylphenylalacylarginylprolylmethionylprolylglutamyylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylartylglycylthreonylglutaminylserylleucylthreonylprolylserylaspartylserylglyclylalanylglutaminylasparaginylarginylaylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutaminylvalyllysylprolylmethionylplysylasparaginylvalylasparaginylisoleueucylglutamylmethionyllysylvalylarginylylasparaginylprolylaspartylisoleucylvlserylaspartylisoleucylisoleucylvalylplisoleucylarginylisoleucylglutamylglycalanylleucyllysylisoleucylaspartylseryylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylginyllysylalanylglycylarginylaspartyltlvalylasparaginylvalylglutamylvalylgluylglutamylprolylglutamylarginyllysylleglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylleucylglutamylprolylleucylhisaminylglutamylglutaminyltryptophylglutosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreoinylphenylalanylglycylprolylalanylhistginylleucylthreonylprolylisoleucylseryylvalylglutamyltryptophylleucylhistidytamylalanylalanylasparaginylarginylleuinylglutamylphenylalanylglycyltyrosylclycylvalylalanyltyrosylserylarginylasphreonylcysteinylarginylalanylthreonylalaspartylhistidylthreonylserylalanylthrtylglutamyllysylserylleucylvalylglutalylglutamylglycylarginyllysylglycylleuylglutamylleucylglutamylarginylmethionlleucylthreonylglycylvalylthreonylthrelysylglutaminyllysylprolylaspartylisolylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylcysteinylarginylvaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptolutaminylleucylisoleucylarginyllysylsealylarginyltyrosylaspartylglycylisoleuleucylvalylaspartylcysteinyllysylserylylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamyylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllylglutaminylarginylglutamylaspartylpheinylarginylalanylprolylglutamylprolylatidylvalylhistidylglutamylprolylglycylutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartythreonylglutamylthreonyllysylglutamylvnylglutamylarginylisoleucylthreonylhisylglutamylserylglutamylglutamylleucylaginylarginylthreonylglutamylglutamylglleucylthreonylalanylvalylglutamylleucylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylllaspartylglutamylleucylleucylhistidyltlthreonylglutamylglutamylglutamyllysylamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleurolylaspartyllysylisoleucylglutamylleulalanylprolyllysylisoleucylphenylalanyserylglutaminylthreonylvalylglycylglutidylphenylalanylarginylvalylarginylvallylglutamylcysteinylglutamyltryptophylysylisoleucylglutamylarginylserylasparltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylalanylserylisoleucylmethionylvalyllycylalanylglycylglutamylthreonylserylseleucylvalylglutaminylalanyllysylglutamanylthreonylglutaminylglutamylleucylglylglutamyllysylaspartylthreonylmethionlcysteinylglutamylthreonylserylglutamyysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyctamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylylaspartylthreonylserylaspartylalanylglvalylleucylvalylglutamylaspartylglutaeonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgllphenylalanylvalyllysylglutamylleucylgalylprolylglutamylseryltyrosylserylglysoleucylvalylserylprolylglutamylasparayptophyltyrosylhistidylasparaginylaspaparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoycylarginylglutaminylasparaginylleucylonyllysylglutamylaspartylglutaminylglyvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylllysylmethionyllysylprolylarginylprolyaminylglycylleucylserylaspartylglutamilaspartylisoleucylvalylglutaminylleucyglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylgylleucylisoleucylglutamylaspartylmethianylglycylasparaginyltyrosylserylphenylleucylglycylleucylserylthreonylserylgerylvalylaspartylvalylisoleucylthreonyraginylvalylisoleucylglutamylglycylthrcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspyptophyltyrosylleucylasparaginylaspartrolylaspartylaspartylarginylvalylglutalthreonyllysylglutaminylarginylleucylvonylhistidylalanylserylaspartylglutamyeucylvalylglycylarginylvalylglutamylthylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuccylleucylarginylaspartylleucylthreonylutaminylasparaginylvalylvalylphenylalahistidylserylglycylisoleucylaspartylvalalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylcylthreonylvalylleucylasparaginylmethilutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenysparaginylmethionylthreonylserylglycyllglycylalanylisoleucylseryllysylprolyleonylvalylalanylglutamylserylglutaminytamylcysteinylglutamylvalylalanylasparlglutamyltryptophylleucylarginylaspartucylthreonylasparaginylasparaginylisoltylglycylhistidyllysylarginylarginyllehreonyllysylleucylaspartylaspartylisolyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucraginylleucylthreonylvalylthreonylglutlvalylphenylalanylthreonylvalylglutamyginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltrycylvalylvalylleucylglutamylserylasparleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoeucyllysylasparaginylcysteinylalanylislyltyrosylglycylphenylalanylarginylleuerylalanylarginylleucylhistidylvalylgloleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvaraginylalanylthreonylvalylalanylphenylistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylinylleucylvalylserylglutamylarginyllysleucylglutaminylasparaginylisoleucylselutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyalylprolylglutamylthreonyllysylthreonyteinylglutamylvalylserylhistidylphenylthionyltryptophylleucyllysylasparaginyylmethionylserylglutamyllysylphenylalaylglycyllysylleucylhistidylglutaminyllaraginylthreonylserylthreonylglutamylareonylphenylalanylvalylcysteinylglycylerylalanylthreonylleucylthreonylvalylteucylthreonylserylmethionylleucyllysyllutamylglutamyllysylaspartylthreonylisvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglsyltryptophylleucyllysylasparaginylglythreonylaspartyllysylcysteinylglutaminlleucylthreonylhistidylserylleucylaspaalylhistidylphenylalanylglycylaspartylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargilanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylutamyllysyllysylarginylalanylmethionymylvalylserylglutamylprolylaspartylisophylmethionyllysylaspartylaspartylglutucylthreonylaspartylarginylisoleucyllylysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylrginylmethionylserylaspartylalanylglycnylglycylglycylasparaginylvalylserylthvalylglutamylglycylarginylaspartylvalycyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvaarginylalanylvalylvalylglutamylphenylaylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspalutaminylglutamylarginylhistidyllysyltnylisoleucylhistidylarginylmethionylpheonylarginylglutaminylserylaspartylalanylalanylvalylalanylglycylarginylasparlleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpralylleucylglutaminylglutamylleucylglutminylserylglycyllysylprolylalanylarginnylisoleucylserylglycylarginylprolylglyptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylpheylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleunylphenylalanylprolylglutamylaspartylaeinylglutamylalanyllysylasparaginylaspylthreonylserylalanylserylleucylserylvlvalylserylprolylaspartylglutaminylglulylprolylalanylisoleucylisoleucylthreoreonylvalylthreonylserylglutamylglycylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylsylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysyolylserylarginylphenylalanylphenylalanlphenylalanylglutamylaspartylthreonyltucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylgyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanglycylglutaminylvalylserylserylthreonyglutamylalanylprolylglutamylserylisoleoleucylglutamylglutaminylglutamylisolenyllysylglutamylphenylalanylserylseryllutamylglutamylglutamylglycylleucylhisminylleucylseryllysylisoleucylasparagiucylleucylserylglutamylserylprolylvalyanylaspartylserylglutamyllysylglutamylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalyeucylserylmethionylglycylaspartylvalylnylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyltryptophylphenylalanylphenylalanylaspanylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysrtylglycylaspartylaspartylhistidylseryylalanylthreonyllysylleucylglutamylasphreonylcysteinylmethionylalanylserylasthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltylseryllysylglycylglutamylglycylhistidonylglutamylserylalanylvalylalanyllysyylglycylprolylcysteinylprolylprolylhislleucyllysylprolylisoleucylarginylcystolylalanylisoleucylphenylalanylglutamytamylprolylalanylprolylthreonylvalylthutamylasparaginyllysylglutaminylleucylyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidlserylglycylthreonylphenylalanylisoleuutaminylarginylglutamylaspartylserylgllysylalanylglutamylasparaginylmethionyysteinylalanylalanylglutamylleucylleucthreonylaspartylmethionylthreonylasparyllysylserylthreonylprolylglutamylalanlprolylglutaminylthreonylprolylleucyllalanylleucylaspartylserylglutamylglutalphenylalanylvalyllysylaspartylthreonyucylisoleucylthreonylglutamylglutamylalseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyllleucylserylserylglutaminylleucylprolyylleucylglutaminylserylisoleucylleucylylthreonylprolylglutamylserylthreonylateinylisoleucylasparaginylglycylserylinylprolylleucyllysylglutamylprolylseryeucylglutaminylisoleucylvalylglutaminyalanylseryllysylglutamylglycylisoleucymylprolylglutamylthreonylglutaminylalaglutamyllysylisoleucylphenylalanylprollglutamylglutaminylisoleucylasparaginyolylleucyllysylthreonylleucylleucylalaraginyltyrosylprolylglutaminylserylserionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylylleucylserylleucyllysylglutamyllysylsparaginylarginylglutamylglutaminylargsylglutaminylglutamylalanylglutaminylslglutaminylserylleucylalanylglutamylgllglutaminylserylprolylaspartylvalylmetasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylylcysteinylthreonylglutamylglycylglycymylserylalanylasparaginylprolylleucylgminylaspartylserylalanylvalylarginyliserylleucylarginylphenylalanylprolylleulglutaminylvalylleucylleucyllysylglutaaraginylvalylvalylmethionylprolylprolyylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylglutaminylglutamylvalylglutaminylglllysylglutamylserylleucylleucylserylglglutaminylarginylleucylasparaginylleuccysteinylarginylalanylleucylglutaminyllglutaminylprolylglycylleucylphenylalainylasparaginylisoleucylglutamyllysylvlasparaginylisoleucylthreonylglutaminyucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylglutamylaspartylvalylaspartylprolylgleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylgluylthreonylalanylglutamylglycylprolylarlycylalanyllysylthreonylserylleucylgluartylserylphenylalanylserylglycylserylsoleucylthreonylglutamylprolylglutamyllisoleucylserylthreonylglutamylglutamyaginylvalylglutaminylserylarginylvalyleonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylsreonylglutamylglutamylvalylalanylthreotamylalanylglutamylglycylglycylleucyliprolylmethionylisoleucylhistidylthreonvalylserylglutamylglutamylglycylaspartnylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglulylserylaspartylglutamyllysylphenylalapartylglutaminylasparaginylthreonyltyrartyllysylvalylasparaginylthreonylglutlglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyllglycyllysylthreonylalanylthreonylseryllysylarginylalanylalanylprolylvalylisutamylprolylleucylglutamylvalylalanylllphenylalanylthreonylcysteinylglutamyllasparaginylvalylarginylphenylalanylglalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyeinylserylisoleucylarginylserylseryllyglutamylisoleucylleucylarginylthreonylylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinyylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylutamylvalylvalylleucyllysylserylvalyllmylglutamylglutamylglutamylprolyllysylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutlvalylthreonyllysylarginylglutamylargiylthreonyllysylvalylprolylglutamylisolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolnylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllprolylglutamylprolylthreonylprolylisoylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylyllysylglutamylglutamylalanylalanyllylysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonlalanylglutamylarginylarginyllysylleuccylglutamyllysylprolylprolylaspartylglnyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvlyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyltamylserylglutamylphenylalanylvalylglylanylglutamylcysteinylleucylvalylserylhreonylthreonyltryptophylmethionyllysyeucylarginylglutamylserylprolyllysylhilanylaspartylglycyllysylaspartylarginycylaspartylvalylglutaminylleucylserylahreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylthreonylserylthreonylalanyllysylleucrolylvalylarginylphenylalanylvalyllysyamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyalyltryptophylarginyllysylaspartylglycysylprolylglycylarginylisoleucylvalylpylmethionylarginylalanylleucylthreonylspartylaspartylthreonylaspartylalanylgreonylvalylglutamylasparaginylalanylasysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvnylaspartyltryptophylleucylvalyllysylpinylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyinylisoleucyllysyltryptophylphenylalanlisoleucylprolylalanylglutamylprolylasmylisoleucylleucylarginylaspartylglycyucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalyylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysyylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysyylaspartylalanylglutamylisoleucylserylylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyinylprolylserylprolylthreonylcysteinyllglycylglycyllysylarginylphenylalanyllyllysylleucylaspartylglutaminylalanylgaminylalanylleucylasparaginylalanylisoylleucylthreonylvalyllysylglutamylisolanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartrginylarginylglutaminylalanylarginylphcylthreonylarginylglutamylalanylasparaysylglycylprolylaspartylisoleucylisolenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalaisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltutamylglycyllysyllysylthreonylserylalareonylglycylisoleucylarginylleucyllysyucylglutamylaspartylglutaminylthreonyleonylalanylthreonylphenylalanylvalylcylutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyinylaspartylalanyllysylleucylhistidyltcylisoleucylserylserylglutamylglycyllymylmethionyllysylglutamylvalylthreonyllglutaminylisoleucyllysylalanylglutamiylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvlyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvlalanyllysylaspartylglycylglutamylglutlysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylaylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylatyllysylthreonyllysylalanylasparaginylinylleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyllalanylglutamylisoleucylglutamylleucyltidylglycylglutaminyltryptophyllysylleylthreonylalanylserylprolylaspartylcystamylaspartylglycyllysyllysylhistidyliylasparaginylcysteinylglutaminylleucylylvalylserylphenylalanylglutaminylalanalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyleucylphenylalanylisoleucylthreonylproylphenylalanylglutamyllysylaspartylglulcysteinylglutamylvalylserylarginylglularginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenlaspartylglycylthreonyllysylhistidylselalanylalanylphenylalanylglutamylasparnylphenylalanylglutamylalanylglutamylaycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutalphenylalanylleucylthreonylprolylleucysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalleucylserylhistidylaspartylasparaginyllphenylalanyllysylasparaginylaspartylgnylthreonylarginylserylvalylserylmethillysylthreonylhistidylserylisoleucylthylserylisoleucylaspartylaspartylthreonlylglutamylalanylmethionylglycylmethiocylthreonylvalylleucylglutamylglycylasonylglycyllysylleucylglutaminylaspartylysylaspartylglutamylvalylisoleucylleuucylseryllysylalanylaspartylalanylprolysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuclanylvalylisoleucyllysylthreonylasparteucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylasyllysylthreonylserylglycyllysylleucylainylglutamylisoleucyllysylleucylvalylalglutamylvalylmethionylglutamylthreonylalanylglutamylthreonylglutamylisoleuceucylhistidylalanylasparaginyltryptophnylleucylleucylglutaminylthreonylprolylysylglutamylglutamylglycyllysylisoleustidylasparaginylcysteinylarginylleucyycylvalylaspartylphenylalanylglutaminyerylserylalanylhistidylleucylarginylvaglycylleucylleucylarginylprolylleucyllnylalanylglycylglutamylthreonylalanyltlglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspyptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllyllysylvalylvalylprolylarginylserylgluylleucylthreonylleucylarginylaspartylvylglycylglutamylvalylglutaminylleucyltnyllysylthreonylhistidylalanylasparagiamylprolylprolylvalylglutamylphenylalalaspartylglutaminylthreonylvalylglutamlvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylaglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllanylaspartylglycylarginylvalylarginylpartylcysteinylthreonylprolylglutamylalthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaylcysteinylasparaginylleucylasparaginylglutamylphenylalanylleucylarginylprolminylvalylarginylglutamyllysylglutamyllutamylcysteinylglutamylleucylserylargalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaslysyllysylglycyllysyllysyltyrosylasparylalanylvalylarginylisoleucylleucylvallleucylleucylaspartylaspartylglutamylalutamylvalylarginylthreonylalanylarginlthreonylvalylleucylglutamylglutamylglyllysylasparaginylleucylalanylasparagimylthreonylaspartylthreonylisoleucyllylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvglycylaspartylglutamylglutamylisoleucyinyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreylisoleucylleucylvalylisoleucylglutamilutamylaspartylalanylglycylasparaginyleucylprolylserylserylarginylthreonylastidylglutamylleucylalanylalanylglutamylylglutaminylasparaginylleucylglutamylyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylutamylserylphenylalanylprolylvalylglutlaspartyllysylthreonylleucylglutamylseylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycynylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenlvalylasparaginylthreonylglutamylglycyenylalanylarginylasparaginylglutamylglpartylserylseryllysyltyrosylisoleucyliylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargistidylleucylaspartylaspartylglutaminylvalylserylleucylthreonylasparaginylhisylvalyllysylserylalanylalanylasparaginmylglutamylaspartylleucylarginylisoleupartylisoleucylglutamylthreonylmethionnylphenylalanyltryptophylcysteinyllysyaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophtamylglutamylvalylprolylphenylalanylasyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyllycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreysylserylvalylalanylglutamylleucylleucrolylthreonylglutamylphenylalanylvalyltylglutaminylthreonylvalylthreonylglutnylvalylphenylalanylserylcysteinylglutylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyinylglutamylisoleucyllysylglutamylglyclglutamyllysylaspartylglycylserylisolesoleucyllysylaspartylcysteinylarginyllnylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycyerylarginylalanylarginylleucylphenylalrolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarisoleucylleucylglutamylalanylprolylglyanylleucylalanylglutamylleucylasparagialylglutaminyltryptophylleucylarginylavalylvalylglutaminylglycylaspartyllysyylserylglutamylglycyllysylisoleucylhisylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolytamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuclanylarginylalanyllysylleucylglutamyllsoleucyllysylthreonylalanylaspartylglurtylvalylglycyllysylprolylleucylthreonspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylgylalanyllysylglutamylasparaginylglutameonylisoleucylaspartylthreonylthreonylylphenylalanylarginylisoleucylleucylglllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucysylhistidylglycyllysylalanylglutamylgylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalaraginylleucylglutamylvalylthreonylgluycylglutamylvalylserylleucylalanyltryphreonylaspartylglycylglycylseryllysylivalylglutamylarginylarginylaspartylisotophylvalylleucylalanylthreonylaspartylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphennylasparaginylarginylvalylglycylthreonthreonylaspartylasparaginylprolylvalylsylaspartylvalylprolylglycylprolylprolleucylthreonylaspartylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylaamylleucylarginylaspartyllysylthreonylrtylthreonylalanylmethionylthreonylvalylserylalanylthreonylvalylthreonylaspanylglutamyltyrosylserylphenylalanylargaraginylarginylisoleucylglycylvalylglyonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalarginylprolylserylprolylprolylvalylaspartylglutaminylthreonylglutaminylseryptophylglutamylprolylprolylleucyllysyleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisolelglutamylglycyllysylaspartylasparaginylasparaginylmethionyllysylleucylvalylpysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutylserylaspartylprolylserylglutamylisolylalanylaspartylaspartylalanylphenylalionylaspartylleucylserylalanylphenylalylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylcylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosthreonyltryptophylcysteinylphenylalanyamylthreonylglycylaspartylarginylvalylrylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalarginylserylaspartyllysylglycylisoleuglutamylasparaginylarginylvalyllysylthsoleucylaspartylvalylasparaginylvalylinylprolyllysylglutamylleucyllysylphenynyllysylaspartylserylvalylhistidylleucrolylaspartylaspartylaspartylglycylglyyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglltryptophylthreonyllysylvalylmethionylpartylleucylglutamylphenylalanylthreontaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucynylarginylasparaginyllysylcysteinylglytyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalyrolylalanylthreonylvalylprolylaspartylllysyltryptophylarginylaspartylarginylucylphenylalanylleucylthreonyltryptophnylaspartylglycylglycylserylarginylisolylglutamylarginylcysteinylprolylarginlvalylalanylcysteinylglycylglutamylpromethionylglutamylvalylthreonylglycylletophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalylylglutaminylglycylalanylseryllysylprollglutamylisoleucylglutaminylalanylvalyalanylprolylglutamylisoleucylphenylalaucylalanylglycylleucylthreonylvalyllyslglutamylleucylprolylalanylthreonylvalprolyllysylisoleucylthreonyltryptophyllisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyleucylvalylaspartylseryllysylarginylserosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvarginylalanylthreonylalanylvalylvalylgspartyllysylprolylglycylprolylprolylalucylthreonylaspartylvalylthreonylaspareucylthreonyltryptophylasparaginylprolylglycylseryllysylisoleucylthreonylaspginylarginylalanylthreonylaspartylseryylleucylserylserylthreonylvalyllysylasyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleurosylisoleucylphenylalanylarginylvalylionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyllylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyllprolylglycylprolylprolylthreonylarginisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvacysteinylglutamylprolylaspartylaspartyleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartyllysylglycylleucylthreonylasparaginylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylglycyllysylprolylseryllysylserylthreoneucyllysylaspartylprolylisoleucylasparylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylalvalylarginylleucylasparaginyltryptophylaspartylglycylglycylalanyllysylisolecylglutamylmethionylleucyllysylthreonytophylvalylarginylvalylalanylglutamylgtaminylhistidylleucylleucylprolylglycyminylglutamyltyrosylserylphenylalanylaginyllysylalanylglycylglutamylserylgluaspartylprolylvalylleucylcysteinylargiprolylserylprolylprolylarginyltryptophaginylisoleucylthreonyllysylasparaginyryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoltylvalylarginylarginyllysylglycyltryptlthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylarginylvalylalanylalanylglutamylasparylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenyprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvarginylhistidylvalylaspartylleucyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylgrginyltryptophylvalyllysylalanylglycylrtylcysteinylasparaginylphenylalanylareucylglutamylglycylthreonylglutamylvalalylarginylalanylglutamylasparaginylglylprolylserylglutamylprolylthreonylglulutamylaspartylprolylthreonylserylprolrtylleucylhistidylvalylthreonylaspartyoleucylalanylisoleucylalanyltryptophylaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglmethionylarginylvalylasparaginylserylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutapartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglerylglutamylasparaginylvalylvalylalanyyllysylprolylthreonylisoleucylaspartyltylisoleucylisoleucylvalylisoleucylgluisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllylysylalanylserylaspartylarginylleucyltartylhistidylisoleucylserylalanylhistirylvalylarginylalanylaspartylalanylglylthreonylleucylglutamylasparaginyllysynylserylisoleucylasparaginylvalyllysylcylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucthreonyllysylserylserylcysteinyllysyllylprolylglutamylphenylalanylaspartylglucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylrginylarginylthreonyltyrosylisoleucylpmylasparaginyllysylleucylseryltryptophsoleucylprolylasparaginylglycylglutamyinylvalyllysylalanylvalylasparaginyllyyrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspautaminylaspartylprolyllysylglutaminylplaspartylvalylglutamylvalylhistidylasplalanylmethionylthreonylisoleucylthreoltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalnyltryptophyllysylarginylcysteinylasparolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthrlglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglunylalanylglutamylasparaginylalanylalanlserylarginylalanylthreonylprolylprolyolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglleucylaspartylalanylserylisoleucylseryonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamlanylprolylleucylvalylarginylarginylarinylglutamylglutamylglutamylprolylphenonylglutaminylarginylleucylserylisoleuylglycylglutamylserylglutaminylleucylaylarginylprolylaspartylhistidylglycyllvalylglutamylasparaginylaspartylhistidrolylcysteinylthreonylvalylserylvalyllolylprolylisoleucylasparaginylphenylalylisoleucylarginyllysylthreonylserylvautamylprolylprolylleucylaspartylaspartlisoleucylasparaginyltyrosylthreonyllethreonyllysylprolylaspartylserylglutamonylserylthreonylleucylarginylhistidylonyllysylleucylisoleucylglutamylglycylnylarginylvalylarginylalanylglutamylasrolylglycylprolylprolylcysteinylvalylsylaspartylprolylphenylalanylglycylprolllysylprolylisoleucylvalylglutamylasparylmethionylleucylvalyllysyltryptophyltylasparaginylglycylserylprolylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylaspphylserylarginylvalylasparaginyllysylsucyllysylalanylasparaginylvalylaspartyucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarparaginylalanylalanylglycylprolylglycyserylaspartylprolyllysylthreonylalanyllprolylprolylglycylprolylprolylisoleuclthreonylserylserylthreonylthreonylisohylglutamylprolylprolylalanylphenylalatamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginyllysylleucylarginylvalylserylalanylvatamylglycylprolylprolylglycylglutamyltlvalylalanylglutamylprolylglutaminylglylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglcylmethionylalanylglycyllysylthreonylllylvalylthreonylglycylarginylprolylvallthreonyllysylglutamylglutamylglycylglginylvalylvalylisoleucylaspartylasparalutamylleucylisoleucylisoleucyllysylastylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisginylserylcysteinylglycylseryllysylphealylglutamylvalylphenylalanylaspartylvpartylleucyllysylprolylvalylvalylthreocysteinylleucylleucylasparaginyltryptortylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylathreonyltryptophylarginylglutaminylprolarginylseryllysylcysteinylaspartylisotamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanvalylglutamylisoleucylglycylprolylisollleucylglycylprolylprolylthreonylseryltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminonylleucylaspartyltryptophyllysylglutacylglycylserylprolylisoleucylglutaminytamyllysylarginylarginylhistidylaspartutamylarginylvalylasparaginyllysylargieonylserylphenylalanylleucylvalylglutalhistidylglutaminylmethionyltyrosylglulanylvalylasparaginylglutamylisoleucylrylleucylprolylleucylasparaginylvalylvrtylglutamylvalylprolylprolylthreonyliylvalylarginylglycylaspartylthreonylislutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolleucylprolylmethionylprolyllysylisolearaginylglutamylthreonylvalylisoleucylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyinylserylglutamylalanyllysylthreonylglylalanylvalylarginylglutamylaspartyllyylthreonylalanylserylasparaginylarginyarginylasparaginylvalylhistidylvalylglolylserylprolylprolylarginylasparaginysoleucyllysylalanylglutamylserylcysteispartylalanylprolylleucylaspartylaspareucylthreonylhistidyltyrosylvalylisolenylserylarginyllysyllysylalanylglutamyeonylasparaginylthreonylalanylvalylgluucyltryptophyllysylleucylisoleucylprollglutamylphenylalanylarginylvalylarginlglycylisoleucylserylaspartylglutamylclvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyolylprolylglycyllysylprolyllysylvalyllylserylmethionylleucylvalylseryltryptotylasparaginylglycylglycylserylprolyliphylleucylglutamyllysylarginylglutamylptophylserylarginylvalylserylarginylalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylrginylleucylleucylglutamylglycylvalyllginylalanylmethionylalanylisoleucylaspglycylprolylprolylserylglutamylprolylsylglycylaspartylprolylisoleucylphenylaserylcysteinylprolylglutamylvalyllysyllisoleucylserylleucylglycyltryptophyllglycylglycylserylprolylisoleucyllysylgethionylglutaminylglutamylglutamylglycllysylarginylvalylasparaginylglutamylpreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinlysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyllalanylvalylasparaginylglutamylalanylgylaspartylthreonylthreonylglycylglutamrtylisoleucylglutaminylglutamylglutamyleucylaspartylisoleucylglycylalanylglucysteinyllysylalanylglycylserylglutamilanylvalylisoleucyllysylglycylarginylpryptophylglutamylphenylalanylaspartylghionyllysylaspartylglycylvalylhistidylrtylalanylglutaminylleucylglutamylthreerylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprrylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylsaraginyllysylalanylglycylglutaminyllyslarginylvalyllysylvalylmethionylaspartlaspartylleucyllysylvalylserylaspartylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllaspartylglycylglycylaspartylarginylisocylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylthreonyllysylvalylasparaginylprolylathreonylphenylalanylvalylvalylprolylasaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphelutamylasparaginylarginylphenylalanylgylglutamylthreonylisoleucylglutaminylaaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprsylleucyllysylisoleucylglycylleucylisonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllartylglycylglycylserylprolylvalylthreotamylcysteinylleucylalanyltryptophylasysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylarginylaspartylvalylglutamylglutamyllvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylalylseryllysylprolylserylalanylthreonycysteinylglutaminylarginylprolylaspartylaspartylleucyllysylglutamylphenylalautamylglycylthreonylasparaginylvalylassoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalptophylphenylalanyllysylalanylprolylprinyllysylglutamylprolylvalylleucyltyroaraginyllysylleucylvalylvalylaspartylacylvalylisoleucylprolylglutaminylserylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthinylleucylglycylthreonylalanylseryllysaraginylvalylleucylglycylarginylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserymethionylthreonylleucylseryltryptophylylaspartylglycylglycylseryllysylisoleusoleucylglutamyllysylarginylglutamylaltryptophylvalylhistidylvalylserylseryllthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolytidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisolrtylserylglutamylprolylglutamylthreonyylalanylserylvalylprolylglycylalanylprlserylserylvalylthreonylarginylasparagraginyltryptophylglutamylglutamylprolylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosylsylaspartylthreonylthreonylseryllysylaparaginylarginylaspartylprolylisoleucyglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreocylserylaspartyltyrosylglutaminylphenyleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylserylaspartylprolylalanylthreonylalaanylprolylprolylglycylprolylprolylphenartyltryptophylthreonyllysylserylserylhylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyylglutamylglutamyltryptophylglutamyllyvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvlutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylrtylarginylleucylvalylserylprolylasparanylserylvalylarginylaspartylarginylisylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylcyllysylprolylprolylprolylthreonylvalyonylasparaginylglutamylarginylthreonyllthreonylisoleucylglutamylthreonylthreethionylvalylisoleucyllysylasparaginylidylglutaminylglycylvalyltyrosylseryllutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylylphenylalanylleucylalanylhistidylasputamylserylcysteinyllysylleucylthreonylutamylaspartylaspartylglycylglycylserltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalyylarginylglutaminylasparaginylalanyltholeucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosoleucylalanylalanylglutamylasparaginylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonleucylarginylglutamylprolylisoleucylthlylglutamylaspartylleucylglutamylvalylraginylthreonylvalylthreonylleucylthreyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserynyltyrosylvalylleucylglutamylserylargitamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylglutamylglycylaspartylthreonyltyroslanylvalylasparaginylisoleucylvalylglyphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolpartylglutamylleucylalanylprolylprolyllphenylalanylarginylaspartyllysylleucylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylsrtylglutamylalanylaspartylvalylleucylgnylhistidylisoleucyllysylthreonylthreoleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylcylserylarginyllysylglycylphenylalanylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylerylphenylalanylaspartylglutamylvalyltlvalylisoleucylseryltryptophyllysylproylglycylseryllysylisoleucylthreonylasputamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysrolylvalylthreonylserylalanylserylalanylvalylseryllysylleucylleucylglutamylghenylalanylarginylisoleucylhistidylalaglycylisoleucylserylaspartylprolylleucysylalanyllysylaspartylarginylphenylallprolylaspartylglutaminylprolylisoleucllysylaspartylserylalanylleucylvalylthlylhistidylaspartylglycylglycyllysylprosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylarginyltryptophylalanylarginylvalylthistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenyucylleucylglutamylglycylcysteinylglutainylvalylserylalanylglutamylasparaginyycylaspartylprolylserylprolylprolylserllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspaginylserylvalylaspartylleucylthreonylinylhistidylaspartylglycylglycylseryllleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllymyltryptophylarginylarginylalanylasparlserylcysteinylprolylglutamylthreonyllleucylarginylaspartylglycylglutaminyltnylvalylleucylalanylvalylasparaginylalylprolylalanylhistidylvalylprolylglutatylarginylleucylglutamylprolylprolylglalanylasparaginylmethionylalanylarginyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucysoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalhyllysyllysylglutamylaspartylarginylasylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylutamylisoleucylarginylasparaginylalancylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthlalanylglycylseryllysylthreonylvalylseaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarylglutamylisoleucylarginyllysylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvrtylvalylalanylserylalanylglutaminyltrlthreonylseryllysyllysyllysylserylhistleucylasparaginylglutamylglycylasparaganylarginylvalylalanylalanylglutamylasinylglycylprolylphenylalanylvalylglutayllysylalanylleucylaspartylprolylleucyolyllysylaspartylleucylhistidylhistidyeonylglutamylvalylserylleucylvalyltryplarginylaspartylglycylglycylserylprolyylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamspartyltryptophylisoleucyllysylphenylaraginylleucylglutamylcysteinylvalylvaltaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylglutamylasparaginylisoleucylvalylglythreonylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylleucylvalylprolylprolylserylvaleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalyonylvalylarginylphenylalanylprolylalanlylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyglycylserylglutamylisoleucyllysylthreohreonylvalylglutamylthreonylaspartylaslleucylthreonylisoleucyllysylasparaginrtylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaaraginylalanylalanylglycylseryllysylthlthreonylvalylleucylaspartylvalylprolyolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylhistidylmethionylthreonylisoleucylserysylaspartylaspartylglycylglycylserylpylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminyylthreonyltryptophylglycylvalylvalylseyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistiinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarraginyllysylisoleucylglycylvalylglycylonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistlylserylprolylprolylglycyllysylprolylvhreonylglutamylasparaginylalanylalanyllleucylprolyllysylserylaspartylglycylgycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylargcyllysyltryptophylvalylarginylvalylasplalanylaspartylleucyllysylphenylalanylosylglutamylglycylasparaginylthreonyltlylphenylalanylalanylglutamylasparaginlprolylserylprolylserylserylaspartylprginylprolylisoleucyllysylprolylprolylgylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysycylserylprolylisoleucylleucylglycyltytaminyllysylprolylglycylthreonylalanylnylisoleucylasparaginyllysylaspartylglnylcysteinylalanylphenylalanylarginylvamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarsylalanylalanylasparaginylisoleucylvallarginylglutamylleucylalanylglutamylselisoleucylleucylhistidylprolylprolylgllylthreonylcysteinylarginylaspartylvallglycylglutaminylthreonylisoleucylargillysylglycylarginylprolylglutamylprolylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylnylvalylaspartylleucylisoleucylglutamiglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucnylserylserylglycylhistidylalanylglutalasparaginylvalylleucylaspartylarginylylasparaginylleucyllysylvalylthreonylalasparaginylcysteinylthreonylisoleucylrolylleucylaspartylasparaginylglycylglsparaginylphenylalanylisoleucylvalylglraginylglutaminyllysylglycyltryptophyltylvalylthreonyllysylarginylleucylisolucylalanylasparaginylasparaginylglutamvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyhreonylisoleucylglutamylthreonyllysyltsoleucylasparaginylprolylisoleucylaspaylglutamylasparaginylleucylhistidylisolthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylsesylhistidylvalylglutamylarginylarginyltyltryptophylglutamylarginylvalylhistiutamylthreonylhistidyltyrosylmethionyllutamylasparaginylglutaminylisoleucyltlylglutaminylthreonyllysylasparaginylgartyltryptophylvalyllysylthreonylglutaamylaspartylleucylglutaminyllysylprolyylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllleucylarginylleucylglutamylalanylglycylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptotylalanylthreonylaspartylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylartyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonyylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarlvalylaspartylvalylserylserylaspartylayltryptophylaspartylprolylprolylglutaminylglutamylisoleucylglutaminylasparagysylcysteinylglutamylthreonyllysylargieonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleeonylvalylthreonylarginylleucylisoleuctyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalysylisoleucylglycylthreonylglycylprolyolylvalylisoleucylalanyllysylthreonylllarginylprolylaspartylprolylprolylglutylglutamylglutamylmethionylthreonylvalrolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyctyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylonylarginyltryptophylvalylprolylvalylaprolylglutamylarginylarginylmethionylllleucylprolylaspartylhistidylglutamyltvalyllysylalanylglutamylasparaginylgluglutamylprolylserylleucylprolylserylarartylprolylisoleucylglutamylprolylprolinylphenylalanylarginylvalylvalylasparylisoleucylthreonylleucylglycyltryptopartylglycylglycylalanylprolylisoleucyltamylmethionylarginylprolyllysylisoleuspartylglutamylglycyltryptophyllysylarylalanylglutaminylleucylvalylarginyllylthreonylserylleucylaspartylglutamylaslutamylphenylalanylarginylvalylcysteininylvalylglycylisoleucylglycylarginylpmylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspylleucylvalylisoleucylvalylarginylalaninylleucylphenylalanylalanylisoleucylvlprolyllysylvalylthreonyltryptophylargylasparaginylvalylvalylarginyllysylglyylaspartylthreonylmethionylalanylphenyparaginylserylthreonylarginylaspartylaleucylthreonylleucylvalylasparaginylprvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylrolylglycylprolylvalylserylaspartylleuonyllysylthreonylserylcysteinylhistidyolylglutamylasparaginylaspartylglycylgstidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysnyllysylthreonyltryptophylserylthreonysyllysylthreonylserylphenylalanylhistilylprolylglycylasparaginylglutamyltyrohreonylalanylvalylasparaginylglutamyltthreonylaspartylvalylprolyllysylprolyllleucylserylglutamylprolylaspartylprollanylthreonylglutamylmethionylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyroginylglutamylglutamylglutamylglutaminyhylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutaylalanylarginylvalylalanylalanylarginyerylleucylprolylarginylglutamylalanylganyllysylglutamylglutaminylleucylleucythionylprolylglutamylglutaminylisoleucllysyllysylleucylarginylisoleucylglutalysylprolylhistidylprolylthreonylcysteglutamylaspartylglutamylvalylvalylthrealylhistidyllysylalanylaspartylserylseleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyosylserylleucylthreonylalanylglutamylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucytylalanylprolylglycylprolylprolylglutaylisoleucylserylaspartylisoleucylasparylleucylseryltryptophylhistidylisoleuclglycylserylasparaginylisoleucylthreonlutamyllysylcysteinylaspartylvalylseryylthreonylalanylleucylalanylserylvalylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylylisoleucylphenylalanylarginylvalylarglphenylalanylglycylisoleucylserylglutaysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylprolylserylglutamylprolyllysylasparalvalylasparaginyllysylaspartylcysteinyyptophylaspartylarginylprolylaspartylsisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylilarginylasparaginylserylleucylleucyltraspartylthreonylleucylvalylarginylseryinylalanylglycylleucylvalylglutamylglyalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleulserylprolylprolylseryllysylprolylthrenylarginylmethionylprolylvalylaspartylylvalylisoleucylaspartylvalylthreonylloleucyltryptophylalanylarginylprolyllyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylpinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylpanylarginylthreonylalanylvalylasparagilutamylprolylserylaspartylprolylvalyltlasparaginylvalylprolylprolylarginylisylmethionyllysylserylleucylleucylthreoparaginylvalylcysteinylleucylaspartylallysylprolylmethionylprolylthreonylvalglycylthreonylleucylleucyllysylprolylathionylalanylmethionylglutaminylarginyleucylglutamylleucylphenylalanylserylvserylglycylaspartyltyrosylthreonylisolnylserylserylglycylseryllysylserylalanvalylleucylaspartyllysylprolylglycylpreucylasparaginyllysylmethionyltyrosylseucylseryltryptophylglutamylprolylprollserylglutamylisoleucylthreonylasparagsylarginylglutamylthreonylserylarginylutaminylvalylserylalanylthreonylvalylplserylvalylglutamyllysylleucylisoleucysylglutaminylphenylalanylarginylisoleuyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartytamylprolylalanylisoleucylalanyllysylaylprolylglycylarginylcysteinylaspartylraginylisoleucylthreonyllysylaspartylhryptophyllysylprolylprolylalanylaspartoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucnylglutaminylalanylvalylasparaginyltrylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylganylthreonylglycylleucylglutaminylglututamylphenylalanylarginylvalylthreonylylglycylprolylglycyllysylprolylserylasyrosylalanylarginylaspartylprolylglutalprolylalanylphenylalanylprolyllysylvarginylserylserylvalylserylleucylseryltosylaspartylglycylglycylserylprolylisoalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspphylvalylarginylcysteinylasparaginylleylglutaminyllysylthreonylarginylphenylucylmethionylglutamylaspartylthreonylgnylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparrylaspartylprolylserylaspartylvalylproyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucyhistidylaspartylalanylaspartylleucylarucylarginylalanylglycylvalylthreonylmelylvalyllysylglycylarginylprolylprolylhylseryllysylprolylasparaginylvalylasplisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyanylaspartylthreonylphenylalanylleucylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalylthreonylleucylglutamylasparaginylsertyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylycylprolylprolylisoleucylasparaginylvucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutammylarginyllysylseryltryptophylserylthrysteinylseryllysylthreonylserylphenylaeucylglutamylglutamylglycyllysylseryltylvalylphenylalanylalanylglutamylasparlglycylaspartylprolylglycylglutamylthrlalanylserylglutaminylthreonylprolylglysylvalylarginylserylvalylseryllysylseyltryptophyllysyllysylprolylhistidylseisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvaylglutamylglutamylasparaginyllysyltrypyllysylserylleucylserylleucylglutaminycylthreonylglutamylglycyllysylglutamylalylserylalanylglutamylasparaginylglutthreonylprolylserylglutamylisoleucylthylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosnylserylasparaginylphenylalanylarginyllysylglycyllysylprolylalanylprolylseryylglutamylaspartylprolylleucylalanyltherylvalylglutamylserylserylalanylvalyloleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglcyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonglycylthreonyllysylglutamylglycylthreolvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylylthreonylleucyllysyltryptophylalanylpcylglycylserylglutamylisoleucylthreonylutamyllysylarginylaspartylserylvalylalvalylthreonylcysteinylalanylserylalannylphenylalanylarginylvalylthreonylarghionylglutamyltyrosylthreonylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycyamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhlylprolylaspartylalanylprolylprolylprospartylvalylarginylhistidylaspartylserlthreonylaspartylprolyllysyllysylthreothreonylglycyltyrosylhistidylleucylgluylasparaginylserylleucylleucyltryptophlthreonylprolylisoleucylarginylmethionalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalaglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylasglutamylvalylisoleucylasparaginylisolevalylthreonylleucylisoleucyltryptophylspartylglycylglycylhistidyllysylleucylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolllysylalanylasparaginylhistidylvalylasylalanylphenylalanylthreonylvalylthreolglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanyasparaginylthreonylalanylglycylalanylimylserylthreonylglutamylthreonylisoleulutamyltyrosylglutamylalanylprolylthrelylthreonylisoleucyllysylaspartylglycyglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylslmethionylleucylthreonylisoleucyllysylpartylalanylglycylglutamyltyrosylthreosparaginylprolylphenylalanylglycylthrelysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvrolylvalylglutamylisoleucylserylasparalanylthreonylleucylthreonyltryptophyltpartylglycylglycylserylprolylisoleucyltamyllysylarginylglutamylthreonylserylylvalylvalylserylglutamylaspartylisolehistidylvalylalanylthreonyllysylleucyllglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylanylhistidyltyrosylglycyllysylglycylgluamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspaprolylglycylprolylprolylglutamyllysylpalylthreonyllysylasparaginylthreonylalylarginylprolylvalylaspartylaspartylgleonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamyrylleucylarginyltryptophylvalylarginylalylserylaspartylleucylarginylcysteinyaminylglutamylglycylserylthreonyltyroserylalanylglutamylasparaginylarginylalylserylglutamylalanylserylaspartylserylanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprtidylvalylthreonylaspartylthreonylthrelalanyltryptophylglycyllysylprolylhistylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosnyllysylvalylglycylaspartylglutamylalathreonylthreonylglycylthreonylalanyllenylphenylalanylvalylvalylprolylaspartymyllysyltyrosylasparaginylphenylalanyllasparaginylaspartylalanylglycylvalylgucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuconylalanylprolylaspartylphenylalanylgleucylarginylarginylthreonylleucylvalylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvylprolylalanylprolylglutamylvalylthreosparaginylisoleucylasparaginylleucyllynylisoleucylglutamylasparaginylthreonyeucylleucylisoleucylisoleucylprolylgluosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalglutamylasparaginylprolylalanylglycyllylasparaginylvalylarginylvalylleucylalylleucylasparaginylleucylarginylprolyysylaspartylserylvalylthreonylleucylhilleucylisoleucylaspartylglycylglycylsenyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalysylseryltyrosylserylthreonylalanylthllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylalanylprolylserylprolylprolylasplmethionylaspartylisoleucylthreonyllysyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistsoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisolllysylglycylserylaspartylglutaminyltryeonylthreonylvalyllysylglycylleucylgluraginylleucylthreonylglutamylglycylglulanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylserylalanylprolylarginylglutamylserysylglutamylglutaminylthreonylmethionyleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutyllysylalanylglycylaspartylasparaginyllprolylvalylleucylglycylarginylprolylltophyllysyllysylglycylaspartylglutamineonylglutaminylarginylvalylasparaginyllalanylthreonylserylthreonylisoleucylllglutamylcysteinylvalylarginylserylaspleucylthreonylalanylarginylasparaginylycylaspartylvalylisoleucylthreonylisollisoleucylprolylglycylprolylprolylthrelalanylaspartylglutamylvalylserylserylenylalanylseryltryptophylaspartylprolylycylglycylvalylprolylisoleucylserylasethionylarginylglutaminylthreonylasparalylglutamylleucylalanylthreonylthreononyltyrosyllysylalanylthreonylarginyllutamyltyrosylglutaminylphenylalanylargaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylpanyltryptophylisoleucylvalylalanylaspaylvalylprolylglycylprolylprolylglycyltlalanylvalylthreonyllysylaspartylseryltophylhistidylglutamylprolylleucylseryleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptoylalanylleucylvalylprolylglycylasparagserylglycylleucylthreonylaspartylglycyylalanylarginylvalylisoleucylalanylgluyllysylseryllysylprolylseryllysylprolyalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspalylprolylleucylasparaginylisoleucylthhreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreoyllysylarginylaspartylleucylprolylaspallysylalanylasparaginylphenylalanylserlasparaginylglutamylphenylalanylthreontamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamalanyllysylasparaginylalanylalanylglycerylglutamylprolylserylaspartylalanyliartylaspartylvalylglutamylalanylprolylyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonycylglutamylalanylphenylalanylarginyllylglycylarginylprolylprolylprolylthreolysylaspartylglycyllysylglutamylleucylucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalalasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreoraginylprolylglycylglycylphenylalanylaanylasparaginylvalyllysylvalylleucylasylglutamylglycylprolylleucylalanylvalyglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryleucylaspartylaspartylglycylglycylalanysylisoleucylvalylglutaminyllysylarginyalanyltryptophylthreonylasparaginylvallvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthrparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenyalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylerylglutamylprolylvalylleucylalanylvallylprolylaspartylprolylprolyllysylaspahreonylisoleucylthreonyllysylaspartylsptophylglycylhistidylprolylaspartylserisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisspartyllysylalanylglycylglutaminylargilasparaginyllysyllysylthreonylleucylthysylvalylserylglycylleucylthreonylglututamylphenylalanylarginylisoleucylmethlalanylglycylisoleucylserylalanylprolyylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspprolylglycylprolylprolylglycylasparagithreonylserylarginylserylserylisoleucyraginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspacylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptolprolylprolylalanylglycylleucyllysylalleucylthreonylglycylleucylthreonylglutrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrglutamylglycylleucylglycylglutamylprolonylprolyllysylalanylglutamylaspartylautamylisoleucylglutamylleucylaspartylalvalylthreonylisoleucylarginylalanylcyylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucrolylglutamylvalyllysyltryptophylalanymylserylleucylaspartyllysylalanylserylryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucyinylarginylphenylalanylaspartylserylglonylvalylglutamylasparaginylserylserylanylvalylasparaginylvalylarginylvalyllolylprolylglutaminylaspartylleucyllysyylthreonylserylvalylthreonylleucylthreeucylleucylaspartylglycylglycylseryllyisoleucylvalylglutamyllysylarginylgluttyrosylserylthreonylvalylalanylthreonyhreonylseryltryptophyllysylvalylaspartlglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylpheutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylutamylthreonylalanylglutamylserylvalylylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuclylthreonylarginylasparaginylserylvalylysylprolylglutamylhistidylaspartylglylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmelserylaspartyllysyltryptophylalanylthrsylvalylthreonylglutamylalanylthreonylcylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrrylalanylglutaminylasparaginylglutamylolylarginylglutaminylleucylserylvalylptylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylalanylasparaginylthreonylphenylalanutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylcylarginylprolylthreonylprolylalanylvaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysvalylasparaginylalanylglutamylserylthrserylleucylleucylthreonylisoleucyllysyamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylginylserylalanylglycylglutamylalanylisginylvalylisoleucylvalylleucylaspartylylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltrsylaspartylglycylglycylserylserylisoleoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminlalanylglutamylasparaginylarginyltyrosucylasparaginylserylglutamylprolylthrelylphenylalanyllysylvalylprolylglycylplvalylthreonylleucylserylserylarginylalutaminyltryptophylasparaginylglutamyllycylserylarginylvalylisoleucylglycyltlysylglutamylarginylasparaginylserylisucylasparaginyllysylthreonylprolylisolhenylalanyllysylthreonylthreonylglycylutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllmylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylalprolylglycylarginylprolylglutamylalanginylasparaginylserylvalylthreonylleuclylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylgginyltryptophylmethionyllysylalanylseroleucylisoleucylaspartylthreonylhistidglycylleucylvalylglutamylaspartylhistiylarginylvalylisoleucylalanylarginylasnylalanylserylglutamylprolylserylglutaylthreonylalanylarginylaspartylglutamyoleucylserylmethionylaspartylprolyllysucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutrtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyclisoleucylglutaminyltryptophylisoleucymylleucylserylasparaginylthreonylalanylserylthreonylaspartylphenylalanylalanlaspartylalanylvalylarginylvalylasparteucylleucyllysylalanyllysylasparaginylylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllyglycylprolylprolylglutamylglycylprolylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltholylprolylleucylglutaminylaspartylglycucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgllserylarginylleucylvalyltryptophylthreinylvalylglutaminylthreonylleucylserylcylleucylglutamylglycylasparaginylglutnylisoleucylmethionylalanylvalylasparalutamylprolylleucylglutamylserylglutamginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylylglutamylvalylthreonylthreonylvalyltsoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarlglycylserylglutamylisoleucylleucylglyrginylaspartyllysylglutamylglycylisolelcysteinylhistidyllysylarginylleucyliseucylarginylvalylthreonylglycylleucyliaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylalanylalanylglycylleucylserylglutayltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylprolylglycylprolylprolylasparaginylasspartylisoleucylthreonylarginylserylsetophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisolartylvalylasparaginylvalylglycylglutamnylthreonylprolylprolylthreonylglycyliaraginylisoleucylglutamylvalylglutamyldylglutamyltyrosylasparaginylphenylalasoleucylasparaginyllysylalanylglycylvartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisucylglutamylalanylprolylaspartylisoleuamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucglycylglycylserylleucylarginylleucylphglycylarginylprolylthreonylprolylglutaalylaspartylglycylglutamylisoleucylargoleucylaspartylvalylthreonylserylseryllleucylaspartylasparaginylvalylasparagyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleycylthreonyllysylserylalanylphenylalancylaspartylthreonylprolylserylprolylprlthreonylglutamylisoleucylthreonyllysyreonyltryptophylglutamylprolylprolyllelysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyliutamylalanylthreonylarginyllysylseryltlasparaginylcysteinylhistidyllysylaspalaspartylglutaminylleucylglutaminylgluosylphenylalanylarginylvalylthreonylalsylglycylisoleucylglycylleucylprolylallprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamglycyllysylisoleucylthreonylvalylasparraginylserylvalylserylleucylseryltrypttidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylyltryptophylserylglutamylcysteinylalanminylalanylvalylisoleucylthreonylasparlglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalaraginylglutamyllysylglycylarginylseryanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysmylprolylaspartylvalyllysylprolylalanyvalylglutaminylvalylglycylglutaminylasalylprolylisoleucylserylglycylarginylpreonyltryptophylthreonyllysylaspartylgnylthreonylthreonylarginylisoleucylaspeucylaspartylleucylthreonylthreonylleunylhistidyllysylaspartylaspartylglycylcylthreonylvalylalanylasparaginylvalyllanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalaspartylprolylprolyllysylglycylprolyltylvalylserylalanylglutamylserylisoleuaraginylprolylprolylleucyltyrosylthreosoleucylthreonylasparaginyltyrosylisolartylthreonylthreonylthreonylthreonylvylalanylthreonylvalylalanylarginylthrellysylleucyllysylthreonylglycylthreonynylarginylisoleucylphenylalanylalanylgcylglutaminylserylphenylalanylalanylleeucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyolylprolylglycylthreonylprolylphenylalryllysylaspartylserylmethionylvalylisolutamylprolylvalylasparaginylasparaginucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyinylserylisoleucylleucyltryptophylthrenylisoleucylisoleucylhistidylaspartyltlanylglutaminylasparaginylleucylglutamrosylglutamylphenylalanylarginylvalylteucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylysteinyltyrosylvalylalanylarginylasparlylglycylthreonylprolylglutamylprolylisparaginylglutamylisoleucylthreonylleulprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalycylarginyltryptophylmethionyllysylalginylvalylisoleucylglutamylthreonylgluylglycylleucylthreonylglutamylaspartylnylalanylarginylvalylisoleucylalanyllynylisoleucylseryllysylprolylserylasparylthreonylalanyllysylaspartylglutamylveucylserylmethionylaspartylprolyllysylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglinylleucylglutamylalanylaspartylvalylhlthreonylisoleucylglutamyltryptophyllemylisoleucylglutamylglutamylserylalanyysylasparaginylthreonylaspartylphenylaylvalyllysylaspartylalanylisoleucylargutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylacylseryllysylserylphenylalanylprolylvaaspartylarginylprolylglycylprolylprolylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylreonyltryptophylserylprolylprolylleucylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylmylthreonylserylarginylleucylalanyltrylglutamylvalylvalylthreonylasparaginyleucylleucylglutamylglycylasparaginylglylisoleucylmethionylalanylvalylasparagutamylprolylleucylglutamylserylalanylpaginylprolylphenylalanylvalylleucylproylglutamylvalylthreonylasparaginylisolnylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspspartylglycylglycylserylglutamylisoleualylglutamyllysylarginylaspartylarginyhylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllaspartylleucylarginylleucylarginylvalyylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutanylglutamylasparaginylalanylalanylglyclylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllyylphenylalanyllysylprolylglycylprolylpdylisoleucylvalylaspartylthreonylthreoreonylleucylalanyltryptophylglycyllysyylglycylserylglutamylisoleucylleucylglcylcysteinyllysylalanylaspartylglutamyylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminhreonylarginylphenylalanylglutamylisolylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysnylleucylasparaginyllysylvalylglycylleylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylptamylalanylprolylglutamylleucylaspartyrginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarrginylisoleucylhistidylisoleucylprolyllmethionylprolylglutamylisoleucylthreoutamylglycylglutamylphenylalanylthreonucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyylisoleucylaspartylasparaginylcysteinyalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylserylglycylseryllysylserylalanylphenyleucylaspartylthreonylprolylglycylprolalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllyeucylvalyltryptophylglutamylprolylprollycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltginylglutamylserylthreonylarginyllysylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreamylasparaginylleucylthreonylglutamylghenylalanylarginylvalylmethionylalanylanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylgalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolthreonylleucylthreonylaspartylvalylseylleucylmethionyltryptophylglutamyllyscylglycylserylarginylvalylleucylglycyllutaminylprolyllysylglycylthreonylglutlylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylglycylleucylserylserylglycylglutamilanylarginylvalyllysylalanyltyrosylaspylaspartylprolylarginylvalylleucylglycsylaspartylleucylthreonylisoleucylglutrolylphenylalanylasparaginylthreonyltyglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleleucylglycylarginylprolylarginylprolylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylylarginylvalylasparaginylvalylglutamylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllypartylaspartylphenylalanylglycyllysyltreonylasparaginylserylalanylglycylthreylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylylvalylglycylprolylvalylarginylphenylaylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleulylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcyraginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllyhreonylthreonylthreonyltryptophylhistilvalylalanylarginylthreonylthreonylisoucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyylisoleucylphenylalanylalanylglutamylaserylalanylprolylleucylaspartylseryllynyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutareonylprolylphenylalanylvalylthreonylsaminylmethionylleucylvalylglutaminyltrasparaginylaspartylglycylglycylthreonyylhistidylleucylglutamylglutaminyllysyucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasylglutaminylaspartylthreonyllysylphenyeucylaspartylglutamylglycylleucylglutavalylserylalanylglutamylasparaginylisoylprolylseryllysylvalylserylglutamylcyylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylanylisoleucylvalylisoleucylthreonylareonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrlaspartylleucylprolylaspartylglycylargerylphenylalanylthreonylasparaginylvalnylalanylthreonylvalylserylglycylleucyinyltyrosylglutamylphenylalanylarginylnylalanylalanylglycylasparaginylphenyltylserylserylglycylalanylisoleucylthreoleucylaspartylalanylprolylasparaginylltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalthreonylphenylalanylvalylleucylglutamyyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalglycyllysylglutamylleucylglutamylglutionylglutamylisoleucyllysylserylthreonhreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcyrtylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleylvalylglycylglycylthreonyllysylserylillysylvalylleucylaspartylarginylprolylylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylttyrosylleucylalanyltryptophylasparagintylglycylglycylalanylasparaginylisoleuleucylglutamyllysylarginylglutamylthreylthreonylglutaminylvalylserylthreonylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllynylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteolylprolylglycylprolylprolylserylthreooleucylthreonyllysylaspartylserylmethinylarginylprolylvalylaspartylaspartylglglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylgtamylglycylvalylarginyltryptophylthreosylthreonylleucylthreonylaspartylleucylycylleucylthreonylglutamylglycylhistiarginylvalylalanylalanylglutamylasparalutamylprolylserylglutamylprolylserylvlcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylpsparaginylprolyllysylvalylthreonylaspaalylserylleucylalanyltryptophylseryllyycylglycylalanylprolylvalyllysylglycylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutinylthreonylprolylprolylthreonylglycylylphenylalanylthreonylvalylthreonyllyseonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalisoleucylasparaginylserylglutamylglycreonylleucylprolylglycylserylvalylvalyleucylglutamylprolylprolylglutamylisolpartylleucylarginyllysylvalylvalylvalyonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysamylglycylisoleucylleucylthreonylasparglutamylvalylthreonylserylserylphenylaoleucylaspartylasparaginylvalylthreonyycylarginyltyrosylasparaginylleucylthraginylserylglycylseryllysylthreonylalalarginylvalylleucylaspartylserylprolylucylthreonylisoleucylarginylglutamylvaonylleucylseryltryptophylglutamylprolylglycylalanyllysylisoleucylthreonylaspyllysylarginylglutamylthreonylthreonylonylisoleucylthreonylasparaginylasparathreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosnylserylasparaginylglutamyltyrosylglycglutamylthreonylthreonylglutamylprolylrolylleucylprolylprolylglycylarginylvathreonylarginylasparaginylthreonylalanlutamyllysylprolylglutamylserylaspartyeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmelserylglutamyllysyltryptophylserylthrellysylthreonylleucylglutamylalanylthrenylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalyeucylglutamylisoleucyllysylprolylserylylhistidylthreonylphenylalanylasparagilutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvginylprolylglutaminylalanylthreonylvalaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllvalylasparaginylvalylserylserylserylllserylisoleucyllysylglutamylalanylseryreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalserylisoleucylthreonylvalylprolylisollleucylaspartylarginylprolylglycylprollisoleucylaspartylglutamylvalylserylcyylisoleucylseryltryptophylasparaginylplycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthylhistidylisoleucylvalylserylglutaminerylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylyllysylserylthreonylmethionylleucylvalprolylvalylasparaginylaspartylglycylglltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllcylleucyltryptophylseryllysylalanylaspylalanylaspartylthreonylglutaminylvalylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylganylglutamylasparaginylisoleucylalanylseryllysylserylcysteinylglutamylprolyllylcysteinylaspartylprolylprolylglycylylasparaginylisoleucylthreonylarginyllophylseryllysylprolylhistidyltyrosylascylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyllprolylaspartylglycylarginyltryptophylsylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylvalylthreonylglutamylleucylrginyltyrosylglutamylphenylalanylarginaraginylalanylalanylaspartylserylvalylylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucutamylprolylprolylarginylvalylmethionylanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanyllprolylleucylprolylvalylisoleucylserylisoleucylglutamylisoleucylglutamylgluttamylisoleucylisoleucylserylthreonylasucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcytylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalyylvalylalanylglycylthreonylarginylseryyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylgleucylglutamylisoleucylasparaginylglyccysteinylserylleucylseryltryptophylglyspartylglycylglycylalanylaspartylisolerginyllysyllysylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreoraginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylalylprolylserylprolylprolylthreonylserrylvalylthreonyllysylglutamylserylmethhylserylarginylprolylglutamylserylaspacylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylasparaginylserylleucylarginyltryptophlysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylaleucylarginylglutamylglycylcysteinylglvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylarolylserylglutamylthreonylserylprolyllaspartylprolylvalylphenylalanylleucylplyllysylisoleucylvalylaspartylserylglyreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllyglycylglycylalanylprolylisoleucylthreoyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartreonylserylisoleucylglutaminylserylleuosylthreonylisoleucylserylglycylleucylltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllglycylalanylserylaspartylprolylserylasminylisoleucylalanyllysylglutamylargincylphenylalanylaspartylisoleucylaspartlthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanonylmethionylthreonylvalylprolylphenylylprolylasparaginylvalylleucyltryptophspartylleucylarginylthreonylarginylalaonylaspartylserylarginylthreonylseryllaginylalanylasparaginylarginylasparagihreonylleucylthreonylisoleucylglutaminalanylserylleucylthreonylleucylvalylvaprolylglycylprolylprolylthreonylasparaylaspartylvalylthreonyllysylglutamylseaspartylvalylprolylglutamylasparaginylyllysylasparaginyltyrosylhistidylisolenylseryllysyllysylalanyltryptophylvalyaginylcysteinylasparaginylarginylleucyraginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolcylglycylvalylthreonylserylisoleucylseylthreonyltryptophylleucyllysylprolylgserylarginylisoleucylvalylhistidyltyroutamyllysylglycylglutaminyllysylasparalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistucylarginylglutamylasparaginylserylglularginylvalylphenylalanylalanylglutamyeucylserylaspartylprolylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucycylaspartylmethionyllysylasparaginylphylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylartylisoleucylprolylisoleucylserylglycthreonylleucylserylarginylaspartylglycnylmethionylarginylphenylalanylasparagylalanylglutamylasparaginylleucylthreolutamylserylvalylthreonylalanylaspartyisoleucylthreonylalanylalanylasparaginysylalanylphenylalanylisoleucylasparagylarginylprolylglycylprolylprolylthreoerylaspartylisoleucylthreonylglutamylgltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisamylthreonylserylthreonylalanylvalyltrlanylthreonylvalylalanylarginylthreonynyllysylleucylthreonylthreonylglycylglylalanylarginylisoleucyllysylalanylgluglycylisoleucylserylaspartylhistidylisvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrlylprolylserylthreonylprolyltryptophylylarginylglutamylserylisoleucylthreonymylprolylvalylserylasparaginylglycylglsylhistidylleucylglutamylmethionyllysyleucylleucyltryptophylglutaminyllysylaleucylarginylthreonylthreonylhistidylpylisoleucylserylalanylglycylleucylisolinylvalyltyrosylalanylglutamylasparagiylprolylserylhistidylprolylserylglutamspartylalanylcysteinylglutamylprolylprsoleucylthreonylaspartylisoleucylserylylseryltryptophylglutaminylglutaminylpylglycylseryllysylisoleucylthreonylglyinylarginylaspartylleucylprolylaspartyylalanylserylphenylalanylthreonylasparglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutlanylalanylarginylasparaginylalanylvalnylprolylserylglutamylvalylvalylglycylleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylrolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylycyllysylprolylalanylprolylthreonylisylaspartylaspartyllysylglutamylleucylgeucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylasparaginylserylglycylcysteinyltyrossparaginylalanylmethionylalanylserylalinylvalylglutaminylisoleucylleucylaspaycylglycylprolylisoleucylglutamylphenyanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylalanylaspartylaspartylglycylglycylalyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginvalyltryptophylserylmethionylvalylseryamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonyeucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrolylleucylglutamylserylaspartylserylvylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylutamylvalylthreonyllysylisoleucylthrehreonylvalylvalyltryptophylserylarginylglycylserylaspartylisoleucylserylglyclysylarginylaspartyllysyllysylserylleulvalylleucyllysylglutamylthreonylisolelutaminyllysylvalylthreonylglycylleucypartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalanylalanylglycylglutaminylglycylprolrylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalaartylprolylprolylglycylprolylprolylalaanylaspartylserylthreonyllysylserylsertophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspaeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylismylglutamylglutamylglutamyltryptophyltsylglycylglutamylvalylarginylthreonyltylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalanylarginylvalylserylalanylvalylasparylglycylglutamylprolylisoleucylglutamyvalylglutaminylalanyllysylaspartylisolamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalalylisoleucylalanyllysylalanylglycylgleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylgnylvalylthreonyltryptophylarginyllysylcylglycylserylaspartylalanylarginyltyrylthreonylaspartylserylserylserylleucyminylvalylthreonylarginylasparaginylasleucylleucylthreonylisoleucylglutamylaprolyllysylserylserylthreonylvalylserynylprolylalanylalanylcysteinylglutaminstidylvalylserylarginylglycylthreonylvspartylprolylprolylleucylisoleucylaspalisoleucylasparaginyltyrosylvalylisolenylthreonyllysylarginylthreonyltryptoplcysteinylserylserylthreonylserylphenyleucylserylglutamyllysylthreonylprolyllarginylvalylleucylalanylglutamylasparcylglycylglutamylprolylcysteinylglutamyllysylalanylalanylglutamylvalylprolyllleucylserylmethionyllysylaspartylseryleucylleucylseryltryptophylthreonyllyslglycylglycylserylvalylisoleucylthreonarginyllysylglycyllysylglycylglutamylgtidylalanylglycylisoleucylseryllysylthtamylvalylserylglutaminylleucyllysylgltamylphenylalanylarginylvalylphenylalasylglycylleucylserylaspartylprolylvalyucylthreonylvalyllysylglutamylleucylismylvalylaspartylleucylserylaspartylisoalylthreonylvalylarginylisoleucylglycyucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgleucylseryltryptophylleucyllysylaspartymylserylglutamylphenylalanylvalylargintamylasparaginyllysylisoleucylthreonyllalanyllysyllysylglutamylhistidylglycyleucylleucylaspartylasparaginylalanylvvalylprolylisoleucylthreonylvalylisolelseryllysylprolyllysylglycylprolylisoltamylisoleucyllysylalanylaspartylserylaspartylvalylprolylglutamylaspartylaspsoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylilthreonylserylglutaminylthreonylasparaysteinylserylserylvalylalanylarginylthlprolylasparaginylleucylvalyllysylaspaphenylalanylarginylvalylarginylalanylgcylvalylserylglutaminylprolylleucylvalalanyllysylhistidylglutaminylphenylalaylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyylaspartylglycylmethionylserylleucylthlvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylanylhistidylvalylglutamyllysyllysylgluylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylucylserylglycylarginylglutamyltyrosylaylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylgrosylalanylglutamylasparaginylserylalalaspartylprolylseryllysylphenylalanyltvalylaspartylprolylprolylglycylthreonyrtylvalylthreonylarginylglutamylthreonophylasparaginylprolylprolylleucylargioleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucyylasparaginylglutamylarginyltryptophylnylalanylthreonylaspartylvalylserylgluonylvalylthreonylglycylleucylserylprolmylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylglycylthreonylisoleucylserylprolylprisoleucylisoleucylmethionylthreonylarglprolylprolylisoleucylvalylglutamylphelphenylalanylaspartylglycylleucylisoleylserylleucylarginylisoleucyllysylalanlprolylvalylprolylarginylvalylthreonylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllyonylglutamylisoleucylthreonylasparaginylleucylphenylalanylvalylarginylaspartidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvlanylserylglycylserylalanyllysylalanylylglutaminylaspartylthreonylprolylglyccylarginylphenylalanylthreonylasparagiysylmethionylthreonylleucyltryptophyltasparaginylaspartylglycylcysteinylalanrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarucylalanyltryptophylalanylleucylisoleuutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreucylasparaginylglycylasparaginylglutamnylvalylserylalanylvalylasparaginyllysnylprolylleucylaspartylserylaspartylprucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylprolylglutamylprolylserylasparaginylerylisoleucylthreonylleucylthreonyltryerylaspartylglycylglycylserylglutamyliisoleucylleucylglutamylarginylarginylgyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseglutamylthreonylarginylphenylalanyllysglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosmethionylalanylglutamylasparaginylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleuctamylprolylvalylasparaginylprolylprolyyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseeucylglutamyltryptophylseryllysylprolycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylamylmethionylcysteinyllysylthreonylasphistidyllysylvalylasparaginylalanylglunylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyllglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalaasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyleonylalanylprolylglutamylleucylaspartyphenylalanyllysylglutaminylthreonylhislanylserylisoleucylarginylleucylphenylnylglycylarginylprolylthreonylprolylthylprolylaspartylserylasparaginylleucylleucylhistidylthreonylthreonylaspartyllthreonylvalylglutamylasparaginylcystepartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylnylasparaginylserylglycylseryllysylseronylvalyllysylvalylleucylaspartylthreoolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylerylalanylthreonylleucylmethionyltryptylaspartylglycylglycylalanylarginylisoalylglutamyllysylarginylglutamylalanyllutaminylvalylisoleucylserylglutamyllyylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparlycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalaraginylglutamyltyrosylglycylvalylglycionylprolylglutamylprolylisoleucylvalyolylalanylprolylprolylarginylarginyllenylseryllysylserylserylalanylvalylleucaspartylhistidylaspartylglycylglycylserosylleucylleucylglutamylmethionylargiylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglleucylthreonylphenylalanylthreonylvalllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylpysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrmylalanylphenylalanylserylserylvalylisglutaminylisoleucylglutamylprolylthreoylisoleucylthreonylasparaginylglutaminysylalanylglycylserylprolylphenylalanyylisoleucylserylglycylarginylprolylalayllysylleucylglutamylglutamylmethionylspartylarginylvalylserylisoleucylthreoinylthreonylthreonylleucylthreonylvalyglycylaspartylserylglycylarginyltyrosyutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglhreonylglycylprolylisoleucylglutamylvaylserylcysteinylvalylleucylseryltryptoylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamtryptophylglutaminylleucylvalylasparagonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreoylmethionylglutamyltyrosylserylphenylaasparaginylarginylphenylalanylglycylvarylalanylprolylisoleucylisoleucylalanyvalylprolylprolylserylalanylprolylthreylhistidylvalylserylalanylasparaginylatryptophylglutamylglutamylprolyltyrosyysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltrymylarginylasparaginylthreonylisoleucylsparaginyllysylvalylprolylcysteinylleusyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltalanylglycylvalylseryllysylalanylserylleucylmethionylalanylglutaminylasparagglycylarginylprolylglutamylvalylthreonthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalutamylarginyllysylprolylvalylserylglutltryptophylleucyllysylcysteinylasparagrylaspartylasparaginylphenylalanylphenleucylserylglutamylglycylaspartylthreoylvalylleucylalanyllysylasparaginylalaysylglycylserylglutamylserylthreonylglinylaspartylglutamyltyrosylalanylprolyartylalanylarginylleucylhistidylglycyllarginylalanylglycylserylaspartylleucyylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyhreonyllysylglycylaspartyllysylglutamymyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrothreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylalanylserylglycylthreonyllysylalanylalylleucylaspartylserylprolylglycylproylvalylserylarginylvalylthreonylglutameucylalanyltryptophylserylleucylprolylcylalanylglutamylisoleucylthreonylhistginylarginylglutamylthreonylserylarginsoleucylvalylglutamylglycylglutamylcyssylvalylvalylthreonylarginylleucylisoltamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprlisoleucylvalylalanylarginylasparaginyprolylserylprolylprolylglycylisoleucylreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleptophylthreonyllysylprolylglutamylserytamylisoleucylserylasparaginyltyrosyllmyllysylglutamylserylleucylarginyltrypyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosyvalylthreonylserylleucylmethionylglutautaminylphenylalanylarginylvalylthreonlglycylasparaginylserylglutamylprolylsphenylalanylisoleucylserylcysteinylargnylprolylglycylprolylprolylserylalanylonylthreonyllysylhistidylserylisoleucyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmrtylthreonylaspartylglutaminyltryptophylasparaginylalanylthreonylisoleucylarnylalanylthreonylvalylprolylaspartylleysyltyrosylserylphenylalanylarginylvallysylglycylmethionylserylglutamyltyrosglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglucylprolylaspartylleucylglutamylleucylsylthreonylvalylthreonylisoleucylarginnylleucylmethionylvalylserylvalylseryllisoleucylthreonyltryptophylseryllysylucylalanylserylarginylalanylisoleucylitamylseryltyrosylserylleucylleucylisolinylarginyltyrosylaspartylalanylglycylylalanylglutamylasparaginylglutaminylsonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylasteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylrylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptlisoleucylaspartylglycylglycylalanylprtyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargiinylalanylphenylalanyllysylthreonylvalyllysylthreonylleucyltyrosylarginylisolglycylthreonylmethionylhistidyltyrosyylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylgysteinylglutamylthreonylserylaspartylaalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylylthreonyllysylserylthreonylvalylthreosylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteylarginyltryptophylmethionyllysylvalylnylvalylleucylglutamylhistidylthreonylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosyarginylalanylglutaminylasparaginylglutolylarginylglutamylthreonylvalylthreonlaspartylleucylarginylvalylleucylprolyylthreonylmethionylprolylglutaminyllyslylalanylglycylarginylprolylvalylglutacylalanylglycylarginylprolylprolylprolalanylphenylalanylalanylglycylseryllyslarginylvalylthreonylvalylglutamylthrellysylleucylthreonylisoleucylarginylglnylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosasparaginylvalylthreonylglycylthreonylcyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylalthreonylglycylprolylisoleucyllysylisortylalanylthreonylserylisoleucylthreonrolylprolylglutamylleucylaspartylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarrolylglycyltryptophylleucylprolylvalylnylserylthreonylphenylalanyllysylphenylglutamylglycylasparaginylglutamyltyronylalanylthreonylasparaginylarginylphetyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalserylserylisoleucylarginylisoleucylprnylleucylglutaminylisoleucylphenylalanglycylmethionylthreonylleucylthreonyltlaspartylaspartylglycylglycylserylglutleucylvalylglutamylarginyllysylglutamyryptophylvalylarginylvalylasparaginyllylthreonylarginyltyrosylarginylserylthlycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistucylasparaginylalanylarginylglycylserylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmylprolylprolylglycyllysylprolylglutamieonylaspartylthreonylthreonylarginylthyptophylserylvalylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylylaspartylglutaminylhistidylglutamyltraginylthreonylthreonylprolylthreonyllyhreonylleucylthreonylhistidylleucylprorosylarginylphenylalanylarginylvalyllelglycylglycylprolylglycylglutamylprolyeonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmespartyltyrosylglutamylleucylaspartylglmylglycylisoleucylphenylalanylvalylargeucylarginylleucylthreonylisoleucylprohenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysycylglutaminylaspartylisoleucylseryllylanylthreonylserylglutamylthreonylhisteucyllysylglutamylalanylaspartylarginyyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamyyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysyrylprolylasparaginylserylprolylglutamyspartylaspartylisoleucylglutaminylvalytryptophylarginylprolylprolylalanylasprtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleuamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptolserylarginylvalylarginylglycylthreonyucyllysylglutamylasparaginylvalylglutaylvalylserylalanylglutamylasparaginylglseryllysylprolylleucyllysylserylglutallysylthreonylprolylleucylasparaginylplasparaginylprolylprolylglutamylvalylllserylvalylserylleucylseryltryptophylstylglycylglycylserylarginylvalylthreonamylarginyllysylglutamylthreonylseryltylhistidylasparaginyllysylthreonylglutonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreolanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalglutaminylasparaginylaspartylvalylglycrolylalanylserylglutamylprolylvalylvallalanylaspartyllysylprolylserylglutamiylisoleucylleucylserylisoleucylseryllyglutaminyltryptophylglutamyllysylprolycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltlarginylglutaminylserylglycylaspartylsasparaginyllysylglutamylarginylisoleuclalanylthreonylisoleucylglycylglycylletamyltyrosylglutamylphenylalanylarginyaraginylglutamylthreonylglycylleucylsenylalanylmethionylserylisoleucyllysyltylglutamylalanylprolylglycylisoleucylapartylvalylthreonylthreonyllysylleucyllleucylserylcysteinylglutaminylisoleuclylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrlutamylleucylisoleucylglutaminylserylaylserylaspartylglycylarginylthreonylhithionylthreonylglutamylglutamylglutamilyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylallglycylglutamylvalylglutamylthreonylseaminylalanylthreonylprolylglutaminylphylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosylthreonylleucylarginylleucylhistidylvarginylprolylvalylprolylalanylmethionyldylglycylglutaminyllysylleucylleucylglaraginylisoleucylthreonylisoleucylglutidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylminylarginyllysylthreonylhistidylalanyinylleucylserylasparaginylvalylphenylanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamyolylaspartyllysylprolylthreonylglycylplalanylleucylleucyllysylasparaginylseryllysylprolylprolylalanylaspartylasparucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalnyllysylglutamylglycylalanylglutamyltrerylalanylisoleucylserylvalylthreonyltylasparaginylleucylthreonylglutamylasphenylalanylarginylvalylserylalanylglutylglycylisoleucylserylaspartylprolylleylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphalanylprolylglycyllysylprolylthreonylilysylaspartylserylcysteinylvalylvalylanylserylaspartylglycylglycylalanyllysytyrosylleucylglutamyllysylarginylglutaysyltryptophylisoleucylserylvalylthreolarginylglutamylthreonylvalylphenylalaisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltlyllysylcysteinylglutamylasparaginylleyltryptophylserylglutamylisoleucylserylyllysylserylaspartylvalylprolylisoleuenylalanyllysylglutamylglutamylleucylaalylarginyltyrosylglutaminylserylaspareinyllysylvalylthreonylglycylhistidylptryptophyltyrosylarginylglutaminylglycanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarnylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistiylalanylserylvalylthreonylaspartylaspasylglutaminylvalylarginylalanylthreonyerylvalylserylglycylthreonylalanylseryolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylycylmethionylglycylalanylvalylhistidyllylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprlylaspartylprolylvalylisoleucylthreonytaminylaspartylleucylisoleucylaspartylltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalyltonylserylleucylvalylphenylalanylprolylyllysylaspartylalanylglycylphenylalanysylasparaginylarginylphenylalanylglycyreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylrtylserylvalylasparaginylleucylthreonyanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaarginyltryptophylleucylarginylvalylglyhreonylarginyltyrosylthreonylvalylisollycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminalanylglutamylasparaginyllysylphenylalylglutamylprolylserylglutamylprolylthraspartyllysylthreonylarginylalanylmethamylglutamylvalylaspartylglutamylthreoylthreonyllysylalanylserylhistidylseryrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisolycylarginylglycylglutamylphenylalanylgysteinylvalylglutamylthreonylserylseryalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalylylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisnylisoleucylalanylarginylhistidylarginlleucylhistidylglutamylserylphenylalantamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylserylglycylleucylaspartylisoleucylphsparaginylthreonylserylalanylphenylalalarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrteinylglutamylalanylleucylglutaminylphylasparaginylisoleucylglycylhistidylphrolylglutamylasparaginylisoleucylisolelarginylserylserylthreonylisoleucyllyslanylglycylglutaminylalanylarginylglutylasparaginylphenylalanylarginylleucyllylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylgdylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylserylleucylglycylthreonylleucylvalylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylinylglutaminylglutaminylisoleucylisolehionylasparaginylalanylglutamyltyrosyllglutamylalanylphenylalanyllysylglutamanylmethionylaspartylphenylalanylvalylylglutamylarginyllysylserylarginylmethnylleucylglutaminylhistidylprolyltrypteucylglutamylarginylvalylserylthreonyleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyucyllysyllysylaspartylleucylasparaginyylarginylisoleucylserylcysteinylglycylutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvathionylhistidylalanylvalylglycylglutamlysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuclglutaminylserylthreonylglutaminylvalynylglycylvalylarginylglutaminylleucylgltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosisoleucylleucyltyrosylvalyllysylasparttylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylylphenylalanylvalyllysylglycylvalylargosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreylarginylarginylthreonylaspartylthreonmylarginylprolylprolylglutamylphenylalylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylarginylphenylalanylglycylvalylthreonyylglutamylprolylhistidylvalylthreonylttaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylslglutaminylleucylthreonylisoleucylaspapartylaspartylaspartylalanylglutamyltylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylsylleucylthreonylvalylthreonylleucylhiartylserylthreonylleucylarginylprolylmcylleucylalanylasparaginylalanylglutamglutaminylserylvalylcysteinylphenylalaylglycylisoleucylprolylprolylprolylthrysylaspartylglycylglutaminylprolylleuclisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhiyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrolthreonylasparaginylthreonylalanylglycinylalanylhistidylleucylglutaminylvalyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalaistidylglutamylarginylhistidylvalylglurtyllysylthreonylleucylarginylmethionyglycylthreonylglutamylserylvalylprolyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylprolylalanylvalylserylthreonyllysyltylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllutamylarginyllysylleucylarginylmethioglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutamylglutamylaspartylglutaminylargianylvalylprolylmethionylserylaspartylmlysylisoleucylarginylaspartylglutaminyyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylginylisoleucylarginylleucylserylarginyalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucyrtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylprolylalanylarginylarginylarginylthrylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarylleucylglycylaspartylisoleucylserylaseucylprolylisoleucylaspartylaspartyltynylthreonylglutamylglutamylglutamylargamylglutamylleucylglutamylleucylglycylrolylserylarginylserylprolylprolylhistserylleucylarginyltyrosylserylserylproylvalylglutamylglutamylthreonylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoamylalanylserylthreonylseryltyrosylalainylhistidylalanylglutaminylalanylalanylglutaminylarginylglutaminylarginylisylglutamylaspartylglutamylglutamylleuchreonylthreonylglutaminylhistidylleucyamylleucylaspartylphenylalanylmethionyylarginyllysyllysylserylarginylarginylnylglutamylisoleucylthreonylglutamylissylglutamylisoleucylseryllysylhistidyllserylserylserylalanylserylarginylleuclserylleucylserylprolylthreonyltyrosylinylprolylvalylserylglutamylleucylisolminylprolylalanylglutamylglutamyltyroslutamylarginylarginylserylprolylthreonnylprolylarginylserylprolylserylprolylleucylserylarginylphenylalanylglutamylylaspartylisoleucylphenylalanylserylarysylalanylalanylleucyllysylthreonylgluginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylsealanylthreonylleucylaspartylhistidylaleucylarginylmethionylarginylserylhistilglutaminylasparaginylthreonylarginylpylvalylglutaminylseryllysylprolylthreoyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalyrylseryllysylisoleucylhistidyltyrosyltylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoylthreonylaspartylaspartylserylglycyltteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylgosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaglutamylvalylprolylarginylserylvalylphnylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylysyllysylthreonylserylglutamylmethionlarginylglutamylvalyllysylserylglutamilarginylglutamylserylleucylserylseryltrylalanylglutamylmethionyllysylserylalylserylleucylglutamylglutamyllysylserycyllysylthreonylthreonylleucylalanylalysylprolylarginylserylmethionylthreonyserylalanylarginylphenylalanylserylcyslglutamylprolylvalylprolylthreonylvalyylglycylglutaminylvalylleucylserylthreminylvalylthreonylthreonylthreonyllysynylglutamylisoleucylserylserylvalylglulycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylylglycyllysylglutaminylglutamylalanylgreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarylvalylthreonylserylprolylprolylarginylarginylvalyllysylserylprolylglutamylanylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprylisoleucylthreonylglutaminylphenylalaeryllysylglutamylisoleucylalanyllysylltamylserylserylvalylleucylarginylalanyyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyllhistidylphenylalanylglutaminylphenylartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyylleucylthreonylglutamylserylaspartylgcysteinylglutamylisoleucylserylglycylgylthreonylasparaginylleucylglutaminylplalanylphenylalanyllysylserylisoleucyllisoleucylserylglutamylthreonyllysyllyonylthreonylglutamylserylthreonylvalyllprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutserylserylaspartylserylvalylalanyllysythreonylglycylglutamylprolylarginylprolthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutalanylphenylalanylleucylglutamylisoleuconylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylasparaginylserylalanylglycylserylvacylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucylglutaminyllysylvalylserylthreonylgluoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllyylglutamylisoleucylserylglutaminyllysyutamylisoleucyllysylmethionylserylglutmyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllyrylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalthreonyllysylthreonylserylglutaminylanylthreonylhistidylalanylglutamylisoleeonylglutaminylmethionylserylisoleucylarginylleucylvalylleucyllysylalanylaspthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvaamylleucylthreonylasparaginylserylglutycylvalylserylglycylserylaspartylglutallysylglutaminylalanylserylhistidylargleucylthreonylcysteinylisoleucylserylleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrollysylglutamylleucylserylaspartylalanyerylglutaminylprolylarginylserylglutamglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylglutamylisoleucylserylglycylglutamyllutamyltryptophylphenylalanyllysylaspaucylserylisoleucylserylserylasparaginyylarginylasparaginylvalyltyrosylseryllginylalanylserylvalylserylaspartylseryllysylalanyllysylasparaginylphenylalanerylalanylthreonylalanylserylleucylmetlutamylglutamylprolylserylarginylglutaerylglycylaspartylthreonylserylleucylgylserylglutaminylserylvalylglutaminylminylglutamylalanylserylphenylalanylsererylalanylserylserylmethionylthreonylganylserylmethionylserylalanylglutaminylutaminylglutamylserylphenylalanylvalyrylphenylalanylmethionylglycylisoleucylutaminylleucylglutamylserylserylthreoanylglycylisoleucylarginylglycylisoleuylalanylleucylprolylserylaspartylisolelycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylglycylglutamylprolylthreonylprolylglysteinylglycylglycylarginyllysylisoleulutaminylglycylarginylphenylalanylhisteonylaspartylaspartylleucylthreonylthrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine