Post Detail

Post #197

Titin

Methionylthreonylthreonylglutaminylalrylglycylphenylalanylprolylvalylprolyylglycylarginylalanyllysylleucylthreonylglutamylleucylleucylvalyllysylalanutaminylvalylarginylvalylthreonylglycglutaminylglutamylglycylaspartylleucyylthreonylserylthreonylalanylglutamylglutaminylthreonylarginylisoleucylglunylglutaminylleucylprolylhistidyllysyylglutaminylserylprolylserylprolylisoonylserylprolylisoleucylarginylserylvtamylglycyltyrosylvalylalanylserylsercylarginyltyrosylglycylvalylglutaminyserylalanylseryltyrosylalanylalanylglulalanyllysylglutamylvalyllysylglutaminlanylalanylvalylalanylthreonylvalylvallalanylarginylvalylarginylglutamylproltamylglutaminylthreonylalanylglutaminyeonylalanylvalylhistidylisoleucylglutaglutaminylvalylarginyllysylglutamylalathreonyllysylvalylvalylvalylalanylalanlutaminylglutamylleucyllysylserylarginleucylthreonylthreonyllysylglutaminylgalylthreonylhistidylglutamylglutaminylylglutamyllysylthreonylphenylalanylvalylalanylalanyllysylalanyllysylglutamyloleucylserylglutamylglutamylisoleucylttaminylvalylthreonylglutaminylglutamylylthreonylarginyllysylthreonylvalylvalnylthreonylprolyllysylvalyllysylglutamlarginylglycylarginylglutamylglycylisolutamylglutaminylvalylglutaminylisoleuethionylarginyllysylglutamylalanylgluthreonylisoleucylalanylvalylalanylthreoutaminylglutamylthreonylisoleucylleucyonylmethionylalanylthreonylarginylglututaminylvalylthreonylhistidylglycyllyslalanylglutamylalanylvalylalanylthreonylglutaminylalanylarginylvalylarginylglycylhistidylleucylglutamylglutamylserthreonylthreonylleucylglutamyltyrosylgleucylserylalanylalanyllysylvalylalanynylprolylalanylserylglutamylprolylhistllysylprolylarginylvalylisoleucylglutanylhistidylisoleucyllysylthreonylthreohionylhistidylisoleucylserylserylglutaeonylaspartylleucylthreonylthreonylglulaspartyllysylarginylprolylarginylthrealanylthreonylvalylseryllysylisoleucylylhistidylglycyltyrosylglutamylalanylslisoleucylalanylthreonylleucylglutamineonylserylserylalanylglutaminyllysylisalanylprolylthreonylvalyllysylprolylsenylalanylglutamylprolylthreonylprolyllolylphenylalanylalanylaspartylthreonylerylglutamylalanylglycylvalylglutamylvlylserylisoleucylthreonylglycylthreonyylarginylphenylalanylglutamylvalylleucyllysylvalylthreonylglutamylthreonylalalylglutamylisoleucylprolylvalylthreonrylglycylleucyllysylasparaginylvalylthlutamylserylvalylthreonylleucylglutamycyltyrosylprolylserylprolylthreonylvallutamylaspartyltyrosylglutaminylisoleutylphenylalanylglutaminylisoleucylthreylisoleucylalanylarginylleucylmethionyylalanylalanylglutamylaspartylserylglyinylserylalanylvalylasparaginylglutamyonylserylcysteinyltyrosylleucylalanylvtamylphenylalanylglutamyllysylglutamylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreoylalanylvalylglutamylserylarginylaspartylthreonylserylleucylthreonylglutamyllglycylglutamylprolylalanylalanylprolyyllysylprolylvalylvalylglutaminyllysyllvalylvalylphenylalanylglycylcysteinylnylprolyllysylprolylhistidylvalyltyroslylprolylleucylthreonylthreonylglycylttyrosylasparaginyllysylglutaminylthreoylvalylisoleucylserylmethionylthreonyllanylglycylglutamyltyrosylthreonylisolsylhistidylglycylglutamylthreonylseryllutamylglutamylalanylaspartyltyrosylglylglutaminylglutaminylglutamylmethionytaminylvalylthreonylalanylphenylalanylylvalylglycylglutamylthreonylalanylprorylglutamyltyrosylglutamyllysylglutamyinylalanylleucylisoleucylarginyllysylleonylvalylvalylvalylarginylthreonyltyrglutamylphenylalanylhistidylisoleucylsylarginylleucylisoleucyllysylglutamyliucylisoleucyllysylthreonylthreonylleucmylglutamylaspartylglycylglutamylglutalisoleucylserylglutamylserylglutamylallanylaspartylleucylarginylisoleucyllyslleucylglutamylglycylmethionylglycylvaeinyllysylmethionylserylglycyltyrosylpyltryptophyltyrosyllysylaspartylglycyllycylglutamylarginyltyrosylglutaminylmlutaminylaspartylglycylarginylalanylselvalylleucylprolylglutamylaspartylglutlanylphenylalanylalanylserylasparaginynylisoleucylcysteinylserylglycyllysyllylalanylprolylleucylglycylalanylprolylnylleucylglutamylprolylvalylserylarginrolylarginylserylvalylserylarginylseryylprolylalanylarginylmethionylserylprolalanylarginylmethionylserylprolylalanarginylarginylleucylglutamylglutamylthylleucylglutamylarginylleucyltyrosyllyyllysylprolylvalylserylphenylalanyllysylasparaginylcysteinylarginylphenylalacylarginylprolylmethionylprolylglutamyylalanylhistidylaspartylglycylglutaminylaspartyltyrosylthreonylhistidyllysylartylglycylthreonylglutaminylserylleucylthreonylprolylserylaspartylserylglyclylalanylglutaminylasparaginylarginylaylserylvalylisoleucylleucylthreonylvalylglutaminylvalyllysylprolylmethionylplysylasparaginylvalylasparaginylisoleueucylglutamylmethionyllysylvalylarginylylasparaginylprolylaspartylisoleucylvlserylaspartylisoleucylisoleucylvalylplisoleucylarginylisoleucylglutamylglycalanylleucyllysylisoleucylaspartylseryylserylalanyltryptophyltyrosylthreonylginyllysylalanylglycylarginylaspartyltlvalylasparaginylvalylglutamylvalylgluylglutamylprolylglutamylarginyllysylleglycylthreonyltyrosylarginylalanyllysylglutamylleucylglutamylprolylleucylhisaminylglutamylglutaminyltryptophylglutosylaspartyllysylglutamyllysylglutaminphenylalanyllysyllysyllysylleucylthreoinylphenylalanylglycylprolylalanylhistginylleucylthreonylprolylisoleucylseryylvalylglutamyltryptophylleucylhistidytamylalanylalanylasparaginylarginylleuinylglutamylphenylalanylglycyltyrosylclycylvalylalanyltyrosylserylarginylasphreonylcysteinylarginylalanylthreonylalaspartylhistidylthreonylserylalanylthrtylglutamyllysylserylleucylvalylglutalylglutamylglycylarginyllysylglycylleuylglutamylleucylglutamylarginylmethionlleucylthreonylglycylvalylthreonylthrelysylglutaminyllysylprolylaspartylisolylprolylvalylarginylvalylleucylglutamylphenylalanylarginylcysteinylarginylvaminylprolyllysylvalylasparaginyltryptolutaminylleucylisoleucylarginyllysylsealylarginyltyrosylaspartylglycylisoleuleucylvalylaspartylcysteinyllysylserylylvalyllysylvalylthreonylalanylglutamyylisoleucylglutamylhistidyllysylvalyllylglutaminylarginylglutamylaspartylpheinylarginylalanylprolylglutamylprolylatidylvalylhistidylglutamylprolylglycylutamylvalylglutaminyllysylvalylaspartythreonylglutamylthreonyllysylglutamylvnylglutamylarginylisoleucylthreonylhisylglutamylserylglutamylglutamylleucylaginylarginylthreonylglutamylglutamylglleucylthreonylalanylvalylglutamylleucylglutamylseryltyrosylglutamylglutamylllaspartylglutamylleucylleucylhistidyltlthreonylglutamylglutamylglutamyllysylamylglycyllysylisoleucylthreonylisoleurolylaspartyllysylisoleucylglutamylleulalanylprolyllysylisoleucylphenylalanyserylglutaminylthreonylvalylglycylglutidylphenylalanylarginylvalylarginylvallylglutamylcysteinylglutamyltryptophylysylisoleucylglutamylarginylserylasparltyrosyltryptophylprolylglutamylaspartleucylvalylisoleucylarginylaspartylvalylalanylserylisoleucylmethionylvalyllycylalanylglycylglutamylthreonylserylseleucylvalylglutaminylalanyllysylglutamanylthreonylglutaminylglutamylleucylglylglutamyllysylaspartylthreonylmethionlcysteinylglutamylthreonylserylglutamyysyltryptophyltyrosyllysylaspartylglyctamylglycylaspartyllysyltyrosylarginylyllysylvalylhistidylphenylalanylleucylylaspartylthreonylserylaspartylalanylglvalylleucylvalylglutamylaspartylglutaeonylalanyllysylleucylisoleucylvalylgllphenylalanylvalyllysylglutamylleucylgalylprolylglutamylseryltyrosylserylglysoleucylvalylserylprolylglutamylasparayptophyltyrosylhistidylasparaginylaspaparaginylglycyllysyltyrosylthreonylisoycylarginylglutaminylasparaginylleucylonyllysylglutamylaspartylglutaminylglyvalylisoleucylaspartylglycyllysyllysylllysylmethionyllysylprolylarginylprolyaminylglycylleucylserylaspartylglutamilaspartylisoleucylvalylglutaminylleucyglutamylserylvalylglutamylglycylvalyltylglutaminylglutamylvalylglutaminylprolisoleucylvalylisoleucylaspartyllysylgylleucylisoleucylglutamylaspartylmethianylglycylasparaginyltyrosylserylphenylleucylglycylleucylserylthreonylserylgerylvalylaspartylvalylisoleucylthreonyraginylvalylisoleucylglutamylglycylthrcysteinyllysylvalylserylvalylprolylaspyptophyltyrosylleucylasparaginylaspartrolylaspartylaspartylarginylvalylglutalthreonyllysylglutaminylarginylleucylvonylhistidylalanylserylaspartylglutamyeucylvalylglycylarginylvalylglutamylthylleucylserylvalylglutamyllysylisoleuccylleucylarginylaspartylleucylthreonylutaminylasparaginylvalylvalylphenylalahistidylserylglycylisoleucylaspartylvalalanyllysylaspartyllysylglutamylisoleyllysylisoleucylglutamylalanylhistidylcylthreonylvalylleucylasparaginylmethilutamylglycyllysyltyrosylthreonylphenysparaginylmethionylthreonylserylglycyllglycylalanylisoleucylseryllysylprolyleonylvalylalanylglutamylserylglutaminytamylcysteinylglutamylvalylalanylasparlglutamyltryptophylleucylarginylaspartucylthreonylasparaginylasparaginylisoltylglycylhistidyllysylarginylarginyllehreonyllysylleucylaspartylaspartylisolyrosyllysylvalylalanylthreonylseryllysylvalylglutamylalanylvalyllysylisoleucraginylleucylthreonylvalylthreonylglutlvalylphenylalanylthreonylvalylglutamyginylvalyllysylglycylvalylglutaminyltrycylvalylvalylleucylglutamylserylasparleucylserylvalyllysylglycylthreonylisoeucyllysylasparaginylcysteinylalanylislyltyrosylglycylphenylalanylarginylleuerylalanylarginylleucylhistidylvalylgloleucyllysyllysylprolyllysylaspartylvaraginylalanylthreonylvalylalanylphenylistidylaspartylthreonylvalylprolylvalyllysylserylvalylglutamylisoleucyllysylinylleucylvalylserylglutamylarginyllysleucylglutaminylasparaginylisoleucylselutamyltyrosylthreonylalanylvalylvalylinyllysylalanyllysylleucylphenylalanylisoleucylthreonyllysylthreonylmethionyalylprolylglutamylthreonyllysylthreonyteinylglutamylvalylserylhistidylphenylthionyltryptophylleucyllysylasparaginyylmethionylserylglutamyllysylphenylalaylglycyllysylleucylhistidylglutaminyllaraginylthreonylserylthreonylglutamylareonylphenylalanylvalylcysteinylglycylerylalanylthreonylleucylthreonylvalylteucylthreonylserylmethionylleucyllysyllutamylglutamyllysylaspartylthreonylisvalylthreonylvalylasparaginyltyrosylglsyltryptophylleucyllysylasparaginylglythreonylaspartyllysylcysteinylglutaminlleucylthreonylhistidylserylleucylaspaalylhistidylphenylalanylglycylaspartylphenylalanylvalylalanylglycyllysylalanylleucyltyrosylvalylglutamylalanylargilanylarginyllysylhistidylisoleucyllysylutamyllysyllysylarginylalanylmethionymylvalylserylglutamylprolylaspartylisophylmethionyllysylaspartylaspartylglutucylthreonylaspartylarginylisoleucyllylysyltyrosylvalylhistidylarginylleucylrginylmethionylserylaspartylalanylglycnylglycylglycylasparaginylvalylserylthvalylglutamylglycylarginylaspartylvalycyllysyllysylglutamylvalylglutaminylvaarginylalanylvalylvalylglutamylphenylaylaspartylaspartylvalylaspartylalanylhylglycylisoleucylglutamylisoleucylaspalutaminylglutamylarginylhistidyllysyltnylisoleucylhistidylarginylmethionylpheonylarginylglutaminylserylaspartylalanylalanylvalylalanylglycylarginylasparlleucyltyrosylvalylasparaginylalanylpralylleucylglutaminylglutamylleucylglutminylserylglycyllysylprolylalanylarginnylisoleucylserylglycylarginylprolylglyptophyltyrosyllysylglutamylglutamylglycylphenylalanyllysylcysteinyllysylpheylglutaminylglutamyltyrosylthreonylleunylphenylalanylprolylglutamylaspartylaeinylglutamylalanyllysylasparaginylaspylthreonylserylalanylserylleucylserylvlvalylserylprolylaspartylglutaminylglulylprolylalanylisoleucylisoleucylthreoreonylvalylthreonylserylglutamylglycylalanylglutaminylcysteinylarginylvalylsylvalylseryltryptophyltyrosylseryllysyolylserylarginylphenylalanylphenylalanlphenylalanylglutamylaspartylthreonyltucylalanylglutamylalanyltyrosylprolylgyltyrosylthreonylphenylalanylvalylalanglycylglutaminylvalylserylserylthreonyglutamylalanylprolylglutamylserylisoleoleucylglutamylglutaminylglutamylisolenyllysylglutamylphenylalanylserylseryllutamylglutamylglutamylglycylleucylhisminylleucylseryllysylisoleucylasparagiucylleucylserylglutamylserylprolylvalyanylaspartylserylglutamyllysylglutamylphenylalanylisoleucyllysylglutamylvalyeucylserylmethionylglycylaspartylvalylnylvalylisoleucylglycylisoleucylprolyltryptophylphenylalanylphenylalanylaspanylprolylserylalanylaspartyltyrosyllysrtylglycylaspartylaspartylhistidylseryylalanylthreonyllysylleucylglutamylasphreonylcysteinylmethionylalanylserylasthreonylisoleucylcysteinylserylalanyltylseryllysylglycylglutamylglycylhistidonylglutamylserylalanylvalylalanyllysyylglycylprolylcysteinylprolylprolylhislleucyllysylprolylisoleucylarginylcystolylalanylisoleucylphenylalanylglutamytamylprolylalanylprolylthreonylvalylthutamylasparaginyllysylglutaminylleucylyrosylthreonylisoleucylisoleucylhistidlserylglycylthreonylphenylalanylisoleuutaminylarginylglutamylaspartylserylgllysylalanylglutamylasparaginylmethionyysteinylalanylalanylglutamylleucylleucthreonylaspartylmethionylthreonylasparyllysylserylthreonylprolylglutamylalanlprolylglutaminylthreonylprolylleucyllalanylleucylaspartylserylglutamylglutalphenylalanylvalyllysylaspartylthreonyucylisoleucylthreonylglutamylglutamylalseryltyrosylglutamylhistidylisoleucyllleucylserylserylglutaminylleucylprolyylleucylglutaminylserylisoleucylleucylylthreonylprolylglutamylserylthreonylateinylisoleucylasparaginylglycylserylinylprolylleucyllysylglutamylprolylseryeucylglutaminylisoleucylvalylglutaminyalanylseryllysylglutamylglycylisoleucymylprolylglutamylthreonylglutaminylalaglutamyllysylisoleucylphenylalanylprollglutamylglutaminylisoleucylasparaginyolylleucyllysylthreonylleucylleucylalaraginyltyrosylprolylglutaminylserylserionylhistidylseryltyrosylleucylthreonylylleucylserylleucyllysylglutamyllysylsparaginylarginylglutamylglutaminylargsylglutaminylglutamylalanylglutaminylslglutaminylserylleucylalanylglutamylgllglutaminylserylprolylaspartylvalylmetasparaginyltyrosylglutamylprolylleucylylcysteinylthreonylglutamylglycylglycymylserylalanylasparaginylprolylleucylgminylaspartylserylalanylvalylarginyliserylleucylarginylphenylalanylprolylleulglutaminylvalylleucylleucyllysylglutaaraginylvalylvalylmethionylprolylprolyylglutamylseryllysylarginylglutamylprolylglutaminylglutamylvalylglutaminylglllysylglutamylserylleucylleucylserylglglutaminylarginylleucylasparaginylleuccysteinylarginylalanylleucylglutaminyllglutaminylprolylglycylleucylphenylalainylasparaginylisoleucylglutamyllysylvlasparaginylisoleucylthreonylglutaminyucylmethionylcysteinylmethionyltyrosylserylvalylthreonylglutamylglutamylvalylglutamylaspartylvalylaspartylprolylgleucyllysylmethionylglutamylleucylarginylisoleucylisoleucyltyrosylglutamylgluylthreonylalanylglutamylglycylprolylarlycylalanyllysylthreonylserylleucylgluartylserylphenylalanylserylglycylserylsoleucylthreonylglutamylprolylglutamyllisoleucylserylthreonylglutamylglutamyaginylvalylglutaminylserylarginylvalyleonylprolylvalylthreonyllysylglycylvalspartylglutamyllysylglutaminylaspartylglutamylglutamyllysylglutamylglutamylsreonylglutamylglutamylvalylalanylthreotamylalanylglutamylglycylglycylleucyliprolylmethionylisoleucylhistidylthreonvalylserylglutamylglutamylglycylaspartnylthreonylserylisoleucylthreonylasparaginyltryptophyltyrosylphenylalanylglulylserylaspartylglutamyllysylphenylalapartylglutaminylasparaginylthreonyltyrartyllysylvalylasparaginylthreonylglutlglutamyltyrosylvalylcysteinylglutamyllglycyllysylthreonylalanylthreonylseryllysylarginylalanylalanylprolylvalylisutamylprolylleucylglutamylvalylalanylllphenylalanylthreonylcysteinylglutamyllasparaginylvalylarginylphenylalanylglalanylglycylarginylglutamylisoleucyltyeinylserylisoleucylarginylserylseryllyglutamylisoleucylleucylarginylthreonylylglycylglutamyltyrosylthreonylcysteinyltyrosylglycylserylvalylserylcysteinyylvalylthreonylvalylprolylglycylglycylleucylleucylprolylglutamylarginyllysylutamylvalylvalylleucyllysylserylvalyllmylglutamylglutamylglutamylprolyllysylglutamyllysylvalyllysyllysylprolylalanolylprolyllysylprolylvalylglutamylglutlvalylthreonyllysylarginylglutamylargiylthreonyllysylvalylprolylglutamylisolylleucylprolylalanylprolylglutamylprolnylglutamylvalyllysylthreonylisoleucyllprolylglutamylprolylthreonylprolylisoylvalylprolylvalylvalylglycyllysyllysylyllysylglutamylglutamylalanylalanyllylysylglycylvalylprolyllysyllysylthreonlalanylglutamylarginylarginyllysylleuccylglutamyllysylprolylprolylaspartylglnyltyrosylglutaminylleucyllysylalanylvlyllysylglutamylisoleucyllysylaspartyltamylserylglutamylphenylalanylvalylglylanylglutamylcysteinylleucylvalylserylhreonylthreonyltryptophylmethionyllysyeucylarginylglutamylserylprolyllysylhilanylaspartylglycyllysylaspartylarginycylaspartylvalylglutaminylleucylserylahreonylcysteinylvalylleucylarginylleucylthreonylserylthreonylalanyllysylleucrolylvalylarginylphenylalanylvalyllysyamylvalylthreonylvalylvalyllysylglycylserylcysteinylglutamylleucylasparaginyalyltryptophylarginyllysylaspartylglycysylprolylglycylarginylisoleucylvalylpylmethionylarginylalanylleucylthreonylspartylaspartylthreonylaspartylalanylgreonylvalylglutamylasparaginylalanylasysteinylserylserylcysteinylvalyllysylvnylaspartyltryptophylleucylvalyllysylpinylhistidylvalyllysylprolyllysylglycylalanylcysteinylaspartylisoleucylalanyinylisoleucyllysyltryptophylphenylalanlisoleucylprolylalanylglutamylprolylasmylisoleucylleucylarginylaspartylglycyucyllysylisoleucyllysylasparaginylalanoleucylalanylglutamyltyrosylalanylvalyylarginyltyrosylprolylalanyllysylleucylglutamylvalylglutamylleucylleucyllysyylthreonylisoleucyltyrosylglutamyllysyylaspartylalanylglutamylisoleucylserylylglycylglutaminyltryptophyllysylleucyinylprolylserylprolylthreonylcysteinyllglycylglycyllysylarginylphenylalanyllyllysylleucylaspartylglutaminylalanylgaminylalanylleucylasparaginylalanylisoylleucylthreonylvalyllysylglutamylisolanylalanylvalylprolylleucyllysylaspartrginylarginylglutaminylalanylarginylphcylthreonylarginylglutamylalanylasparaysylglycylprolylaspartylisoleucylisolenylalanylaspartylisoleucylisoleucylalaisoleucylleucylvalylisoleucylasparaginylaspartylaspartylglutamylglycylvalyltutamylglycyllysyllysylthreonylserylalareonylglycylisoleucylarginylleucyllysyucylglutamylaspartylglutaminylthreonyleonylalanylthreonylphenylalanylvalylcylutamyllysylmethionylhistidylvalylvalyinylaspartylalanyllysylleucylhistidyltcylisoleucylserylserylglutamylglycyllymylmethionyllysylglutamylvalylthreonyllglutaminylisoleucyllysylalanylglutamiylthreonylalanylglutaminylleucyllysylvlyltyrosylphenylalanylthreonylvalyllysylalanylvalylglutamyllysylaspartylglutteinylglutamylvalylseryllysylaspartylvlalanyllysylaspartylglycylglutamylglutlysyltyrosylserylisoleucyllysylalanylaoleucylleucyllysylisoleucyllysyllysylaylglycylglutamyltyrosylvalylcysteinylatyllysylthreonyllysylalanylasparaginylinylleucylisoleucylglutamylvalylglutamylglutamylvalylphenylalanylvalylglycyllalanylglutamylisoleucylglutamylleucyltidylglycylglutaminyltryptophyllysylleylthreonylalanylserylprolylaspartylcystamylaspartylglycyllysyllysylhistidyliylasparaginylcysteinylglutaminylleucylylvalylserylphenylalanylglutaminylalanalanylalanylasparaginylleucyllysylvalyleucylphenylalanylisoleucylthreonylproylphenylalanylglutamyllysylaspartylglulcysteinylglutamylvalylserylarginylglularginyltryptophylleucyllysylglycylthreonylglycylaspartylaspartylarginylphenlaspartylglycylthreonyllysylhistidylselalanylalanylphenylalanylglutamylasparnylphenylalanylglutamylalanylglutamylaycyllysylleucylisoleucylisoleucylglutalphenylalanylleucylthreonylprolylleucysylglutamyllysylglutamylserylalanylvalleucylserylhistidylaspartylasparaginyllphenylalanyllysylasparaginylaspartylgnylthreonylarginylserylvalylserylmethillysylthreonylhistidylserylisoleucylthylserylisoleucylaspartylaspartylthreonlylglutamylalanylmethionylglycylmethiocylthreonylvalylleucylglutamylglycylasonylglycyllysylleucylglutaminylaspartylysylaspartylglutamylvalylisoleucylleuucylseryllysylalanylaspartylalanylprolysylaspartylglycyllysylglutamylisoleuclanylvalylisoleucyllysylthreonylasparteucylisoleucylleucyllysyllysylalanylleylglutaminyltyrosylthreonylcysteinylasyllysylthreonylserylglycyllysylleucylainylglutamylisoleucyllysylleucylvalylalglutamylvalylmethionylglutamylthreonylalanylglutamylthreonylglutamylisoleuceucylhistidylalanylasparaginyltryptophnylleucylleucylglutaminylthreonylprolylysylglutamylglutamylglycyllysylisoleustidylasparaginylcysteinylarginylleucyycylvalylaspartylphenylalanylglutaminyerylserylalanylhistidylleucylarginylvaglycylleucylleucylarginylprolylleucyllnylalanylglycylglutamylthreonylalanyltlglutamylleucylseryltyrosylglutamylaspyptophyltyrosylleucyllysylglycyllysyllyllysylvalylvalylprolylarginylserylgluylleucylthreonylleucylarginylaspartylvylglycylglutamylvalylglutaminylleucyltnyllysylthreonylhistidylalanylasparagiamylprolylprolylvalylglutamylphenylalalaspartylglutaminylthreonylvalylglutamlvalylleucylglutamylcysteinylglutamylvalanyllysylvalyllysyltryptophylphenylaglutamylisoleucylleucyllysylseryllysyllanylaspartylglycylarginylvalylarginylpartylcysteinylthreonylprolylglutamylalthreonylcysteinylaspartylalanyllysylaylcysteinylasparaginylleucylasparaginylglutamylphenylalanylleucylarginylprolminylvalylarginylglutamyllysylglutamyllutamylcysteinylglutamylleucylserylargalyllysyltryptophylphenylalanyllysylaslysyllysylglycyllysyllysyltyrosylasparylalanylvalylarginylisoleucylleucylvallleucylleucylaspartylaspartylglutamylalutamylvalylarginylthreonylalanylarginlthreonylvalylleucylglutamylglutamylglyllysylasparaginylleucylalanylasparagimylthreonylaspartylthreonylisoleucyllylseryllysylprolylglycylalanylglutamylvglycylaspartylglutamylglutamylisoleucyinyltyrosylglutamylisoleucylleucylthreylisoleucylleucylvalylisoleucylglutamilutamylaspartylalanylglycylasparaginyleucylprolylserylserylarginylthreonylastidylglutamylleucylalanylalanylglutamylylglutaminylasparaginylleucylglutamylyllysylalanylglutamylphenylalanylvalylutamylserylphenylalanylprolylvalylglutlaspartyllysylthreonylleucylglutamylseylvalylisoleucylalanylaspartylglycyllyllysylaspartylalanylthreonylleucylglutyltyrosylvalylvalylmethionylvalylglycynylhistidylleucylthreonylvalylisoleucylvalylvalylprolylleucyllysylaspartylthaminylglutaminylglutamylvalylvalylphenlvalylasparaginylthreonylglutamylglycyenylalanylarginylasparaginylglutamylglpartylserylseryllysyltyrosylisoleucyliylleucylvalyltyrosylthreonylleucylargistidylleucylaspartylaspartylglutaminylvalylserylleucylthreonylasparaginylhisylvalyllysylserylalanylalanylasparaginmylglutamylaspartylleucylarginylisoleupartylisoleucylglutamylthreonylmethionnylphenylalanyltryptophylcysteinyllysyaginylvalylthreonylleucyllysyltryptophtamylglutamylvalylprolylphenylalanylasyrosylarginylvalylaspartyllysyltyrosyllisoleucyllysylaspartylcysteinylglycyllycylglutamyltyrosylisoleucylvalylthreysylserylvalylalanylglutamylleucylleucrolylthreonylglutamylphenylalanylvalyltylglutaminylthreonylvalylthreonylglutnylvalylphenylalanylserylcysteinylglutylalanylasparaginylvalyllysyltryptophyinylglutamylisoleucyllysylglutamylglyclglutamyllysylaspartylglycylserylisolesoleucyllysylaspartylcysteinylarginyllnylglutamyltyrosylalanylcysteinylglycyerylarginylalanylarginylleucylphenylalrolylvalylglutamylisoleucylisoleucylarisoleucylleucylglutamylalanylprolylglyanylleucylalanylglutamylleucylasparagialylglutaminyltryptophylleucylarginylavalylvalylglutaminylglycylaspartyllysyylserylglutamylglycyllysylisoleucylhisylcysteinylaspartylisoleucyllysylprolytamyltyrosylarginylphenylalanylisoleuclanylarginylalanyllysylleucylglutamyllsoleucyllysylthreonylalanylaspartylglurtylvalylglycyllysylprolylleucylthreonspartylalanyltyrosylprolyllysylalanylgylalanyllysylglutamylasparaginylglutameonylisoleucylaspartylthreonylthreonylylphenylalanylarginylisoleucylleucylglllysylglycylarginyltyrosyllysylisoleucysylhistidylglycyllysylalanylglutamylgylleucyllysylvalylisoleucylaspartylvalaraginylleucylglutamylvalylthreonylgluycylglutamylvalylserylleucylalanyltryphreonylaspartylglycylglycylseryllysylivalylglutamylarginylarginylaspartylisotophylvalylleucylalanylthreonylaspartylglutamylphenylalanylthreonylvalylthreylglycylvalylglutamyltyrosylleucylphennylasparaginylarginylvalylglycylthreonthreonylaspartylasparaginylprolylvalylsylaspartylvalylprolylglycylprolylprolleucylthreonylaspartylvalylasparaginylleucylthreonyltryptophylglutamylprolylglycylalanylglutamylisoleucylthreonylaamylleucylarginylaspartyllysylthreonylrtylthreonylalanylmethionylthreonylvalylserylalanylthreonylvalylthreonylaspanylglutamyltyrosylserylphenylalanylargaraginylarginylisoleucylglycylvalylglyonylprolylphenylalanylvalyllysylvalylalarginylprolylserylprolylprolylvalylaspartylglutaminylthreonylglutaminylseryptophylglutamylprolylprolylleucyllysyleucylleucylglycyltyrosylisoleucylisolelglutamylglycyllysylaspartylasparaginylasparaginylmethionyllysylleucylvalylpysylvalylthreonylglycylleucylglutamyllucyltyrosylarginylvalylserylalanylglutylserylaspartylprolylserylglutamylisolylalanylaspartylaspartylalanylphenylalionylaspartylleucylserylalanylphenylalylvalylisoleucylvalylprolylasparaginylcylvalylprolylserylthreonylglycyltyrosthreonyltryptophylcysteinylphenylalanyamylthreonylglycylaspartylarginylvalylrylalanyltyrosylalanylglutamylleucylvalarginylserylaspartyllysylglycylisoleuglutamylasparaginylarginylvalyllysylthsoleucylaspartylvalylasparaginylvalylinylprolyllysylglutamylleucyllysylphenynyllysylaspartylserylvalylhistidylleucrolylaspartylaspartylaspartylglycylglyyrosylvalylvalylglutamyllysylarginylglltryptophylthreonyllysylvalylmethionylpartylleucylglutamylphenylalanylthreontaminylglycyllysylglutamyltyrosylleucynylarginylasparaginyllysylcysteinylglytyrosylvalylaspartylglutamylprolylvalyrolylalanylthreonylvalylprolylaspartylllysyltryptophylarginylaspartylarginylucylphenylalanylleucylthreonyltryptophnylaspartylglycylglycylserylarginylisolylglutamylarginylcysteinylprolylarginlvalylalanylcysteinylglycylglutamylpromethionylglutamylvalylthreonylglycylletophyltyrosylalanyltyrosylarginylvalylylglutaminylglycylalanylseryllysylprollglutamylisoleucylglutaminylalanylvalyalanylprolylglutamylisoleucylphenylalaucylalanylglycylleucylthreonylvalyllyslglutamylleucylprolylalanylthreonylvalprolyllysylisoleucylthreonyltryptophyllisoleucylleucyllysylglutaminylaspartyucylglutamylasparaginylvalylprolyllysyleucylvalylaspartylseryllysylarginylserosylisoleucylisoleucylglutamylalanylvarginylalanylthreonylalanylvalylvalylgspartyllysylprolylglycylprolylprolylalucylthreonylaspartylvalylthreonylaspareucylthreonyltryptophylasparaginylprolylglycylseryllysylisoleucylthreonylaspginylarginylalanylthreonylaspartylseryylleucylserylserylthreonylvalyllysylasyllysylalanylthreonyllysylleucylisoleurosylisoleucylphenylalanylarginylvalylionyltyrosylglycylalanylglycylglutamyllylisoleucylthreonylalanyllysyltyrosyllprolylglycylprolylprolylthreonylarginisoleucylthreonyllysylaspartylalanylvacysteinylglutamylprolylaspartylaspartyleucylthreonylglycyltyrosyltryptophylvolylaspartylthreonylaspartyllysyltryptyllysylmethionylprolylvalyllysylaspartyllysylglycylleucylthreonylasparaginylalanylarginylvalylleucylalanylglutamylglycyllysylprolylseryllysylserylthreoneucyllysylaspartylprolylisoleucylasparylglycyllysylprolylthreonylvalyllysylalvalylarginylleucylasparaginyltryptophylaspartylglycylglycylalanyllysylisolecylglutamylmethionylleucyllysylthreonytophylvalylarginylvalylalanylglutamylgtaminylhistidylleucylleucylprolylglycyminylglutamyltyrosylserylphenylalanylaginyllysylalanylglycylglutamylserylgluaspartylprolylvalylleucylcysteinylargiprolylserylprolylprolylarginyltryptophaginylisoleucylthreonyllysylasparaginyryptophylthreonylvalylprolylglutamyllysoleucylthreonylasparaginyltyrosylisoltylvalylarginylarginyllysylglycyltryptlthreonylthreonylvalyllysylaspartylthreonylprolylleucylthreonylglutamylglycylarginylvalylalanylalanylglutamylasparylserylaspartyltyrosylthreonylglutamylleucylalanyllysylaspartylthreonylphenyprolylprolyltyrosylalanylleucylalanylvarginylhistidylvalylaspartylleucyllysylasparaginylaspartylglycylglycylarginyrosylvalylisoleucylglutamyllysyllysylgrginyltryptophylvalyllysylalanylglycylrtylcysteinylasparaginylphenylalanylareucylglutamylglycylthreonylglutamylvalalylarginylalanylglutamylasparaginylglylprolylserylglutamylprolylthreonylglulutamylaspartylprolylthreonylserylprolrtylleucylhistidylvalylthreonylaspartyoleucylalanylisoleucylalanyltryptophylaginylglycylglycylserylprolylisoleucylglutamylmethionylcysteinylprolylvalylglmethionylarginylvalylasparaginylserylleucyllysylphenylalanyllysylvalylglutapartyllysylglutamyltyrosylvalylleucylaginylalanylisoleucylglycylvalylserylglerylglutamylasparaginylvalylvalylalanyyllysylprolylthreonylisoleucylaspartyltylisoleucylisoleucylvalylisoleucylgluisoleucylprolylvalylprolylphenylalanylthreonylvalylseryltryptophylhistidyllylysylalanylserylaspartylarginylleucyltartylhistidylisoleucylserylalanylhistirylvalylarginylalanylaspartylalanylglylthreonylleucylglutamylasparaginyllysynylserylisoleucylasparaginylvalyllysylcylprolylcysteinyllysylaspartylisoleucthreonyllysylserylserylcysteinyllysyllylprolylglutamylphenylalanylaspartylglucylhistidyltyrosylvalylleucylglutamylrginylarginylthreonyltyrosylisoleucylpmylasparaginyllysylleucylseryltryptophsoleucylprolylasparaginylglycylglutamyinylvalyllysylalanylvalylasparaginyllyyrosylisoleucylglutamylleucyllysylaspautaminylaspartylprolyllysylglutaminylplaspartylvalylglutamylvalylhistidylasplalanylmethionylthreonylisoleucylthreoltyrosylaspartylglycylglycylseryllysyleucylisoleucylglutamyllysylisoleucylalnyltryptophyllysylarginylcysteinylasparolylisoleucylleucylthreonyltyrosylthrlglutamylglycyllysylglutamyltyrosylglunylalanylglutamylasparaginylalanylalanlserylarginylalanylthreonylprolylprolyolylisoleucylaspartylalanylprolyllysylserylleucylglutamylvalyllysylarginylglleucylaspartylalanylserylisoleucylseryonylisoleucylthreonyltryptophylisoleucalylisoleucylvalylprolylglutamylglutamlanylprolylleucylvalylarginylarginylarinylglutamylglutamylglutamylprolylphenonylglutaminylarginylleucylserylisoleuylglycylglutamylserylglutaminylleucylaylarginylprolylaspartylhistidylglycyllvalylglutamylasparaginylaspartylhistidrolylcysteinylthreonylvalylserylvalyllolylprolylisoleucylasparaginylphenylalylisoleucylarginyllysylthreonylserylvautamylprolylprolylleucylaspartylaspartlisoleucylasparaginyltyrosylthreonyllethreonyllysylprolylaspartylserylglutamonylserylthreonylleucylarginylhistidylonyllysylleucylisoleucylglutamylglycylnylarginylvalylarginylalanylglutamylasrolylglycylprolylprolylcysteinylvalylsylaspartylprolylphenylalanylglycylprolllysylprolylisoleucylvalylglutamylasparylmethionylleucylvalyllysyltryptophyltylasparaginylglycylserylprolylisoleucylglutamyllysylarginylglutamylvalylaspphylserylarginylvalylasparaginyllysylsucyllysylalanylasparaginylvalylaspartyucylthreonyltyrosylvalylphenylalanylarparaginylalanylalanylglycylprolylglycyserylaspartylprolyllysylthreonylalanyllprolylprolylglycylprolylprolylisoleuclthreonylserylserylthreonylthreonylisohylglutamylprolylprolylalanylphenylalatamylisoleucylvalylglycyltyrosylphenyleucylvalylglycylthreonylasparaginyllysreonylglutamyllysylmethionylisoleucyllreonylvalyllysylglutamylisoleucylarginyllysylleucylarginylvalylserylalanylvatamylglycylprolylprolylglycylglutamyltlvalylalanylglutamylprolylglutaminylglylleucylaspartylvalylserylvalyllysylglcylmethionylalanylglycyllysylthreonylllylvalylthreonylglycylarginylprolylvallthreonyllysylglutamylglutamylglycylglginylvalylvalylisoleucylaspartylasparalutamylleucylisoleucylisoleucyllysylastylhistidylglycylarginyltyrosylvalylisginylserylcysteinylglycylseryllysylphealylglutamylvalylphenylalanylaspartylvpartylleucyllysylprolylvalylvalylthreocysteinylleucylleucylasparaginyltryptortylaspartylglycylglycylserylglutamylisoleucylisoleucylglutamylarginyllysylathreonyltryptophylarginylglutaminylprolarginylseryllysylcysteinylaspartylisotamylglycylglutaminylglutamyltyrosyllylalanyllysylasparaginyllysylphenylalanvalylglutamylisoleucylglycylprolylisollleucylglycylprolylprolylthreonylseryltyrosylthreonylglutamylarginylglutaminonylleucylaspartyltryptophyllysylglutacylglycylserylprolylisoleucylglutaminytamyllysylarginylarginylhistidylaspartutamylarginylvalylasparaginyllysylargieonylserylphenylalanylleucylvalylglutalhistidylglutaminylmethionyltyrosylglulanylvalylasparaginylglutamylisoleucylrylleucylprolylleucylasparaginylvalylvrtylglutamylvalylprolylprolylthreonyliylvalylarginylglycylaspartylthreonylislutamylprolylvalylhistidylisoleucylprolleucylprolylmethionylprolyllysylisolearaginylglutamylthreonylvalylisoleucylalanylleucylglutaminylisoleucylthreonyinylserylglutamylalanyllysylthreonylglylalanylvalylarginylglutamylaspartyllyylthreonylalanylserylasparaginylarginyarginylasparaginylvalylhistidylvalylglolylserylprolylprolylarginylasparaginysoleucyllysylalanylglutamylserylcysteispartylalanylprolylleucylaspartylaspareucylthreonylhistidyltyrosylvalylisolenylserylarginyllysyllysylalanylglutamyeonylasparaginylthreonylalanylvalylgluucyltryptophyllysylleucylisoleucylprollglutamylphenylalanylarginylvalylarginlglycylisoleucylserylaspartylglutamylclvalylisoleucylglutaminylaspartylprolyolylprolylglycyllysylprolyllysylvalyllylserylmethionylleucylvalylseryltryptotylasparaginylglycylglycylserylprolyliphylleucylglutamyllysylarginylglutamylptophylserylarginylvalylserylarginylalylglycylleucyllysylglycylvalylglutamylrginylleucylleucylglutamylglycylvalyllginylalanylmethionylalanylisoleucylaspglycylprolylprolylserylglutamylprolylsylglycylaspartylprolylisoleucylphenylaserylcysteinylprolylglutamylvalyllysyllisoleucylserylleucylglycyltryptophyllglycylglycylserylprolylisoleucyllysylgethionylglutaminylglutamylglutamylglycllysylarginylvalylasparaginylglutamylpreonylthreonylcysteinylglutamylcysteinlysylglutamylleucylarginyllysyltyrosyllalanylvalylasparaginylglutamylalanylgylaspartylthreonylthreonylglycylglutamrtylisoleucylglutaminylglutamylglutamyleucylaspartylisoleucylglycylalanylglucysteinyllysylalanylglycylserylglutamilanylvalylisoleucyllysylglycylarginylpryptophylglutamylphenylalanylaspartylghionyllysylaspartylglycylvalylhistidylrtylalanylglutaminylleucylglutamylthreerylvalylisoleucylisoleucylisoleucylprrylhistidylthreonylglycyllysyltyrosylsaraginyllysylalanylglycylglutaminyllyslarginylvalyllysylvalylmethionylaspartlaspartylleucyllysylvalylserylaspartylcysteinylarginylleucylseryltryptophyllaspartylglycylglycylaspartylarginylisocylglutamyllysylarginylthreonylisoleucylthreonyllysylvalylasparaginylprolylathreonylphenylalanylvalylvalylprolylasaminylglutaminyltyrosylphenylalanylphelutamylasparaginylarginylphenylalanylgylglutamylthreonylisoleucylglutaminylaaspartylprolylisoleucyltyrosylprolylprsylleucyllysylisoleucylglycylleucylisonylvalylhistidylleucylseryltryptophyllartylglycylglycylserylprolylvalylthreotamylcysteinylleucylalanyltryptophylasysyllysylglutamylalanyltryptophylarginylarginylaspartylvalylglutamylglutamyllvalylglutamylaspartylleucylvalylglutamylphenylalanylarginylvalyllysylalanylalylseryllysylprolylserylalanylthreonycysteinylglutaminylarginylprolylaspartylaspartylleucyllysylglutamylphenylalautamylglycylthreonylasparaginylvalylassoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalptophylphenylalanyllysylalanylprolylprinyllysylglutamylprolylvalylleucyltyroaraginyllysylleucylvalylvalylaspartylacylvalylisoleucylprolylglutaminylserylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylthinylleucylglycylthreonylalanylseryllysaraginylvalylleucylglycylarginylprolylisoleucyllysylphenylalanylglutamylserymethionylthreonylleucylseryltryptophylylaspartylglycylglycylseryllysylisoleusoleucylglutamyllysylarginylglutamylaltryptophylvalylhistidylvalylserylseryllthreonyltyrosylthreonylisoleucylprolytidylglutamyltyrosylvalylphenylalanylaminylasparaginyllysyltyrosylglycylisolrtylserylglutamylprolylglutamylthreonyylalanylserylvalylprolylglycylalanylprlserylserylvalylthreonylarginylasparagraginyltryptophylglutamylglutamylprolylserylprolylvalylthreonylglycyltyrosylsylaspartylthreonylthreonylseryllysylaparaginylarginylaspartylprolylisoleucyglycylvalylseryltyrosyllysylvalylthreocylserylaspartyltyrosylglutaminylphenyleucylasparaginylalanylalanylglycylvalylserylaspartylprolylalanylthreonylalaanylprolylprolylglycylprolylprolylphenartyltryptophylthreonyllysylserylserylhylserylprolylprolylleucyllysylaspartylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamyltyylglutamylglutamyltryptophylglutamyllyvalylarginylglycylthreonyllysylleucylvlutamylglycylalanylphenylalanyltyrosyllanylvalylasparaginylisoleucylalanylglycylglutamylvalylthreonylaspartylvalylrtylarginylleucylvalylserylprolylasparanylserylvalylarginylaspartylarginylisylglycylvalylisoleucylarginylisoleucylcyllysylprolylprolylprolylthreonylvalyonylasparaginylglutamylarginylthreonyllthreonylisoleucylglutamylthreonylthreethionylvalylisoleucyllysylasparaginylidylglutaminylglycylvalyltyrosylseryllutamylalanylglycylglutamylarginyllysyllaspartylvalylleucylaspartylvalylprolylylphenylalanylleucylalanylhistidylasputamylserylcysteinyllysylleucylthreonylutamylaspartylaspartylglycylglycylserltyrosylvalylisoleucylglutamyllysylarginylalanyltryptophylthreonylprolylvalyylarginylglutaminylasparaginylalanyltholeucylglutaminylglycyllysylalanyltyrosoleucylalanylalanylglutamylasparaginylprolylphenylalanylvalylglutamylthreonleucylarginylglutamylprolylisoleucylthlylglutamylaspartylleucylglutamylvalylraginylthreonylvalylthreonylleucylthreyllysyltyrosylaspartylglycylglycylserynyltyrosylvalylleucylglutamylserylargitamyllysylphenylalanylhistidyllysylvalginylleucylleucylserylarginyllysyltyrosylglutamylglycylaspartylthreonyltyroslanylvalylasparaginylisoleucylvalylglyphenylalanylcysteinylthreonyllysylprolpartylglutamylleucylalanylprolylprolyllphenylalanylarginylaspartyllysylleucylglutamylalanylphenylalanylalanylleucylycyllysylprolyllysylprolyllysylvalylsrtylglutamylalanylaspartylvalylleucylgnylhistidylisoleucyllysylthreonylthreoleucylglutamyllysylisoleucyllysylalanyyllysyltyrosylcysteinylvalylvalylvalylcylserylarginyllysylglycylphenylalanylvalylvalylaspartylhistidylprolylglycylerylphenylalanylaspartylglutamylvalyltlvalylisoleucylseryltryptophyllysylproylglycylseryllysylisoleucylthreonylasputamyllysyllysylglutamylvalylglycyllysrolylvalylthreonylserylalanylserylalanylvalylseryllysylleucylleucylglutamylghenylalanylarginylisoleucylhistidylalaglycylisoleucylserylaspartylprolylleucysylalanyllysylaspartylarginylphenylallprolylaspartylglutaminylprolylisoleucllysylaspartylserylalanylleucylvalylthlylhistidylaspartylglycylglycyllysylprosylisoleucylleucylglutamyllysylarginylarginyltryptophylalanylarginylvalylthistidylprolyltyrosylthreonyllysylphenyucylleucylglutamylglycylcysteinylglutainylvalylserylalanylglutamylasparaginyycylaspartylprolylserylprolylprolylserllysylaspartylprolylisoleucylalanyllysaginylprolylglutamylalanylisoleucylaspaginylserylvalylaspartylleucylthreonylinylhistidylaspartylglycylglycylseryllleucylvalylglutamyltyrosylglutaminyllymyltryptophylarginylarginylalanylasparlserylcysteinylprolylglutamylthreonyllleucylarginylaspartylglycylglutaminyltnylvalylleucylalanylvalylasparaginylalylprolylalanylhistidylvalylprolylglutatylarginylleucylglutamylprolylprolylglalanylasparaginylmethionylalanylarginyllysylvalylglycylaspartylthreonylleucysoleucyllysylglycylvalylprolylphenylalhyllysyllysylglutamylaspartylarginylasylarginylisoleucylaspartylvalylthreonylutamylisoleucylarginylasparaginylalancylglycylisoleucyltyrosylserylleucylthlalanylglycylseryllysylthreonylvalylseaspartyllysylprolylglycylprolylprolylarylglutamylisoleucylarginyllysylaspartyltryptophyllysylglutamylprolylleucylaylisoleucylthreonylasparaginyltyrosylvrtylvalylalanylserylalanylglutaminyltrlthreonylseryllysyllysyllysylserylhistleucylasparaginylglutamylglycylasparaganylarginylvalylalanylalanylglutamylasinylglycylprolylphenylalanylvalylglutayllysylalanylleucylaspartylprolylleucyolyllysylaspartylleucylhistidylhistidyeonylglutamylvalylserylleucylvalyltryplarginylaspartylglycylglycylserylprolyylvalylglutamyltyrosylglutaminylglutamspartyltryptophylisoleucyllysylphenylaraginylleucylglutamylcysteinylvalylvaltaminylglycyllysylthreonyltyrosylarginylglutamylasparaginylisoleucylvalylglythreonylthreonylisoleucylprolylisoleucyllysylleucylvalylprolylprolylserylvaleucylisoleucylglutamylglycylleucylvalyonylvalylarginylphenylalanylprolylalanlylprolylvalylprolylthreonylalanyllysyglycylserylglutamylisoleucyllysylthreohreonylvalylglutamylthreonylaspartylaslleucylthreonylisoleucyllysylasparaginrtylthreonylglycylglutamyltyrosylglutaaraginylalanylalanylglycylseryllysylthlthreonylvalylleucylaspartylvalylprolyolylisoleucylasparaginylisoleucylleucylhistidylmethionylthreonylisoleucylserysylaspartylaspartylglycylglycylserylpylisoleucylvalylglutamyllysylglutaminyylthreonyltryptophylglycylvalylvalylseyllysylleucyllysylisoleucylprolylhistiinylglutamyltyrosylvalylphenylalanylarraginyllysylisoleucylglycylvalylglycylonylprolylthreonylvalylalanyllysylhistlylserylprolylprolylglycyllysylprolylvhreonylglutamylasparaginylalanylalanyllleucylprolyllysylserylaspartylglycylgycyltyrosyltyrosylmethionylglutamylargcyllysyltryptophylvalylarginylvalylasplalanylaspartylleucyllysylphenylalanylosylglutamylglycylasparaginylthreonyltlylphenylalanylalanylglutamylasparaginlprolylserylprolylserylserylaspartylprginylprolylisoleucyllysylprolylprolylgylprolyllysylleucyllysylaspartyllysylspartylleucylvalyltryptophylthreonyllysycylserylprolylisoleucylleucylglycyltytaminyllysylprolylglycylthreonylalanylnylisoleucylasparaginyllysylaspartylglnylcysteinylalanylphenylalanylarginylvamylglycylasparaginylglutamyltyrosylarsylalanylalanylasparaginylisoleucylvallarginylglutamylleucylalanylglutamylselisoleucylleucylhistidylprolylprolylgllylthreonylcysteinylarginylaspartylvallglycylglutaminylthreonylisoleucylargillysylglycylarginylprolylglutamylprolylthreonyllysylglutamylglycyllysylvalylnylvalylaspartylleucylisoleucylglutamiglutamylleucylglutaminylisoleucyllysylartylhistidylglycyllysyltyrosylisoleucnylserylserylglycylhistidylalanylglutalasparaginylvalylleucylaspartylarginylylasparaginylleucyllysylvalylthreonylalasparaginylcysteinylthreonylisoleucylrolylleucylaspartylasparaginylglycylglsparaginylphenylalanylisoleucylvalylglraginylglutaminyllysylglycyltryptophyltylvalylthreonyllysylarginylleucylisolucylalanylasparaginylasparaginylglutamvalylcysteinylalanylglutamylasparaginyhreonylisoleucylglutamylthreonyllysyltsoleucylasparaginylprolylisoleucylaspaylglutamylasparaginylleucylhistidylisolthreonylphenylalanylvalyltyrosylleucylaspartyltyrosylaspartylglycylglycylsesylhistidylvalylglutamylarginylarginyltyltryptophylglutamylarginylvalylhistiutamylthreonylhistidyltyrosylmethionyllutamylasparaginylglutaminylisoleucyltlylglutaminylthreonyllysylasparaginylgartyltryptophylvalyllysylthreonylglutaamylaspartylleucylglutaminyllysylprolyylserylglycylvalylleucylthreonylvalyllleucylarginylleucylglutamylalanylglycylalanylprolylglutamylvalylalanyltryptotylalanylthreonylaspartylleucylthreonylisoleucylaspartylthreonylarginylalanylserylleucylthreonyllysylalanyllysylartyrosylvalylvalylthreonylalanylthreonyylphenylalanylvalylalanyltyrosylalanylaspartyllysylprolylglycylprolylvalylarlvalylaspartylvalylserylserylaspartylayltryptophylaspartylprolylprolylglutaminylglutamylisoleucylglutaminylasparagysylcysteinylglutamylthreonyllysylargieonyltyrosylserylalanylthreonylvalylleeonylvalylthreonylarginylleucylisoleuctyrosylisoleucylphenylalanylarginylvalysylisoleucylglycylthreonylglycylprolyolylvalylisoleucylalanyllysylthreonylllarginylprolylaspartylprolylprolylglutylglutamylglutamylmethionylthreonylvalrolylglutamyltyrosylaspartylglycylglyctyrosylphenylalanylleucylglutamyllysylonylarginyltryptophylvalylprolylvalylaprolylglutamylarginylarginylmethionylllleucylprolylaspartylhistidylglutamyltvalyllysylalanylglutamylasparaginylgluglutamylprolylserylleucylprolylserylarartylprolylisoleucylglutamylprolylprolinylphenylalanylarginylvalylvalylasparylisoleucylthreonylleucylglycyltryptopartylglycylglycylalanylprolylisoleucyltamylmethionylarginylprolyllysylisoleuspartylglutamylglycyltryptophyllysylarylalanylglutaminylleucylvalylarginyllylthreonylserylleucylaspartylglutamylaslutamylphenylalanylarginylvalylcysteininylvalylglycylisoleucylglycylarginylpmylalanylisoleucyllysylprolyllysylglutolylglutamylisoleucylaspartylleucylaspylleucylvalylisoleucylvalylarginylalaninylleucylphenylalanylalanylisoleucylvlprolyllysylvalylthreonyltryptophylargylasparaginylvalylvalylarginyllysylglyylaspartylthreonylmethionylalanylphenyparaginylserylthreonylarginylaspartylaleucylthreonylleucylvalylasparaginylprvalylphenylalanylvalylasparaginylvalylrolylglycylprolylvalylserylaspartylleuonyllysylthreonylserylcysteinylhistidyolylglutamylasparaginylaspartylglycylgstidyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysnyllysylthreonyltryptophylserylthreonysyllysylthreonylserylphenylalanylhistilylprolylglycylasparaginylglutamyltyrohreonylalanylvalylasparaginylglutamyltthreonylaspartylvalylprolyllysylprolyllleucylserylglutamylprolylaspartylprollanylthreonylglutamylmethionylthreonylleucylalanyltryptophylleucylprolylprolalanyllysylisoleucylaspartylglycyltyroginylglutamylglutamylglutamylglutaminyhylthreonylglutamyltyrosylserylvalylvalylvalylthreonylglycylleucyllysylglutaylalanylarginylvalylalanylalanylarginyerylleucylprolylarginylglutamylalanylganyllysylglutamylglutaminylleucylleucythionylprolylglutamylglutaminylisoleucllysyllysylleucylarginylisoleucylglutalysylprolylhistidylprolylthreonylcysteglutamylaspartylglutamylvalylvalylthrealylhistidyllysylalanylaspartylserylseleucyllysylaspartylvalylthreonylarginyosylserylleucylthreonylalanylglutamylaspartylthreonylglutaminyllysylisoleucytylalanylprolylglycylprolylprolylglutaylisoleucylserylaspartylisoleucylasparylleucylseryltryptophylhistidylisoleuclglycylserylasparaginylisoleucylthreonlutamyllysylcysteinylaspartylvalylseryylthreonylalanylleucylalanylserylvalylarginylvalylglycyllysylleucylisoleucylylisoleucylphenylalanylarginylvalylarglphenylalanylglycylisoleucylserylglutaysylmethionylvalylalanylglutaminylphenylprolylserylglutamylprolyllysylasparalvalylasparaginyllysylaspartylcysteinyyptophylaspartylarginylprolylaspartylsisoleucylisoleucylglycyltyrosylleucylilarginylasparaginylserylleucylleucyltraspartylthreonylleucylvalylarginylseryinylalanylglycylleucylvalylglutamylglyalanylarginylisoleucyltyrosylalanylleulserylprolylprolylseryllysylprolylthrenylarginylmethionylprolylvalylaspartylylvalylisoleucylaspartylvalylthreonylloleucyltryptophylalanylarginylprolyllyllysylisoleucylisoleucylglycyltyrosylpinyllysylleucylprolylglycylaspartyllysparaginylthreonylalanylprolylhistidylglutamylglutamyltyrosylthreonylalanylthysylalanylglutaminyltyrosylglutaminylpanylarginylthreonylalanylvalylasparagilutamylprolylserylaspartylprolylvalyltlasparaginylvalylprolylprolylarginylisylmethionyllysylserylleucylleucylthreoparaginylvalylcysteinylleucylaspartylallysylprolylmethionylprolylthreonylvalglycylthreonylleucylleucyllysylprolylathionylalanylmethionylglutaminylarginyleucylglutamylleucylphenylalanylserylvserylglycylaspartyltyrosylthreonylisolnylserylserylglycylseryllysylserylalanvalylleucylaspartyllysylprolylglycylpreucylasparaginyllysylmethionyltyrosylseucylseryltryptophylglutamylprolylprollserylglutamylisoleucylthreonylasparagsylarginylglutamylthreonylserylarginylutaminylvalylserylalanylthreonylvalylplserylvalylglutamyllysylleucylisoleucysylglutaminylphenylalanylarginylisoleuyllysyltyrosylglycylvalylglycylaspartytamylprolylalanylisoleucylalanyllysylaylprolylglycylarginylcysteinylaspartylraginylisoleucylthreonyllysylaspartylhryptophyllysylprolylprolylalanylaspartoleucylthreonylglycyltyrosylleucylleucnylglutaminylalanylvalylasparaginyltrylarginyllysylprolylisoleucylisoleucylganylthreonylglycylleucylglutaminylglututamylphenylalanylarginylvalylthreonylylglycylprolylglycyllysylprolylserylasyrosylalanylarginylaspartylprolylglutalprolylalanylphenylalanylprolyllysylvarginylserylserylvalylserylleucylseryltosylaspartylglycylglycylserylprolylisoalylglutamylvalyllysylarginylalanylaspphylvalylarginylcysteinylasparaginylleylglutaminyllysylthreonylarginylphenylucylmethionylglutamylaspartylthreonylgnylarginylvalyltyrosylalanylvalylasparrylaspartylprolylserylaspartylvalylproyllysylaspartylisoleucylleucylisoleucyhistidylaspartylalanylaspartylleucylarucylarginylalanylglycylvalylthreonylmelylvalyllysylglycylarginylprolylprolylhylseryllysylprolylasparaginylvalylasplisoleucylglycylleucylaspartylisoleucyanylaspartylthreonylphenylalanylleucylvalylasparaginyllysyltyrosylaspartylalylthreonylleucylglutamylasparaginylsertyrosylthreonylisoleucylvalylvalyllysylycylprolylprolylisoleucylasparaginylvucylseryllysylaspartylserylalanyltyrosolylprolylisoleucylisoleucylaspartylglucylasparaginyltyrosylvalylvalylglutammylarginyllysylseryltryptophylserylthrysteinylseryllysylthreonylserylphenylaeucylglutamylglutamylglycyllysylseryltylvalylphenylalanylalanylglutamylasparlglycylaspartylprolylglycylglutamylthrlalanylserylglutaminylthreonylprolylglysylvalylarginylserylvalylseryllysylseyltryptophyllysyllysylprolylhistidylseisoleucylisoleucylglycyltyrosylvalylvaylglutamylglutamylasparaginyllysyltrypyllysylserylleucylserylleucylglutaminycylthreonylglutamylglycyllysylglutamylalylserylalanylglutamylasparaginylglutthreonylprolylserylglutamylisoleucylthylaspartylvalylvalylalanylprolylaspartucylprolylaspartylleucylcysteinyltyrosnylserylasparaginylphenylalanylarginyllysylglycyllysylprolylalanylprolylseryylglutamylaspartylprolylleucylalanyltherylvalylglutamylserylserylalanylvalyloleucylvalyltyrosylaspartylcysteinylglcyllysyltyrosylthreonylisoleucylthreonglycylthreonyllysylglutamylglycylthreolvalylglycyllysylprolylglycylisoleucyllysylphenylalanylaspartylglutamylvalylylthreonylleucyllysyltryptophylalanylpcylglycylserylglutamylisoleucylthreonylutamyllysylarginylaspartylserylvalylalvalylthreonylcysteinylalanylserylalannylphenylalanylarginylvalylthreonylarghionylglutamyltyrosylthreonylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglycyamylprolylisoleucylvalylalanylarginylhlylprolylaspartylalanylprolylprolylprospartylvalylarginylhistidylaspartylserlthreonylaspartylprolyllysyllysylthreothreonylglycyltyrosylhistidylleucylgluylasparaginylserylleucylleucyltryptophlthreonylprolylisoleucylarginylmethionalylthreonylglycylleucylthreonylglutamylphenylalanylarginylvalylmethionylalaglycylvalylglycyllysylprolylserylleucylalanylleucylaspartylprolylisoleucylasglutamylvalylisoleucylasparaginylisolevalylthreonylleucylisoleucyltryptophylspartylglycylglycylhistidyllysylleucylglutamyllysylarginylaspartylleucylprolllysylalanylasparaginylhistidylvalylasylalanylphenylalanylthreonylvalylthreolglycyllysyltyrosylglutamylphenylalanyasparaginylthreonylalanylglycylalanylimylserylthreonylglutamylthreonylisoleulutamyltyrosylglutamylalanylprolylthrelylthreonylisoleucyllysylaspartylglycyglycylaspartylthreonylisoleucylvalylleisoleucylleucylglycyllysylprolylleucylllysylalanylglycyllysylaspartylisoleucylthreonylglutaminylisoleucylthreonylslmethionylleucylthreonylisoleucyllysylpartylalanylglycylglutamyltyrosylthreosparaginylprolylphenylalanylglycylthrelysylvalylthreonylvalylleucylaspartylvrolylvalylglutamylisoleucylserylasparalanylthreonylleucylthreonyltryptophyltpartylglycylglycylserylprolylisoleucyltamyllysylarginylglutamylthreonylserylylvalylvalylserylglutamylaspartylisolehistidylvalylalanylthreonyllysylleucyllglutamyltyrosylisoleucylphenylalanylanylhistidyltyrosylglycyllysylglycylgluamylprolylvalyllysylmethionylvalylaspaprolylglycylprolylprolylglutamyllysylpalylthreonyllysylasparaginylthreonylalylarginylprolylvalylaspartylaspartylgleonylglycyltyrosylhistidylvalylglutamyrylleucylarginyltryptophylvalylarginylalylserylaspartylleucylarginylcysteinyaminylglutamylglycylserylthreonyltyroserylalanylglutamylasparaginylarginylalylserylglutamylalanylserylaspartylserylanylalanyltyrosylprolylprolylglycylprtidylvalylthreonylaspartylthreonylthrelalanyltryptophylglycyllysylprolylhistylglutamylisoleucylthreonylglycyltyrosnyllysylvalylglycylaspartylglutamylalathreonylthreonylglycylthreonylalanyllenylphenylalanylvalylvalylprolylaspartymyllysyltyrosylasparaginylphenylalanyllasparaginylaspartylalanylglycylvalylgucylprolylaspartylvalylglutamylisoleuconylalanylprolylaspartylphenylalanylgleucylarginylarginylthreonylleucylvalylisoleucylarginylisoleucylphenylalanylvylprolylalanylprolylglutamylvalylthreosparaginylisoleucylasparaginylleucyllynylisoleucylglutamylasparaginylthreonyeucylleucylisoleucylisoleucylprolylgluosylaspartylthreonylglycyllysylphenylalglutamylasparaginylprolylalanylglycyllylasparaginylvalylarginylvalylleucylalylleucylasparaginylleucylarginylprolyysylaspartylserylvalylthreonylleucylhilleucylisoleucylaspartylglycylglycylsenyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalysylseryltyrosylserylthreonylalanylthllysylcysteinylthreonyltyrosyllysylvalglycylcysteinylglutamyltyrosylphenylalylalanylglutamylasparaginylglutamyltyrolylthreonylglutamylthreonylthreonylglutamylalanylprolylserylprolylprolylasplmethionylaspartylisoleucylthreonyllysyltryptophylprolyllysylprolyllysylhistsoleucylthreonylglycyltyrosylvalylisolllysylglycylserylaspartylglutaminyltryeonylthreonylvalyllysylglycylleucylgluraginylleucylthreonylglutamylglycylglulanylglutaminylvalylmethionylalanylvalylserylalanylprolylarginylglutamylserysylglutamylglutaminylthreonylmethionyleucylarginylglycylisoleucyltyrosylglutyllysylalanylglycylaspartylasparaginyllprolylvalylleucylglycylarginylprolylltophyllysyllysylglycylaspartylglutamineonylglutaminylarginylvalylasparaginyllalanylthreonylserylthreonylisoleucylllglutamylcysteinylvalylarginylserylaspleucylthreonylalanylarginylasparaginylycylaspartylvalylisoleucylthreonylisollisoleucylprolylglycylprolylprolylthrelalanylaspartylglutamylvalylserylserylenylalanylseryltryptophylaspartylprolylycylglycylvalylprolylisoleucylserylasethionylarginylglutaminylthreonylasparalylglutamylleucylalanylthreonylthreononyltyrosyllysylalanylthreonylarginyllutamyltyrosylglutaminylphenylalanylargaginylarginyltyrosylglycylvalylglycylpanyltryptophylisoleucylvalylalanylaspaylvalylprolylglycylprolylprolylglycyltlalanylvalylthreonyllysylaspartylseryltophylhistidylglutamylprolylleucylseryleucylleucylglycyltyrosylhistidylvalylasparaginylglycylisoleucylleucyltryptoylalanylleucylvalylprolylglycylasparagserylglycylleucylthreonylaspartylglycyylalanylarginylvalylisoleucylalanylgluyllysylseryllysylprolylseryllysylprolyalanylleucylaspartylprolylisoleucylaspalylprolylleucylasparaginylisoleucylthhreonylleucyllysyltryptophylalanyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylthreoyllysylarginylaspartylleucylprolylaspallysylalanylasparaginylphenylalanylserlasparaginylglutamylphenylalanylthreontamylaspartylalanylalanyltyrosylglutamalanyllysylasparaginylalanylalanylglycerylglutamylprolylserylaspartylalanyliartylaspartylvalylglutamylalanylprolylyllysylphenylalanyllysylaspartylthreonycylglutamylalanylphenylalanylarginyllylglycylarginylprolylprolylprolylthreolysylaspartylglycyllysylglutamylleucylucylglutamylisoleucyllysylisoleucylalalasparaginylleucylvalylasparaginyllysylaspartylserylglycylalanyltyrosylthreoraginylprolylglycylglycylphenylalanylaanylasparaginylvalyllysylvalylleucylasylglutamylglycylprolylleucylalanylvalyglutamyllysylcysteinylvalylleucylseryleucylaspartylaspartylglycylglycylalanysylisoleucylvalylglutaminyllysylarginyalanyltryptophylthreonylasparaginylvallvalylthreonyllysylleucyllysylvalylthrparaginylglutamyltyrosylisoleucylphenyalylasparaginyllysyltyrosylglycylvalylerylglutamylprolylvalylleucylalanylvallylprolylaspartylprolylprolyllysylaspahreonylisoleucylthreonyllysylaspartylsptophylglycylhistidylprolylaspartylserisoleucylisoleucylasparaginyltyrosylisspartyllysylalanylglycylglutaminylargilasparaginyllysyllysylthreonylleucylthysylvalylserylglycylleucylthreonylglututamylphenylalanylarginylisoleucylmethlalanylglycylisoleucylserylalanylprolyylalanyltyrosyllysylalanylcysteinylaspprolylglycylprolylprolylglycylasparagithreonylserylarginylserylserylisoleucyraginyllysylprolylisoleucyltyrosylaspacylthreonylglycyltyrosylmethionylvalylglutamylglutamylaspartylglutamyltryptolprolylprolylalanylglycylleucyllysylalleucylthreonylglycylleucylthreonylglutrosyllysylisoleucylarginylisoleucyltyrglutamylglycylleucylglycylglutamylprolonylprolyllysylalanylglutamylaspartylautamylisoleucylglutamylleucylaspartylalvalylthreonylisoleucylarginylalanylcyylleucylphenylalanylvalylprolylisoleucrolylglutamylvalyllysyltryptophylalanymylserylleucylaspartyllysylalanylserylryltyrosylthreonylleucylleucylisoleucyinylarginylphenylalanylaspartylserylglonylvalylglutamylasparaginylserylserylanylvalylasparaginylvalylarginylvalyllolylprolylglutaminylaspartylleucyllysyylthreonylserylvalylthreonylleucylthreeucylleucylaspartylglycylglycylseryllyisoleucylvalylglutamyllysylarginylgluttyrosylserylthreonylvalylalanylthreonyhreonylseryltryptophyllysylvalylaspartlglycylcysteinylseryltyrosyltyrosylpheutamylasparaginylglutamyltyrosylglycylutamylthreonylalanylglutamylserylvalylylleucylprolylprolylglycyllysylisoleuclylthreonylarginylasparaginylserylvalylysylprolylglutamylhistidylaspartylglylglycyltyrosylisoleucylvalylglutamylmelserylaspartyllysyltryptophylalanylthrsylvalylthreonylglutamylalanylthreonylcylglutaminylglycylglutamylglutamyltyrrylalanylglutaminylasparaginylglutamylolylarginylglutaminylleucylserylvalylptylleucylvalylisoleucylprolylprolylalanylalanylasparaginylthreonylphenylalanutamylaspartylleucyllysylvalylaspartylcylarginylprolylthreonylprolylalanylvaspartylasparaginylvalylprolylleucyllysvalylasparaginylalanylglutamylserylthrserylleucylleucylthreonylisoleucyllysyamylaspartylvalylglycylhistidyltyrosylginylserylalanylglycylglutamylalanylisginylvalylisoleucylvalylleucylaspartylylglycylprolylvalyllysylmethionylaspartylserylisoleucylthreonylleucylseryltrsylaspartylglycylglycylserylserylisoleoleucylvalylglutamyllysylarginylaspartonyltryptophylglutaminylisoleucylvalylylthreonylthreonylisoleucyllysylalanylglycylcysteinylglutamyltyrosylglutaminlalanylglutamylasparaginylarginyltyrosucylasparaginylserylglutamylprolylthrelylphenylalanyllysylvalylprolylglycylplvalylthreonylleucylserylserylarginylalutaminyltryptophylasparaginylglutamyllycylserylarginylvalylisoleucylglycyltlysylglutamylarginylasparaginylserylisucylasparaginyllysylthreonylprolylisolhenylalanyllysylthreonylthreonylglycylutamyltyrosylglutamylphenylalanylarginylisoleucylvalylglycylisoleucylglycyllmylcysteinyltyrosylvalylalanylarginylalprolylglycylarginylprolylglutamylalanginylasparaginylserylvalylthreonylleuclylthreonyltyrosylaspartylglycylglycylrosylisoleucylvalylglutamyllysyllysylgginyltryptophylmethionyllysylalanylseroleucylisoleucylaspartylthreonylhistidglycylleucylvalylglutamylaspartylhistiylarginylvalylisoleucylalanylarginylasnylalanylserylglutamylprolylserylglutaylthreonylalanylarginylaspartylglutamyoleucylserylmethionylaspartylprolyllysucylvalylvalylhistidylalanylglycylglutrtylalanylaspartylisoleucyltyrosylglyclisoleucylglutaminyltryptophylisoleucymylleucylserylasparaginylthreonylalanylserylthreonylaspartylphenylalanylalanlaspartylalanylvalylarginylvalylasparteucylleucyllysylalanyllysylasparaginylylvalylthreonylvalylasparaginylvalyllyglycylprolylprolylglutamylglycylprolylthreonylalanylglutamyllysylcysteinyltholylprolylleucylglutaminylaspartylglycucylasparaginyltyrosylisoleucylvalylgllserylarginylleucylvalyltryptophylthreinylvalylglutaminylthreonylleucylserylcylleucylglutamylglycylasparaginylglutnylisoleucylmethionylalanylvalylasparalutamylprolylleucylglutamylserylglutamginylprolylphenylalanylvalylvalylprolylylglutamylvalylthreonylthreonylvalyltsoleucylvalylvalyltryptophylglutamylarlglycylserylglutamylisoleucylleucylglyrginylaspartyllysylglutamylglycylisolelcysteinylhistidyllysylarginylleucyliseucylarginylvalylthreonylglycylleucyliaspartyltyrosylglutamylphenylalanylarginylalanylalanylglycylleucylserylglutayltyrosylglutaminyllysylalanylcysteinylprolylglycylprolylprolylasparaginylasspartylisoleucylthreonylarginylserylsetophylseryllysylprolylisoleucyltyrosylylisoleucylglutaminylglycyltyrosylisolartylvalylasparaginylvalylglycylglutamnylthreonylprolylprolylthreonylglycyliaraginylisoleucylglutamylvalylglutamyldylglutamyltyrosylasparaginylphenylalasoleucylasparaginyllysylalanylglycylvartylvalylprolylglycylprolylisoleucylisucylglutamylalanylprolylaspartylisoleuamylleucylarginyllysylisoleucylisoleucglycylglycylserylleucylarginylleucylphglycylarginylprolylthreonylprolylglutaalylaspartylglycylglutamylisoleucylargoleucylaspartylvalylthreonylserylseryllleucylaspartylasparaginylvalylasparagyllysyltyrosylthreonylleucylthreonylleycylthreonyllysylserylalanylphenylalancylaspartylthreonylprolylserylprolylprlthreonylglutamylisoleucylthreonyllysyreonyltryptophylglutamylprolylprolyllelysylisoleucyllysylasparaginyltyrosyliutamylalanylthreonylarginyllysylseryltlasparaginylcysteinylhistidyllysylaspalaspartylglutaminylleucylglutaminylgluosylphenylalanylarginylvalylthreonylalsylglycylisoleucylglycylleucylprolylallprolylisoleucyllysylvalylalanylglutamglycyllysylisoleucylthreonylvalylasparraginylserylvalylserylleucylseryltrypttidylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamylmethionylglutaminylyltryptophylserylglutamylcysteinylalanminylalanylvalylisoleucylthreonylasparlglutamylglutamyltyrosylleucylphenylalaraginylglutamyllysylglycylarginylseryanylvalylprolylisoleucylvalylalanyllysmylprolylaspartylvalyllysylprolylalanyvalylglutaminylvalylglycylglutaminylasalylprolylisoleucylserylglycylarginylpreonyltryptophylthreonyllysylaspartylgnylthreonylthreonylarginylisoleucylaspeucylaspartylleucylthreonylthreonylleunylhistidyllysylaspartylaspartylglycylcylthreonylvalylalanylasparaginylvalyllanylserylisoleucylglutamylisoleucylvalaspartylprolylprolyllysylglycylprolyltylvalylserylalanylglutamylserylisoleuaraginylprolylprolylleucyltyrosylthreosoleucylthreonylasparaginyltyrosylisolartylthreonylthreonylthreonylthreonylvylalanylthreonylvalylalanylarginylthrellysylleucyllysylthreonylglycylthreonynylarginylisoleucylphenylalanylalanylgcylglutaminylserylphenylalanylalanylleeucylvalylalanylglutaminyltyrosylprolyolylprolylglycylthreonylprolylphenylalryllysylaspartylserylmethionylvalylisolutamylprolylvalylasparaginylasparaginucylglycyltyrosylhistidylleucylglutamyinylserylisoleucylleucyltryptophylthrenylisoleucylisoleucylhistidylaspartyltlanylglutaminylasparaginylleucylglutamrosylglutamylphenylalanylarginylvalylteucylvalylglycylvalylglycyllysylalanylysteinyltyrosylvalylalanylarginylasparlylglycylthreonylprolylglutamylprolylisparaginylglutamylisoleucylthreonylleulprolylvalyltyrosylaspartylglycylglycycyltyrosylisoleucylvalylglutamyllysylalycylarginyltryptophylmethionyllysylalginylvalylisoleucylglutamylthreonylgluylglycylleucylthreonylglutamylaspartylnylalanylarginylvalylisoleucylalanyllynylisoleucylseryllysylprolylserylasparylthreonylalanyllysylaspartylglutamylveucylserylmethionylaspartylprolyllysylisoleucylvalylvalylasparaginylalanylglinylleucylglutamylalanylaspartylvalylhlthreonylisoleucylglutamyltryptophyllemylisoleucylglutamylglutamylserylalanyysylasparaginylthreonylaspartylphenylaylvalyllysylaspartylalanylisoleucylargutaminyltyrosylisoleucylleucylarginylacylseryllysylserylphenylalanylprolylvaaspartylarginylprolylglycylprolylprolylvalylthreonylglycylvalylthreonylserylreonyltryptophylserylprolylprolylleucylaspartylisoleucylserylhistidyltyrosylmylthreonylserylarginylleucylalanyltrylglutamylvalylvalylthreonylasparaginyleucylleucylglutamylglycylasparaginylglylisoleucylmethionylalanylvalylasparagutamylprolylleucylglutamylserylalanylpaginylprolylphenylalanylvalylleucylproylglutamylvalylthreonylasparaginylisolnylthreonylvalylcysteinyltryptophylaspspartylglycylglycylserylglutamylisoleualylglutamyllysylarginylaspartylarginyhylisoleucyllysylcysteinylasparaginyllaspartylleucylarginylleucylarginylvalyylaspartylhistidylglutamyltyrosylglutanylglutamylasparaginylalanylalanylglyclylalanylthreonylvalyltyrosyltyrosyllyylphenylalanyllysylprolylglycylprolylpdylisoleucylvalylaspartylthreonylthreoreonylleucylalanyltryptophylglycyllysyylglycylserylglutamylisoleucylleucylglcylcysteinyllysylalanylaspartylglutamyylisoleucylvalylthreonylprolylglutaminhreonylarginylphenylalanylglutamylisolylhistidylglutaminylglutamyltyrosyllysnylleucylasparaginyllysylvalylglycylleylvalylprolylglycylthreonylvalyllysylptamylalanylprolylglutamylleucylaspartyrginyllysylglycylisoleucylvalylvalylarrginylisoleucylhistidylisoleucylprolyllmethionylprolylglutamylisoleucylthreoutamylglycylglutamylphenylalanylthreonucylglutamyllysylglycylvalylasparaginyylisoleucylaspartylasparaginylcysteinyalanylglycyllysyltyrosylisoleucylleucylserylglycylseryllysylserylalanylphenyleucylaspartylthreonylprolylglycylprolalanylvalyllysylglutamylvalylarginyllyeucylvalyltryptophylglutamylprolylprollycylalanyllysylvalyllysylasparaginyltginylglutamylserylthreonylarginyllysylserylseryllysylcysteinylseryllysylthreamylasparaginylleucylthreonylglutamylghenylalanylarginylvalylmethionylalanylanylglycylvalylglycylvalylprolylvalylgalyllysylalanylalanylglutamylprolylprolthreonylleucylthreonylaspartylvalylseylleucylmethionyltryptophylglutamyllyscylglycylserylarginylvalylleucylglycyllutaminylprolyllysylglycylthreonylglutlylalanylglutamylseryllysylvalylcysteinylglycylleucylserylserylglycylglutamilanylarginylvalyllysylalanyltyrosylaspylaspartylprolylarginylvalylleucylglycsylaspartylleucylthreonylisoleucylglutrolylphenylalanylasparaginylthreonyltyglycylglutamylaspartylleucyllysylisoleleucylglycylarginylprolylarginylprolylvalyllysylaspartylglycylglutamylprolylylarginylvalylasparaginylvalylglutamylthreonylvalylleucylhistidylisoleucyllypartylaspartylphenylalanylglycyllysyltreonylasparaginylserylalanylglycylthreylleucylserylvalylisoleucylvalylleucylylvalylglycylprolylvalylarginylphenylaylaspartylphenylalanylvalylvalylisoleulylalanyltyrosylthreonylglycylglycylcyraginyltyrosylisoleucylvalylglutamyllyhreonylthreonylthreonyltryptophylhistilvalylalanylarginylthreonylthreonylisoucyllysylthreonylglycylthreonylglutamyylisoleucylphenylalanylalanylglutamylaserylalanylprolylleucylaspartylseryllynyltyrosylprolylphenylalanyllysylglutareonylprolylphenylalanylvalylthreonylsaminylmethionylleucylvalylglutaminyltrasparaginylaspartylglycylglycylthreonyylhistidylleucylglutamylglutaminyllysyucylleucyltryptophylvalyllysylleucylasylglutaminylaspartylthreonyllysylphenyeucylaspartylglutamylglycylleucylglutavalylserylalanylglutamylasparaginylisoylprolylseryllysylvalylserylglutamylcyylaspartylprolylcysteinylaspartylprolylanylisoleucylvalylisoleucylthreonylareonylleucyllysyltryptophyllysyllysylprylseryllysylisoleucylthreonylglycyltyrlaspartylleucylprolylaspartylglycylargerylphenylalanylthreonylasparaginylvalnylalanylthreonylvalylserylglycylleucyinyltyrosylglutamylphenylalanylarginylnylalanylalanylglycylasparaginylphenyltylserylserylglycylalanylisoleucylthreoleucylaspartylalanylprolylasparaginylltyrosyllysylaspartylvalylisoleucylvalthreonylphenylalanylvalylleucylglutamyyllysylprolylisoleucylprolylaspartylvalglycyllysylglutamylleucylglutamylglutionylglutamylisoleucyllysylserylthreonhreonylleucylvalylvalyllysylaspartylcyrtylglycylglycylglutaminyltyrosylisoleylvalylglycylglycylthreonyllysylserylillysylvalylleucylaspartylarginylprolylylleucyllysylvalylthreonylglycylvalylttyrosylleucylalanyltryptophylasparagintylglycylglycylalanylasparaginylisoleuleucylglutamyllysylarginylglutamylthreylthreonylglutaminylvalylserylthreonylasparaginyltyrosyllysylvalylthreonyllynylglutamyltyrosylisoleucylphenylalanyparaginyllysyltyrosylglycylisoleucylglylglycylprolylvalylthreonylalanylcysteolylprolylglycylprolylprolylserylthreooleucylthreonyllysylaspartylserylmethinylarginylprolylvalylaspartylaspartylglglutamylglycyltyrosylisoleucylleucylgtamylglycylvalylarginyltryptophylthreosylthreonylleucylthreonylaspartylleucylycylleucylthreonylglutamylglycylhistiarginylvalylalanylalanylglutamylasparalutamylprolylserylglutamylprolylserylvlcysteinylaspartylalanylleucyltyrosylpsparaginylprolyllysylvalylthreonylaspaalylserylleucylalanyltryptophylseryllyycylglycylalanylprolylvalyllysylglycylglutamylalanylalanylalanylaspartylglutinylthreonylprolylprolylthreonylglycylylphenylalanylthreonylvalylthreonyllyseonylglutamyltyrosylasparaginylphenylalisoleucylasparaginylserylglutamylglycreonylleucylprolylglycylserylvalylvalyleucylglutamylprolylprolylglutamylisolpartylleucylarginyllysylvalylvalylvalyonylleucylarginylleucylphenylalanylvalylprolylglutamylprolylglutamylvalyllysamylglycylisoleucylleucylthreonylasparglutamylvalylthreonylserylserylphenylaoleucylaspartylasparaginylvalylthreonyycylarginyltyrosylasparaginylleucylthraginylserylglycylseryllysylthreonylalalarginylvalylleucylaspartylserylprolylucylthreonylisoleucylarginylglutamylvaonylleucylseryltryptophylglutamylprolylglycylalanyllysylisoleucylthreonylaspyllysylarginylglutamylthreonylthreonylonylisoleucylthreonylasparaginylasparathreonylphenylalanylarginylisoleucylglutamylglycylcysteinylseryltyrosyltyrosnylserylasparaginylglutamyltyrosylglycglutamylthreonylthreonylglutamylprolylrolylleucylprolylprolylglycylarginylvathreonylarginylasparaginylthreonylalanlutamyllysylprolylglutamylserylaspartyeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylmelserylglutamyllysyltryptophylserylthrellysylthreonylleucylglutamylalanylthrenylalanylglycylglutamylglutamyltyrosylalanylvalylasparaginylglutamyllysylglylglutaminylleucylglycylvalylprolylvalyeucylglutamylisoleucyllysylprolylserylylhistidylthreonylphenylalanylasparagilutaminylleucyllysylisoleucylaspartylvginylprolylglutaminylalanylthreonylvalaspartylglycylglutaminylthreonylleucyllvalylasparaginylvalylserylserylserylllserylisoleucyllysylglutamylalanylseryreonyltyrosylglutamylleucylcysteinylvalserylisoleucylthreonylvalylprolylisollleucylaspartylarginylprolylglycylprollisoleucylaspartylglutamylvalylserylcyylisoleucylseryltryptophylasparaginylplycylglycylcysteinylglutaminylisoleucylylglutamyllysyllysylglutamylthreonylthylhistidylisoleucylvalylserylglutaminerylisoleucyllysylisoleucylvalylarginylutamyltyrosylglutaminylphenylalanylarparaginylarginyltyrosylglycyllysylserylalanylvalylvalylalanylglutamyltyrosylglycylprolylprolylglycylthreonylprolylyllysylserylthreonylmethionylleucylvalprolylvalylasparaginylaspartylglycylglltyrosylhistidylleucylglutamyltyrosyllcylleucyltryptophylseryllysylalanylaspylalanylaspartylthreonylglutaminylvalylglutamylglycylleucylmethionyltyrosylganylglutamylasparaginylisoleucylalanylseryllysylserylcysteinylglutamylprolyllylcysteinylaspartylprolylprolylglycylylasparaginylisoleucylthreonylarginyllophylseryllysylprolylhistidyltyrosylascylthreonylglycyltyrosylisoleucylvalyllprolylaspartylglycylarginyltryptophylsylthreonylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylvalylthreonylglutamylleucylrginyltyrosylglutamylphenylalanylarginaraginylalanylalanylaspartylserylvalylylthreonylglycylprolylisoleucylisoleucutamylprolylprolylarginylvalylmethionylanylarginylaspartylvalylisoleucylvalylleucyllysylisoleucylasparaginylalanyllprolylleucylprolylvalylisoleucylserylisoleucylglutamylisoleucylglutamylgluttamylisoleucylisoleucylserylthreonylasucylleucylthreonylvalyllysylaspartylcytylthreonylglycylglutaminyltyrosylvalyylvalylalanylglycylthreonylarginylseryyllysylvalylleucylaspartyllysylprolylgleucylglutamylisoleucylasparaginylglyccysteinylserylleucylseryltryptophylglyspartylglycylglycylalanylaspartylisolerginyllysyllysylarginylglutamylthreonylthreonylisoleucylcysteinylglutamylglylthreonylserylcysteinyllysylvalylthreoraginylglutamyltyrosylisoleucylphenylalasparaginyllysyltyrosylglycylvalylglylvalylalanylisoleucyllysylalanylleucylalylprolylserylprolylprolylthreonylserrylvalylthreonyllysylglutamylserylmethhylserylarginylprolylglutamylserylaspacylserylglycyltyrosylisoleucylisoleucylasparaginylserylleucylarginyltryptophlysylprolylvalyltyrosylaspartylleucylaleucylarginylglutamylglycylcysteinylglvalyltyrosylalanylglutamylasparaginylarolylserylglutamylthreonylserylprolyllaspartylprolylvalylphenylalanylleucylplyllysylisoleucylvalylaspartylserylglyreonylisoleucylalanyltryptophylvalyllyglycylglycylalanylprolylisoleucylthreoyltyrosyllysyllysylserylaspartylaspartreonylserylisoleucylglutaminylserylleuosylthreonylisoleucylserylglycylleucylltyrosylvalylphenylalanylarginylvalyllglycylalanylserylaspartylprolylserylasminylisoleucylalanyllysylglutamylargincylphenylalanylaspartylisoleucylaspartlthreonylleucylisoleucylvalyllysylalanonylmethionylthreonylvalylprolylphenylylprolylasparaginylvalylleucyltryptophspartylleucylarginylthreonylarginylalaonylaspartylserylarginylthreonylseryllaginylalanylasparaginylarginylasparagihreonylleucylthreonylisoleucylglutaminalanylserylleucylthreonylleucylvalylvaprolylglycylprolylprolylthreonylasparaylaspartylvalylthreonyllysylglutamylseaspartylvalylprolylglutamylasparaginylyllysylasparaginyltyrosylhistidylisolenylseryllysyllysylalanyltryptophylvalyaginylcysteinylasparaginylarginylleucyraginylleucylglutaminylglutamylglycylalanylarginylvalylserylglycylglutamylasvalylglycylisoleucylprolylalanylglutamysylisoleucylthreonylglutamyllysylprolcylglycylvalylthreonylserylisoleucylseylthreonyltryptophylleucyllysylprolylgserylarginylisoleucylvalylhistidyltyroutamyllysylglycylglutaminyllysylasparalanylvalylalanyllysylserylthreonylhistucylarginylglutamylasparaginylserylglularginylvalylphenylalanylalanylglutamyeucylserylaspartylprolylarginylglutamylisoleucyllysylglutamylglutaminylleucycylaspartylmethionyllysylasparaginylphylvalyltyrosylvalylarginylalanylglycylartylisoleucylprolylisoleucylserylglycthreonylleucylserylarginylaspartylglycnylmethionylarginylphenylalanylasparagylalanylglutamylasparaginylleucylthreolutamylserylvalylthreonylalanylaspartyisoleucylthreonylalanylalanylasparaginysylalanylphenylalanylisoleucylasparagylarginylprolylglycylprolylprolylthreoerylaspartylisoleucylthreonylglutamylgltryptophylglutamylprolylprolyllysyltyminylvalylthreonylasparaginyltyrosylisamylthreonylserylthreonylalanylvalyltrlanylthreonylvalylalanylarginylthreonynyllysylleucylthreonylthreonylglycylglylalanylarginylisoleucyllysylalanylgluglycylisoleucylserylaspartylhistidylisvalylthreonylvalyllysylleucylprolyltyrlylprolylserylthreonylprolyltryptophylylarginylglutamylserylisoleucylthreonymylprolylvalylserylasparaginylglycylglsylhistidylleucylglutamylmethionyllysyleucylleucyltryptophylglutaminyllysylaleucylarginylthreonylthreonylhistidylpylisoleucylserylalanylglycylleucylisolinylvalyltyrosylalanylglutamylasparagiylprolylserylhistidylprolylserylglutamspartylalanylcysteinylglutamylprolylprsoleucylthreonylaspartylisoleucylserylylseryltryptophylglutaminylglutaminylpylglycylseryllysylisoleucylthreonylglyinylarginylaspartylleucylprolylaspartyylalanylserylphenylalanylthreonylasparglutaminylphenylalanylthreonylisoleucylasparaginylserylglutaminyltyrosylglutlanylalanylarginylasparaginylalanylvalnylprolylserylglutamylvalylvalylglycylleucylaspartylseryltyrosylglycylglycylrolylleucylglutamyltyrosylthreonylglutanylglycylthreonylserylvalyllysylleucylycyllysylprolylalanylprolylthreonylisylaspartylaspartyllysylglutamylleucylgeucylvalylcysteinylvalylglutamylasparaalanylserylisoleucylleucylisoleucyllysylasparaginylserylglycylcysteinyltyrossparaginylalanylmethionylalanylserylalinylvalylglutaminylisoleucylleucylaspaycylglycylprolylisoleucylglutamylphenyanylglutamyllysylisoleucylthreonylleucylalanylaspartylaspartylglycylglycylalyrosylisoleucylvalylglutamyllysylarginvalyltryptophylserylmethionylvalylseryamylcysteinylisoleucylisoleucylthreonyeucyllysylglycylasparaginylglutamyltyrylarginylalanylvalylasparaginyllysyltyrolylleucylglutamylserylaspartylserylvylphenylalanylvalylthreonylprolylglycylutamylvalylthreonyllysylisoleucylthrehreonylvalylvalyltryptophylserylarginylglycylserylaspartylisoleucylserylglyclysylarginylaspartyllysyllysylserylleulvalylleucyllysylglutamylthreonylisolelutaminyllysylvalylthreonylglycylleucypartyltyrosylglutaminyltyrosylarginylvalanylalanylglycylglutaminylglycylprolrylglutamylphenylalanyltyrosyllysylalaartylprolylprolylglycylprolylprolylalaanylaspartylserylthreonyllysylserylsertophylseryllysylprolylvalyltyrosylaspaeonylglycyltyrosylvalylvalylglutamylismylglutamylglutamylglutamyltryptophyltsylglycylglutamylvalylarginylthreonyltylasparaginylleucyllysylprolylglycylvalanylarginylvalylserylalanylvalylasparylglycylglutamylprolylisoleucylglutamyvalylglutaminylalanyllysylaspartylisolamylisoleucylaspartylleucylaspartylvalalylisoleucylalanyllysylalanylglycylgleucylisoleucylprolylphenylalanyllysylgnylvalylthreonyltryptophylarginyllysylcylglycylserylaspartylalanylarginyltyrylthreonylaspartylserylserylserylleucyminylvalylthreonylarginylasparaginylasleucylleucylthreonylisoleucylglutamylaprolyllysylserylserylthreonylvalylserynylprolylalanylalanylcysteinylglutaminstidylvalylserylarginylglycylthreonylvspartylprolylprolylleucylisoleucylaspalisoleucylasparaginyltyrosylvalylisolenylthreonyllysylarginylthreonyltryptoplcysteinylserylserylthreonylserylphenyleucylserylglutamyllysylthreonylprolyllarginylvalylleucylalanylglutamylasparcylglycylglutamylprolylcysteinylglutamyllysylalanylalanylglutamylvalylprolyllleucylserylmethionyllysylaspartylseryleucylleucylseryltryptophylthreonyllyslglycylglycylserylvalylisoleucylthreonarginyllysylglycyllysylglycylglutamylgtidylalanylglycylisoleucylseryllysylthtamylvalylserylglutaminylleucyllysylgltamylphenylalanylarginylvalylphenylalasylglycylleucylserylaspartylprolylvalyucylthreonylvalyllysylglutamylleucylismylvalylaspartylleucylserylaspartylisoalylthreonylvalylarginylisoleucylglycyucylglutamylleucylprolyltyrosyllysylgleucylseryltryptophylleucyllysylaspartymylserylglutamylphenylalanylvalylargintamylasparaginyllysylisoleucylthreonyllalanyllysyllysylglutamylhistidylglycyleucylleucylaspartylasparaginylalanylvvalylprolylisoleucylthreonylvalylisolelseryllysylprolyllysylglycylprolylisoltamylisoleucyllysylalanylaspartylserylaspartylvalylprolylglutamylaspartylaspsoleucylthreonylcysteinyltyrosylserylilthreonylserylglutaminylthreonylasparaysteinylserylserylvalylalanylarginylthlprolylasparaginylleucylvalyllysylaspaphenylalanylarginylvalylarginylalanylgcylvalylserylglutaminylprolylleucylvalalanyllysylhistidylglutaminylphenylalaylprolylglycyllysylprolylvalylisoleucyylaspartylglycylmethionylserylleucylthlvalyltyrosylaspartylglycylglycylserylanylhistidylvalylglutamyllysyllysylgluylleucyltryptophylglutaminyllysylvalylucylserylglycylarginylglutamyltyrosylaylglutamylglycylleucylaspartyltyrosylgrosylalanylglutamylasparaginylserylalalaspartylprolylseryllysylphenylalanyltvalylaspartylprolylprolylglycylthreonyrtylvalylthreonylarginylglutamylthreonophylasparaginylprolylprolylleucylargioleucylvalylglycyltyrosylserylisoleucyylasparaginylglutamylarginyltryptophylnylalanylthreonylaspartylvalylserylgluonylvalylthreonylglycylleucylserylprolmylphenylalanylarginylisoleucylisoleucylglycylthreonylisoleucylserylprolylprisoleucylisoleucylmethionylthreonylarglprolylprolylisoleucylvalylglutamylphelphenylalanylaspartylglycylleucylisoleylserylleucylarginylisoleucyllysylalanlprolylvalylprolylarginylvalylthreonylglycylvalylglutamylisoleucylglutamyllyonylglutamylisoleucylthreonylasparaginylleucylphenylalanylvalylarginylaspartidylarginylglycylvalyltyrosylthreonylvlanylserylglycylserylalanyllysylalanylylglutaminylaspartylthreonylprolylglyccylarginylphenylalanylthreonylasparagiysylmethionylthreonylleucyltryptophyltasparaginylaspartylglycylcysteinylalanrosylisoleucylisoleucylglutamyllysylarucylalanyltryptophylalanylleucylisoleuutamylalanylglutaminylseryltyrosylthreucylasparaginylglycylasparaginylglutamnylvalylserylalanylvalylasparaginyllysnylprolylleucylaspartylserylaspartylprucylglutaminyltyrosylthreonylvalylprolylprolylglutamylprolylserylasparaginylerylisoleucylthreonylleucylthreonyltryerylaspartylglycylglycylserylglutamyliisoleucylleucylglutamylarginylarginylgyltryptophylvalyllysylvalylisoleucylseglutamylthreonylarginylphenylalanyllysglutamylglycylasparaginylglutamyltyrosmethionylalanylglutamylasparaginylalanylserylglycylisoleucylserylarginylleuctamylprolylvalylasparaginylprolylprolyyllysylvalylthreonylaspartylthreonylseeucylglutamyltryptophylseryllysylprolycylmethionylglutamylisoleucylisoleucylamylmethionylcysteinyllysylthreonylasphistidyllysylvalylasparaginylalanylglunylarginyltyrosylthreonylvalylthreonyllglutamylglutamyltyrosyllysylphenylalaasparaginylglycylalanylglycyllysylglycylthreonylglycylthreonylisoleucyllysyleonylalanylprolylglutamylleucylaspartyphenylalanyllysylglutaminylthreonylhislanylserylisoleucylarginylleucylphenylnylglycylarginylprolylthreonylprolylthylprolylaspartylserylasparaginylleucylleucylhistidylthreonylthreonylaspartyllthreonylvalylglutamylasparaginylcystepartylalanylglycyllysyltyrosylthreonylnylasparaginylserylglycylseryllysylseronylvalyllysylvalylleucylaspartylthreoolylisoleucylthreonylphenylalanyllysylerylalanylthreonylleucylmethionyltryptylaspartylglycylglycylalanylarginylisoalylglutamyllysylarginylglutamylalanyllutaminylvalylisoleucylserylglutamyllyylisoleucylphenylalanyllysylvalylasparlycylvalylprolyltyrosyltyrosylphenylalaraginylglutamyltyrosylglycylvalylglycionylprolylglutamylprolylisoleucylvalyolylalanylprolylprolylarginylarginyllenylseryllysylserylserylalanylvalylleucaspartylhistidylaspartylglycylglycylserosylleucylleucylglutamylmethionylargiylleucyltryptophylvalylglutamylalanylglleucylthreonylphenylalanylthreonylvalllysylthreonylglutamyltyrosylglutamylpysylasparaginylaspartylalanylglycyltyrmylalanylphenylalanylserylserylvalylisglutaminylisoleucylglutamylprolylthreoylisoleucylthreonylasparaginylglutaminysylalanylglycylserylprolylphenylalanyylisoleucylserylglycylarginylprolylalayllysylleucylglutamylglutamylmethionylspartylarginylvalylserylisoleucylthreoinylthreonylthreonylleucylthreonylvalyglycylaspartylserylglycylarginyltyrosyutamylasparaginylthreonylalanylglycylvalylthreonylvalylvalylvalylisoleucylglhreonylglycylprolylisoleucylglutamylvaylserylcysteinylvalylleucylseryltryptoylglycylglycylglycylthreonylglutamylisoleucylvalylglutamyllysylarginylglutamtryptophylglutaminylleucylvalylasparagonylglutaminylisoleucyllysylvalylthreoylmethionylglutamyltyrosylserylphenylaasparaginylarginylphenylalanylglycylvarylalanylprolylisoleucylisoleucylalanyvalylprolylprolylserylalanylprolylthreylhistidylvalylserylalanylasparaginylatryptophylglutamylglutamylprolyltyrosyysylisoleucylisoleucylglycyltyrosyltrymylarginylasparaginylthreonylisoleucylsparaginyllysylvalylprolylcysteinylleusyllysylvalylthreonylglycylleucylvalylglutaminylphenylalanylarginylthreonyltalanylglycylvalylseryllysylalanylserylleucylmethionylalanylglutaminylasparagglycylarginylprolylglutamylvalylthreonthreonylvalylserylleucylisoleucyltryptaspartylglycylglycylseryllysylvalylvalutamylarginyllysylprolylvalylserylglutltryptophylleucyllysylcysteinylasparagrylaspartylasparaginylphenylalanylphenleucylserylglutamylglycylaspartylthreoylvalylleucylalanyllysylasparaginylalaysylglycylserylglutamylserylthreonylglinylaspartylglutamyltyrosylalanylprolyartylalanylarginylleucylhistidylglycyllarginylalanylglycylserylaspartylleucyylglycylglycyllysylprolylglutamylprolyhreonyllysylglycylaspartyllysylglutamymyllysylvalylserylleucylglutaminyltyrothreonylalanylvalylisoleucyllysylphenylaspartylserylglycyllysyltyrosylthreonylalanylserylglycylthreonyllysylalanylalylleucylaspartylserylprolylglycylproylvalylserylarginylvalylthreonylglutameucylalanyltryptophylserylleucylprolylcylalanylglutamylisoleucylthreonylhistginylarginylglutamylthreonylserylarginsoleucylvalylglutamylglycylglutamylcyssylvalylvalylthreonylarginylleucylisoltamyltyrosylisoleucylphenylalanylarginllysyltyrosylglycylprolylglycylvalylprlisoleucylvalylalanylarginylasparaginyprolylserylprolylprolylglycylisoleucylreonylglycyllysylglutamylhistidylisoleptophylthreonyllysylprolylglutamylserytamylisoleucylserylasparaginyltyrosyllmyllysylglutamylserylleucylarginyltrypyllysylaspartyltyrosylvalylvalyltyrosyvalylthreonylserylleucylmethionylglutautaminylphenylalanylarginylvalylthreonlglycylasparaginylserylglutamylprolylsphenylalanylisoleucylserylcysteinylargnylprolylglycylprolylprolylserylalanylonylthreonyllysylhistidylserylisoleucyllysylprolylmethionyltyrosylaspartylglvalylglycyltyrosylvalylleucylglutamylmrtylthreonylaspartylglutaminyltryptophylasparaginylalanylthreonylisoleucylarnylalanylthreonylvalylprolylaspartylleysyltyrosylserylphenylalanylarginylvallysylglycylmethionylserylglutamyltyrosglutamylisoleucylglutamylprolylvalylglucylprolylaspartylleucylglutamylleucylsylthreonylvalylthreonylisoleucylarginnylleucylmethionylvalylserylvalylseryllisoleucylthreonyltryptophylseryllysylucylalanylserylarginylalanylisoleucylitamylseryltyrosylserylleucylleucylisolinylarginyltyrosylaspartylalanylglycylylalanylglutamylasparaginylglutaminylsonylvalylleucylvalyllysylvalyltyrosylasteinylprolylserylvalyllysylvalyllysylrylvalylthreonylisoleucylthreonyltryptlisoleucylaspartylglycylglycylalanylprtyrosylisoleucylvalylglutamyllysylargiinylalanylphenylalanyllysylthreonylvalyllysylthreonylleucyltyrosylarginylisolglycylthreonylmethionylhistidyltyrosyylglutamylasparaginylisoleucyltyrosylgysteinylglutamylthreonylserylaspartylaalylprolylleucylvalylprolylalanyllysylylthreonyllysylserylthreonylvalylthreosylprolylleucyltyrosylaspartylglycylglltyrosylvalylleucylglutamylalanylcysteylarginyltryptophylmethionyllysylvalylnylvalylleucylglutamylhistidylthreonylglutamylglycylglutamylglutaminyltyrosyarginylalanylglutaminylasparaginylglutolylarginylglutamylthreonylvalylthreonlaspartylleucylarginylvalylleucylprolyylthreonylmethionylprolylglutaminyllyslylalanylglycylarginylprolylvalylglutacylalanylglycylarginylprolylprolylprolalanylphenylalanylalanylglycylseryllyslarginylvalylthreonylvalylglutamylthrellysylleucylthreonylisoleucylarginylglnylaspartylthreonylglycylglutamyltyrosasparaginylvalylthreonylglycylthreonylcyllysylvalylisoleucylisoleucylleucylalthreonylglycylprolylisoleucyllysylisortylalanylthreonylserylisoleucylthreonrolylprolylglutamylleucylaspartylglycyltyrosylvalylvalylglutamylglutaminylarrolylglycyltryptophylleucylprolylvalylnylserylthreonylphenylalanyllysylphenylglutamylglycylasparaginylglutamyltyronylalanylthreonylasparaginylarginylphetyrosylleucylglutaminylserylglutamylvalserylserylisoleucylarginylisoleucylprnylleucylglutaminylisoleucylphenylalanglycylmethionylthreonylleucylthreonyltlaspartylaspartylglycylglycylserylglutleucylvalylglutamylarginyllysylglutamyryptophylvalylarginylvalylasparaginyllylthreonylarginyltyrosylarginylserylthlycylleucylglutamyltyrosylglutamylhistucylasparaginylalanylarginylglycylserylseryllysylprolylisoleucylvalylalanylmylprolylprolylglycyllysylprolylglutamieonylaspartylthreonylthreonylarginylthyptophylserylvalylprolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrosylleucylisoleucylylaspartylglutaminylhistidylglutamyltraginylthreonylthreonylprolylthreonyllyhreonylleucylthreonylhistidylleucylprorosylarginylphenylalanylarginylvalyllelglycylglycylprolylglycylglutamylprolyeonylvalyllysylvalylthreonylglutamylmespartyltyrosylglutamylleucylaspartylglmylglycylisoleucylphenylalanylvalylargeucylarginylleucylthreonylisoleucylprohenylalanylprolylisoleucylcysteinyllysycylglutaminylaspartylisoleucylseryllylanylthreonylserylglutamylthreonylhisteucyllysylglutamylalanylaspartylarginyyrosylaspartylleucylvalylleucylglutamyyllysylalanylvalyltyrosylisoleucyllysyrylprolylasparaginylserylprolylglutamyspartylaspartylisoleucylglutaminylvalytryptophylarginylprolylprolylalanylasprtylisoleucylleucylglycyltyrosylisoleuamylvalylprolyllysylalanylalanyltryptolserylarginylvalylarginylglycylthreonyucyllysylglutamylasparaginylvalylglutaylvalylserylalanylglutamylasparaginylglseryllysylprolylleucyllysylserylglutallysylthreonylprolylleucylasparaginylplasparaginylprolylprolylglutamylvalylllserylvalylserylleucylseryltryptophylstylglycylglycylserylarginylvalylthreonamylarginyllysylglutamylthreonylseryltylhistidylasparaginyllysylthreonylglutonylmethionyltyrosylthreonylvalylthreolanylglutamyltyrosylglutaminylphenylalglutaminylasparaginylaspartylvalylglycrolylalanylserylglutamylprolylvalylvallalanylaspartyllysylprolylserylglutamiylisoleucylleucylserylisoleucylseryllyglutaminyltryptophylglutamyllysylprolycyllysylglutamylisoleucylleucylglycyltlarginylglutaminylserylglycylaspartylsasparaginyllysylglutamylarginylisoleuclalanylthreonylisoleucylglycylglycylletamyltyrosylglutamylphenylalanylarginyaraginylglutamylthreonylglycylleucylsenylalanylmethionylserylisoleucyllysyltylglutamylalanylprolylglycylisoleucylapartylvalylthreonylthreonyllysylleucyllleucylserylcysteinylglutaminylisoleuclylaspartylisoleucyllysyltryptophyltyrlutamylleucylisoleucylglutaminylserylaylserylaspartylglycylarginylthreonylhithionylthreonylglutamylglutamylglutamilyltyrosylthreonylcysteinylisoleucylallglycylglutamylvalylglutamylthreonylseaminylalanylthreonylprolylglutaminylphylprolylleucyllysylglutamyllysyltyrosylthreonylleucylarginylleucylhistidylvarginylprolylvalylprolylalanylmethionyldylglycylglutaminyllysylleucylleucylglaraginylisoleucylthreonylisoleucylglutidyltyrosylthreonylhistidylleucylvalylminylarginyllysylthreonylhistidylalanyinylleucylserylasparaginylvalylphenylanylisoleucylleucylaspartylvalylglutamyolylaspartyllysylprolylthreonylglycylplalanylleucylleucyllysylasparaginylseryllysylprolylprolylalanylaspartylasparucylthreonylasparaginyltyrosylvalylvalnyllysylglutamylglycylalanylglutamyltrerylalanylisoleucylserylvalylthreonyltylasparaginylleucylthreonylglutamylasphenylalanylarginylvalylserylalanylglutylglycylisoleucylserylaspartylprolylleylisoleucylisoleucyllysylserylprolylphalanylprolylglycyllysylprolylthreonylilysylaspartylserylcysteinylvalylvalylanylserylaspartylglycylglycylalanyllysytyrosylleucylglutamyllysylarginylglutaysyltryptophylisoleucylserylvalylthreolarginylglutamylthreonylvalylphenylalaisoleucylglutamylglycylleucylglutamyltlyllysylcysteinylglutamylasparaginylleyltryptophylserylglutamylisoleucylserylyllysylserylaspartylvalylprolylisoleuenylalanyllysylglutamylglutamylleucylaalylarginyltyrosylglutaminylserylaspareinyllysylvalylthreonylglycylhistidylptryptophyltyrosylarginylglutaminylglycanylaspartylglycylleucyllysyltyrosylarnylalanyllysylglycylglycyltyrosylhistiylalanylserylvalylthreonylaspartylaspasylglutaminylvalylarginylalanylthreonyerylvalylserylglycylthreonylalanylseryolylalanyllysylisoleucylhistidylleucylycylmethionylglycylalanylvalylhistidyllylvalylserylisoleucyllysylisoleucylprlylaspartylprolylvalylisoleucylthreonytaminylaspartylleucylisoleucylaspartylltyrosylglutaminylvalylisoleucylvalyltonylserylleucylvalylphenylalanylprolylyllysylaspartylalanylglycylphenylalanysylasparaginylarginylphenylalanylglycyreonylvalylglutamylleucylaspartylvalylolylprolylarginylglycylvalyllysylvalylrtylserylvalylasparaginylleucylthreonyanylserylaspartylglycylglycylseryllysylisoleucylvalylglutamyllysylcysteinylaarginyltryptophylleucylarginylvalylglyhreonylarginyltyrosylthreonylvalylisollycyllysylthreonylseryltyrosylglutaminalanylglutamylasparaginyllysylphenylalylglutamylprolylserylglutamylprolylthraspartyllysylthreonylarginylalanylmethamylglutamylvalylaspartylglutamylthreoylthreonyllysylalanylserylhistidylseryrosylglutamyllysyltyrosylmethionylisolycylarginylglycylglutamylphenylalanylgysteinylvalylglutamylthreonylserylseryalanyllysylphenylalanylvalyllysylvalylylvalylleucylvalyllysyllysylglutamylisnylisoleucylalanylarginylhistidylarginlleucylhistidylglutamylserylphenylalantamylleucylvalylmethionylisoleucylphenylserylglycylleucylaspartylisoleucylphsparaginylthreonylserylalanylphenylalalarginylglutamylisoleucylvalylseryltyrteinylglutamylalanylleucylglutaminylphylasparaginylisoleucylglycylhistidylphrolylglutamylasparaginylisoleucylisolelarginylserylserylthreonylisoleucyllyslanylglycylglutaminylalanylarginylglutylasparaginylphenylalanylarginylleucyllylglutamyltyrosyltyrosylalanylprolylgdylaspartylvalylvalylserylthreonylalanylserylleucylglycylthreonylleucylvalylisoleucylasparaginylprolylphenylalanylinylglutaminylglutaminylisoleucylisolehionylasparaginylalanylglutamyltyrosyllglutamylalanylphenylalanyllysylglutamanylmethionylaspartylphenylalanylvalylylglutamylarginyllysylserylarginylmethnylleucylglutaminylhistidylprolyltrypteucylglutamylarginylvalylserylthreonyleucyllysylhistidylarginylarginyltyrosyucyllysyllysylaspartylleucylasparaginyylarginylisoleucylserylcysteinylglycylutaminyllysylglycylvalylserylvalylalanoleucylglutamylisoleucylglycylprolylvathionylhistidylalanylvalylglycylglutamlysyltyrosylvalylcysteinyllysylisoleuclglutaminylserylthreonylglutaminylvalynylglycylvalylarginylglutaminylleucylgltyrosylglutamylisoleucylthreonyltyrosisoleucylleucyltyrosylvalyllysylasparttylaspartylglycylthreonyltyrosylarginylaspartyltyrosylglycylglutamylaspartylylphenylalanylvalyllysylglycylvalylargosyltyrosylcysteinylarginylarginylthreylarginylarginylthreonylaspartylthreonmylarginylprolylprolylglutamylphenylalylasparaginyllysylthreonylalanyltyrosylarginylphenylalanylglycylvalylthreonyylglutamylprolylhistidylvalylthreonylttaminyllysylisoleucyllysylprolylglycylyltyrosylthreonylphenylalanylglutamylslglutaminylleucylthreonylisoleucylaspapartylaspartylaspartylalanylglutamyltylasparaginyllysyltyrosylglycylglutamylsylleucylthreonylvalylthreonylleucylhiartylserylthreonylleucylarginylprolylmcylleucylalanylasparaginylalanylglutamglutaminylserylvalylcysteinylphenylalaylglycylisoleucylprolylprolylprolylthrysylaspartylglycylglutaminylprolylleuclisoleucylglutamylisoleucylisoleucylhiyrosyltyrosylalanylleucylhistidylisoleolylglutamylaspartylthreonylglycyltyrolthreonylasparaginylthreonylalanylglycinylalanylhistidylleucylglutaminylvalyllysyllysylglutaminylglutamylphenylalaistidylglutamylarginylhistidylvalylglurtyllysylthreonylleucylarginylmethionyglycylthreonylglutamylserylvalylprolyllysylglutamylalanylleucylarginylglutamylprolylalanylvalylserylthreonyllysyltylalanylarginylleucylglutamylisoleucyllutamylarginyllysylleucylarginylmethioglutamylprolylarginyllysyltyrosyllysylglutamylglutamylaspartylglutaminylargianylvalylprolylmethionylserylaspartylmlysylisoleucylarginylaspartylglutaminyyllysylleucylaspartylarginylvalylvalylginylisoleucylarginylleucylserylarginyalanyltyrosylvalylmethionylprolylleucyrtylglutaminyltyrosylarginylprolyllysysylleucylserylglutaminylaspartylaspartylprolylalanylarginylarginylarginylthrylaspartylphenylalanyltyrosyltyrosylarylleucylglycylaspartylisoleucylserylaseucylprolylisoleucylaspartylaspartyltynylthreonylglutamylglutamylglutamylargamylglutamylleucylglutamylleucylglycylrolylserylarginylserylprolylprolylhistserylleucylarginyltyrosylserylserylproylvalylglutamylglutamylthreonylarginyltyrosylserylthreonyltyrosylhistidylisoamylalanylserylthreonylseryltyrosylalainylhistidylalanylglutaminylalanylalanylglutaminylarginylglutaminylarginylisylglutamylaspartylglutamylglutamylleuchreonylthreonylglutaminylhistidylleucyamylleucylaspartylphenylalanylmethionyylarginyllysyllysylserylarginylarginylnylglutamylisoleucylthreonylglutamylissylglutamylisoleucylseryllysylhistidyllserylserylserylalanylserylarginylleuclserylleucylserylprolylthreonyltyrosylinylprolylvalylserylglutamylleucylisolminylprolylalanylglutamylglutamyltyroslutamylarginylarginylserylprolylthreonnylprolylarginylserylprolylserylprolylleucylserylarginylphenylalanylglutamylylaspartylisoleucylphenylalanylserylarysylalanylalanylleucyllysylthreonylgluginyllysyltyrosylglutamylvalylleucylsealanylthreonylleucylaspartylhistidylaleucylarginylmethionylarginylserylhistilglutaminylasparaginylthreonylarginylpylvalylglutaminylseryllysylprolylthreoyltyrosylhistidylasparaginylglycylvalyrylseryllysylisoleucylhistidyltyrosyltylvalylleucylthreonylleucylglutamylisoylthreonylaspartylaspartylserylglycyltteinylthreonylasparaginyltyrosyllysylgosylalanylthreonylleucylaspartylvalylthreonylthreonyltyrosylalanylserylglutaglutamylvalylprolylarginylserylvalylphnylarginylthreonylglutamylalanyltyrosylysyllysylthreonylserylglutamylmethionlarginylglutamylvalyllysylserylglutamilarginylglutamylserylleucylserylseryltrylalanylglutamylmethionyllysylserylalylserylleucylglutamylglutamyllysylserycyllysylthreonylthreonylleucylalanylalysylprolylarginylserylmethionylthreonyserylalanylarginylphenylalanylserylcyslglutamylprolylvalylprolylthreonylvalyylglycylglutaminylvalylleucylserylthreminylvalylthreonylthreonylthreonyllysynylglutamylisoleucylserylserylvalylglulycylasparaginyltyrosylserylvalylvalylylglycyllysylglutaminylglutamylalanylgreonylisoleucylglutaminyllysylalanylarylvalylthreonylserylprolylprolylarginylarginylvalyllysylserylprolylglutamylanylvalyllysylserylprolylglutamylprolylserylprolylthreonylglutamylthreonyllysyllysylvalylglutaminylhistidylleucylprylisoleucylthreonylglutaminylphenylalaeryllysylglutamylisoleucylalanyllysylltamylserylserylvalylleucylarginylalanyyltyrosyllysylaspartylglycyllysyllysyllhistidylphenylalanylglutaminylphenylartylglycylthreonyltyrosylglutamylleucyylleucylthreonylglutamylserylaspartylgcysteinylglutamylisoleucylserylglycylgylthreonylasparaginylleucylglutaminylplalanylphenylalanyllysylserylisoleucyllisoleucylserylglutamylthreonyllysyllyonylthreonylglutamylserylthreonylvalyllprolyllysylalanylprolylglutamylprolylisoleucylvalylthreonylglycylleucylglutserylserylaspartylserylvalylalanyllysythreonylglycylglutamylprolylarginylprolthreonyllysylaspartylglycyllysylalanylycyllysyltyrosyllysylleucylserylglutalanylphenylalanylleucylglutamylisoleuconylserylaspartylserylglycylleucyltyrosylasparaginylserylalanylglycylserylvacylthreonylisoleucyllysylalanylisoleucylglutaminyllysylvalylserylthreonylgluoleucylthreonylprolylglutaminyllysyllyylglutamylisoleucylserylglutaminyllysyutamylisoleucyllysylmethionylserylglutmyllysylleucylalanylleucyllysylglutamylisoleucylserylglutamylglutamylvalyllyrylleucylglutamyllysylserylisoleucylvalthreonyllysylthreonylserylglutaminylanylthreonylhistidylalanylglutamylisoleeonylglutaminylmethionylserylisoleucylarginylleucylvalylleucyllysylalanylaspthreonylaspartylvalyllysyltryptophylvaamylleucylthreonylasparaginylserylglutycylvalylserylglycylserylaspartylglutallysylglutaminylalanylserylhistidylargleucylthreonylcysteinylisoleucylserylleucylvalyllysylcysteinylglutaminyltyrollysylglutamylleucylserylaspartylalanyerylglutaminylprolylarginylserylglutamglutamylglycylglutaminylasparaginylvalylglutamylisoleucylserylglycylglutamyllutamyltryptophylphenylalanyllysylaspaucylserylisoleucylserylserylasparaginyylarginylasparaginylvalyltyrosylseryllginylalanylserylvalylserylaspartylseryllysylalanyllysylasparaginylphenylalanerylalanylthreonylalanylserylleucylmetlutamylglutamylprolylserylarginylglutaerylglycylaspartylthreonylserylleucylgylserylglutaminylserylvalylglutaminylminylglutamylalanylserylphenylalanylsererylalanylserylserylmethionylthreonylganylserylmethionylserylalanylglutaminylutaminylglutamylserylphenylalanylvalyrylphenylalanylmethionylglycylisoleucylutaminylleucylglutamylserylserylthreoanylglycylisoleucylarginylglycylisoleuylalanylleucylprolylserylaspartylisolelycyllysylvalylleucylthreonylvalylalanylglycylglutamylprolylthreonylprolylglysteinylglycylglycylarginyllysylisoleulutaminylglycylarginylphenylalanylhisteonylaspartylaspartylleucylthreonylthrnylaspartylvalylglutaminyllysylglutamilthreonylleucylserylleucylglycylasparalaspartylserylalanylthreonylvalylasparinylserylisoleucine